(12.20 hodin))

(pokračuje Rujbrová)

Právo být souzen bez zbytečného odkladu - čl. 14 odst. 2 písm. c) Mezinárodního paktu o občanských a mezinárodních právech - a právo na to, aby má záležitost byla projednána spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě - článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. K zabezpečení tohoto práva je v § 2 odst. 4 trestního řádu všem orgánům činným v trestním řízení uložena povinnost, aby trestní věci projednávaly co nejrychleji a s plným šetřením občanských práv zaručených ústavou.

Po převzetí písemného sdělení obvinění jsem byl jednou vyslechnut. V důsledku indiskrece a porušení presumpce neviny - čl. 40, odst. 2 Listiny a § 8 písm. a) trestního řádu - se moje záležitost soustavně veřejně přetřásá v hromadných sdělovacích prostředcích, naposledy zejména v pořadu České televize "Nadoraz", vysílaném 10. 6. 96 a opakovaném 12. 6. 96. Kampaň vedená proti mně je mimo jiné doprovázena též výhrůžnými anonymy na adresu mého syna Miroslava.

Od listopadu 1994 nebyly vůči mé osobě učiněny žádné procesní úkoly a zejména nebyla podána obžaloba. "

Já se vás v této souvislosti ptám: Nebudete se mnou souhlasit, že na počátku tohoto trestního řízení, v době, kdy existovala řada dalších důkazů, kdy žili svědci ochotní vypovídat ve prospěch Aloise Grebeníčka, docházelo k průtahům v tomto řízení?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Pardon, omlouvám se, ale myslím, že ruce šly nahoru opravdu těsně v poslední chvíli, kdy jsem uzavíral rozpravu. Takže beru zpět a hovořit bude jako první paní kolegyně Dundáčková. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, děkuji vám za slovo a musím konstatovat, že jsem se hlásila od počátku, okamžitě poté, co skončila paní doktorka Rujbrová. Ale bohužel jsem byla mimo vaše zorné pole.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Omlouvám se vám, chyba je na mé straně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: To je v pořádku, jenom že jsem vám nechtěla působit potíže tím, že se přihlásím na poslední chvíli, v žádném případě.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, můj projev bude velmi krátký a bude sestávat v podstatě pouze z poukazu na znění některých ustanovení občanského soudního řízení, které si tu dovolím ocitovat, ačkoliv vím, že přinejmenším panu ministrovi jsou tato ustanovení velmi dobře známa.

Paragraf 1 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, říká, že občanské řízení upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů. § 6 téhož zákona pak říká, že v řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.

Velmi ráda jsem zde slyšela z úst paní poslankyně Rujbrové, že pan Alois Grebeníček má zájem na tom, aby bylo v řízení pokračováno a aby bylo včas ukončeno, ale bohužel musím konstatovat, že právě to, že on se nedostavuje k řízení a že to vyvolává dojem určitého obstrukčního postupu, způsobuje v tuto chvíli to, že ona spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů ostatních účastníků je mařena.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Dundáčkové. Pouze se obávám, paní kolegyně, že zde projednáváme interpelaci, která se týká trestního řízení. Hovořit bude paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající, vidím, že právnické vzdělání už je na vás znát. Byla bych ráda, kdybyste kolegyni Dundáčkovou poučil, že trestní řád je zákon č. 141/1961 Sb., nikoliv zákon 99/1963 Sb., což je občanský soudní řád.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže faktická - paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji za poučení a hluboce se omlouvám, nicméně tatáž ustanovení nalezneme i v trestním řádu. Děkuji a hluboce se omlouvám, vzala jsem si do ruky špatný právní předpis cestou do sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Dundáčkové. Dále jsem viděl do rozpravy přihlášeného pana poslance Němce. Prosím, pane kolego

 

Poslanec Stanislav Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Budu také velice stručný. Jenom bych chtěl, aby se obsah této interpelace nerozplynul ve vyjasňování si různých právních stanovisek právníků a v citování paragrafů atd. Tady přece nejde o konkrétní paragrafy, o jejich výklady, tady jde o morální pohled na tuto věc a o morální vyznění této věci. A je potřeba v této věci před zraky politických vězňů, kteří dožívají, kteří se třeba nedožijí spravedlnosti, před jejich zraky jako před zraky v podstatě morálního svědomí tohoto národa, se k tomuto případu speciálně postavit tak, jak je potřeba, to znamená nazvat věci pravými jmény. A tady jde naprosto jasně o nehoráznost a neomalenost, o nic jiného. A kdyby měl pan Grebeníček aspoň kousek cti v těle, jako samozřejmě jako bývalý bolševik nemůže mít, tak by se k soudu dostavil, třeba by se tam nechal odvést sanitkou. A jestliže tvrdí, že někdo zdržuje jeho proces, tak je to v prvé řadě on sám, protože nemá čisté svědomí. A nejsou soudy jenom pozemské a je také ten soud nejvyšší, kterému neunikneme nikdo. Věřím, že boží mlýny melou pomalu, ale že melou jistě.

Děkuji (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Němcovi. Nyní bude hovořit předseda poslaneckého klubu KSČM kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, mám jedinou připomínku. Pořád si myslím, že ti, kteří sedí v tomto sále, skládali slib poslance Parlamentu České republiky a slíbili, že budou dodržovat zákony. Jedním z oněch zákonů je, že každý má právo na svobodu svého politického přesvědčení, a není podle mého soudu možné, aby kdokoliv nerespektoval toto právo, že někdo má názor takový a druhý onaký. A nemyslím si, že je dobré vyvolávat hesla, která směřují k obnovení politických procesů v tomto státě. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Pan kolega Benda, ptám se, jestli je to faktická. Ano, je to faktická, takže nejprve pan kolega Benda, poté pan kolega Koháček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Benda: K tomu, co bylo teď řečeno. Každý má nepochybně právo na svobodu svého politického přesvědčení. Nikdo nemá právo mlátit jiné lidi, mučit je, pouštět do nich elektrický proud. Nikdo toto právo nemá a má být za to potrestán. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní bude hovořit pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci opravdu faktickou poznámkou reagovat na slova pana poslance Filipa. Ano, takovéto ustanovení v ústavě a v právním řádu máme. Přiznává ovšem pan poslanec Filip stejné právo tvůrcům norimberských zločinů, fašistům, nacistům, protože z jeho výkladu je to totéž. A chtěl bych připomenout, že i zde máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu. Takže bych rád, aby to viděl ve všech souvislostech, a když to právo přiznává, aby ho přiznal všem. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Nyní bude hovořit kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit kolegovi Koháčkovi, že ctím český právní řád a zejména presumpci neviny, která je v tomto sále některými výroky stále zpochybňována, když nechci použít tvrdšího slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Filipovi. Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, je zvláštní, jak sněmovna, která se dohodne na určitých racionálních postupech proto, aby zvládala náročný proces projednání všech bodů, v určité situaci podlehne iracionalitě.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP