(12.50 hodin))

(pokračuje Špidla)

On se týkal problému diskriminace v zaměstnání, ale tady musím upozornit, že příslušníci ozbrojených sborů, tzn. i policie, jsou v tzv. služebním poměru, který se liší od principů normálního pracovního poměru založeného na pracovní smlouvě. A tam v zákoně o Policii ČR - mohu si dovolit citovat - § 106 odst. 102 výslovně uvádí, že policista může být též propuštěn, splňuje-li podmínky nároku na starobní důchod. Tam je jako jeden z důvodů možného propuštění uveden přímo důvod, který se týká věku, respektive nároku na starobní důchod. Paragraf 106, pro úplnost, když dovolíte, jej ocituji, on není rozsáhlý a tím, jak řadí jednotlivé případy za sebou, dává určitou představu. Tak v odstavci a) je první možností propuštění snížení početních stavů policie. Písmeno b) podle posudku lékařské komise. Písmeno c) je-li podle závěrů služebního hodnocení nezpůsobilý. Písmeno d) porušil služební přísahu. Písmeno e) byl pravomocně odsouzen. Odstavec 2 - policista může být též propuštěn atd..

Či-li důvod věku nebo dosažení důchodového nároku je výslovně v zákoně uvedeno jako možnost ukončení služebního poměru. Je to zřejmé, a proto je postup pana ministra vnitra v tomto okamžiku v souladu se zákonem a není v žádném rozporu. Uvedený postup není ani v rozporu s Listinou práv a svobod, aspoň tak, jak jsem si nechal zpracovat posudky, i když uznávám, že je poněkud odvážné interpretovat Listinu práv a svobod nějakým závažným způsobem. Je to prostě analýza orgánu, který není v zásadě oprávněn a určen k tomu, aby vykládal vztah zákonů a jednotlivých aktů, které se podle těchto zákonů odehrávají, v souvislosti s ústavou, což je nepochybně úkol Ústavního soudu. Podle dalších rozborů, které jsem nechal udělat, uvedený postup není v rozporu s žádnými mezinárodněprávními předpisy či úmluvami, jimiž je Česká republika vázána. Opět musím jasně prohlásit, že toto stanovisko, které uvádím, je expertní stanovisko příslušného orgánu, ale samozřejmě není judikátem a nemohu to prohlásit se závazností, která by odpovídala těm orgánům, které jsou k takovémuto výkladu oprávněny.

Když dovolíte, shrnu své vystoupení následujícím způsobem. Připouštím - protože se mi tento spor jevil jako jednoznačně kompetenčně příslušný do resortu Ministerstva vnitra - že by bylo vhodnější, abych reagoval obecným výkladem již ve své původní odpovědi. O tom není pochyb a tuto výtku pana poslance přijímám.

Pokud jde o věc samu, ve vztahu k tomu jednomu člověku, občanovi, který byl na základě zákona odvolán ze své funkce, nemohu přisvědčit interpelaci, že se jednalo o diskriminaci.

V závěru chci jasně prohlásit, že diskriminace z jakéhokoliv důvodu je v rozporu s ústavním pořádkem, a pokud by pan poslanec Nečas došel k závěru, že formulace služebního zákona je v uvedeném odstavci 2 § 106 v rozporu s Listinou práv a svobod - a já nejsem schopen posoudit dokonale hodnotu takovéhoto stanoviska - je zřejmě vhodné docílit napadení tohoto bodu prostřednictvím žaloby u Ústavního soudu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Táži se, zda se někdo dál hlásí do rozpravy. Je tomu tak, hlásí se pan kolega Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat panu místopředsedovi vlády za korektní odpověď, která nyní zazněla. Myslím, že o mnoha věcech by se dalo debatovat, nicméně musím ocenit fundovanost a serióznost přístupu. Je možná jen škoda, že nebylo takto odpovězeno již přímo v písemné interpelaci.

Nicméně se tady naskýtá problém, kterého bychom si měli všimnout. Bude tady snaha přijmout služební zákon, který se bude týkat státních zaměstnanců obecně. Přijímáme právě služební zákon o vojácích z povolání. Bude tady nový zákon o služebním poměru policistů a příslušníků dalších sborů. Myslím, že je v pořádku, že tam příslušný paragraf je, nicméně nepovažuji za správnou situaci, kdy neexistuje byť jen podzákonná norma v podobě např. nařízení, vyhlášky, rozkazu příslušného ministra, ať už na Ministerstvu obrany, nebo na Ministerstvu vnitra, která obecně upravuje podmínky, kdy se bude řešit propuštění těchto lidí právě z důvodu dosažení důchodového věku. Myslím, že se vytváří velký prostor pro svévoli, protože velmi těžko lze vysvětlit, proč kvalitní člověk, který mimochodem v důchodovém věku přesluhoval především proto, že nemohl dvacet let této zemi sloužit na svém postu, protože byl v době normalizace postižen za své politické postoje z roku 1968 -, budeme tedy velmi těžko vysvětlovat, proč někdo mohl přesluhovat a najednou ze dne na den nemůže přesluhovat, nemůže sloužit v důchodovém věku.

Právě proto velmi apeluji na to, aby v příslušných resortech byla přijata obecná rámcová opatření v podobě vyhlášek, nařízení, rozkazů a podobně, kde bude naprosto průhledné a zřetelné, za jakých podmínek k tomuto uvolnění ze služebního poměru, odvolání z funkce a podobně dochází. Není-li tomu tak, bohužel vzniká velmi oprávněný dojem, že se může jednat o svévolný postup. O formu, kdy se kamufluje odvolání nepohodlného člověka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Konstatuji, že nezazněl žádný návrh na usnesení. Vypořádali jsme se s touto interpelací.

Kolegyně a kolegové, blíží se 13. hodina a máme usnesením stanoveno, že ve 13.00 bude vyhlášena polední přestávka. Za malou chvíli tak učiním a jen konstatuji, že po polední přestávce budeme muset v souladu se zákonem doprojednat zbývající odpovědi na nesouhlasná stanoviska poslanců na interpelace. Je zde ještě jedna interpelace na ministra zdravotnictví a jedna interpelace na ministra financí. Po projednání těchto dvou interpelací bychom měli v souladu s předchozím usnesením Poslanecké sněmovny projednat bod číslo 28, kterým je zákon o ochraně utajovaných skutečností, neboť jsme si stanovili, že tento bod bude prvním bodem projednávaným dnes odpoledne. Poté bychom se měli vrátit k bodu 27, což je pojištění financování vývozů, který jsme si stanovili usnesením, že projednáme dnes dopoledne. Nicméně zákon má přednost před usnesením sněmovny a nebylo možné to tak učinit, takže to je postup, který navrhuji. Poté bychom se zabývali zadávání veřejných zakázek, protože jsme si usnesením stanovili, že to budeme projednávat dnes odpoledne, a poté bychom pokračovali druhým čtením bodu číslo 2, trestní zákon, tak jak jej předkládá kolega Mandík a další.

Čili znovu opakuji, po polední pauze doprojednání interpelací, poté ochrana utajovaných skutečností, poté pojišťování financování vývozů - bod 27, poté zadávání veřejných zakázek - bod 21 a poté druhá čtení, pokud mezitím nedoplujeme k 16. hodině, kdy začnou ústní interpelace.

Přeji dobrou a vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.59 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP