(Schůze opět zahájena ve 14.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 14.02 hodin, tudíž čas pro pokračování jednání Poslanecké sněmovny, a to odpoledního jednání po polední přestávce. Zbývají nám k projednání ještě dvě písemné interpelace na členy vlády, a to interpelace na pana ministra zdravotnictví Ivana Davida a ministra financí Ivo Svobodu.

Ministr zdravotnictví Ivan David odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci rušení chirurgického sanatoria Area Medica ve Valašském Meziříčí. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 237. V tuto chvíli k tomuto bodu otevírám rozpravu a uděluji slovu panu kolegu Petru Nečasovi, který se do ní jako první přihlásil.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, případ této interpelace svým způsobem je také ukázkovým případem, jak vláda dokáže interpelace přímo produkovat.

Obrátil jsem se před jistou dobou dopisem, nikoli interpelací, na pana ministra, ve kterém jsem ho žádal o stanovisko k jednomu navrhovanému zrušení zdravotnického zařízení. Odpověď pana ministra tří, čtyřřádková, naprosto míjející dopis, samozřejmě nemohla vyvolat nic jiného než interpelaci. Kdyby pan ministr kontroloval práci svých úředníků, mohl by si tuto interpelaci ušetřit. Možná.

Druhou věcí je, že odpověď obsahuje celou řadu nepravdivých údajů. Pan ministr odůvodnil zrušení tohoto zdravotnického zařízení nekomplexností a elektivností spektra prováděných výkonů. Musím konstatovat, že se v tomto zdravotnickém zařízení provádí kompletní operativa chirurgická, dále výkony na štítné žláze, operace prsu, operace cévní a drobná traumatologie. Další uváděnou námitkou pana ministra je malý počet prováděných výkonů, který pak způsobuje, že zdravotnický personál nemá náležitou erudici. Opět neodpovídá skutečnosti, protože toto malé, třináctilůžkové zařízení ročně provádí tisíc operačních výkonů, které rozhodně zaručují erudici zdravotnického personálu. Z tohoto zařízení se během pěti let trvání atestovali tři lékaři z chirurgie I. stupně, jeden lékař z II. stupně a tři sestry atestovaly z oboru sestra instrumentářka.

Další uváděný argument pana ministra, že nadstandardní charakter zařízení vázaného na nutnou finanční spoluúčast pacienta, která neumožňuje garanci péče plně hrazené ze zdravotního pojištění, je rovněž nekvalitní, protože plně hrazená péče ze zdravotního pojištění je garantována. Finanční spoluúčast pacienta v tomto zařízení byla vázána na nadstandard jedno- až dvoulůžkových pokojů, které obsahovaly WC, sprchu, barevnou televizi a telefon. U sociálních případů, eventuálně náhlých chirurgických onemocnění nebyla vůbec tato finanční úhrada vybírána. Finanční spoluúčast je v současné době vázána pouze na žádost pacienta mít svůj vlastní pokoj.

Další argument pana ministra je, že toto zařízení je nestabilní, a tím má hraniční lékařské zajištění. Opak je pravdou. Lékařské zajištění je stabilní, kvalifikované, a nikoli hraniční. Na oddělení jsou prakticky denně dva lékaři s II. atestací, tři lékaři s I. atestací. Pohotovostní služby jsou zajištěny 24 hodiny denně atestovaným lékařem a jsou zajištěny i telefonickou příslužbou.

Poslední argument pana ministra - nestabilní zajištění komplementárních služeb - je opět nepravdivý. Komplementární služby jsou zajištěny velmi dobře vybavenou laboratoří. Mimo pracovní dobu je možné přivolat laborantku, která se do 10 minut dostaví, event. je možné použít laboratoř nemocniční, což je ošetřeno smlouvou.

Dále je nutné konstatovat, že argumenty na nekompetentnost zdravotnického personálu popírají stanoviska České lékařské komory, která vyjadřují ústy představenstva Okresní lékařské komory ve Vsetíně nesouhlas s výsledkem výběrového řízení na toto zařízení. Je zde možné argumentovat i posudkem a názorem prof. MUDr. Dudy, DrSc., přednosty II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Univerzity Palackého v Olomouci, který jednoznačně říká, že s chirurgickým sanatoriem Area Medica ve Valašském Meziříčí spolupracuje po dobu několika uplynulých let. O odborné úrovni zde poskytované péče říká, že je velmi vysoká. Říká také, že je adekvátně zabezpečena i postgraduální výchova mladých chirurgů a několik z nich z tohoto pracoviště již úspěšně složilo atestaci I. stupně. Velmi vysoce hodnotí také práci zdravotnického personálu.

Je vidět, že panu ministrovi připravili jeho úředníci velmi nekvalitní podklady a že skutečnost je naprosto rozdílná od textu, který pan ministr napsal.

Jenom jako poznámkou pod čarou, spíše pikanterií, je to, že podklady pro toto výběrové řízení zhotovili úředníci Ministerstva zdravotnictví, kteří po nástupu pana ministra byli vyhozeni. To znamená, že sám pan ministr tyto úředníky nepovažoval za kvalitní.

Musím také konstatovat, že toto zařízení nepředstavuje konkurenci pro veřejná zdravotnická zařízení lůžkového charakteru, ať již jde o Okresní nemocnici ve Vsetíně, nebo Městskou nemocnici ve Valašském Meziříčí. Protože jak Okresní úřad, tak Městský úřad ve Valašském Meziříčí se vyjádřily kladně k existenci tohoto malého zdravotnického zařízení. Otázka je, zda je toto zdravotnické zařízení třeba rušit na základě nějaké úvahy, že lůžková zdravotní péče v okrese Vsetín je předimenzovaná. Je třeba si říci, že pouze 5,4 % veškerého objemu zdravotnických výkonů v této oblasti zajišťují zdravotnická zařízení okresu Vsetín pro ostatní okresy, což je po okresech Domažlice a Znojmo nejméně v celé republice. Naopak 30 % objemu zdravotní péče pro občany okresu Vsetín je zajišťováno zdravotnickými zařízeními mimo tento okres, což je extrémně vysoké číslo. Jenom to ukazuje, že zdravotnictví v tomto okrese nejenže není předimenzované v oblasti lůžkové péče, ale v mnoha ohledech dokonce poddimenzované. Musím říci, že právě proto toto malé lůžkové zařízení má takovou širokou podporu veřejnosti jak laické, tak odborné. Má podporu všech orgánů veřejné správy, tzn. městského zastupitelstva, okresního úřadu apod., protože představuje velmi vhodný komplementární doplněk oněm velkým veřejným nemocnicím.

Z tohoto důvodu a především proto, že odpověď pana ministra obsahuje nepravdivé a nekvalifikované údaje, které - znovu opakuji - je možné vyvrátit posudky České lékařské komory, odborníků z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, navrhuji, aby sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí na interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP