(14.40 hodin)

(pokračuje Mlynář)

Takovou formulaci, kterou pan ministr použil ve své odpovědi, nicméně zákon nezná. V zákoně se mluví pouze o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, nikoliv o zrušení možnosti obchodovat s akciemi na veřejných trzích. Stanovisko pana ministra je tedy nejen v rozporu s realitou, když tvrdí, že akcie ČIH jsou veřejně obchodovatelné, protože nejenže nejsou, ale i se stanovisky jeho podřízených úředníků, kteří v minulosti vydali nejrůznější nálezy o tom, že veřejně obchodovatelné akcie nejsou. Zkrátka a dobře nemohou existovat veřejně obchodovatelné akcie, jež nejsou veřejně obchodovány. To je srozumitelná věc.

Chtěl bych se proto prostřednictvím pana předsedajícího zeptat znovu pana ministra, zda skutečně trvá na tom, že akcie ČIH jsou stále veřejně obchodovatelné. V případě, že na tom trvá, jak mi napsal v odpovědi, ptám se ho, zda to znamená, že bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9. února 1998. V případě že ano, tak se ptám, kým a kdy a jak o něm byli zpraveni drobní akcionáři fondu.

Na závěr podotýkám, že tento problém pan ministr zdědil po svých předchůdcích a že ho nijak neviním z toho, že je příčinou těchto věcí. Kladu mu pouze otázku, zda dělá vše v souladu s programovým prohlášením vlády, aby se tyto věci vyřešily. Věřím, že čistota a korektnost kapitálového trhu je i jeho zájmem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo chce vystoupit v rámci rozpravy k tomuto bodu. Svůj dotaz, aniž bych kohokoliv oslovoval, směřuji na ministra financí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Rád bych konstatoval, že celá záležitost přešla na Komisi pro cenné papíry, a to v dubnu minulého roku, takže informace, které by měly být novější než od tohoto data, jsou tam k dispozici. Ministerstvo financí nemá žádnou možnost ověřovat, prověřovat, kontrolovat informace, které od komise obdrží. Rozhodně Komise pro cenné papíry není tím subjektem, který by byl povinen Ministerstvu financí sdělovat důvody svých rozhodnutí. Víme jenom to, že akciím Českého investičního holdingu bude přidělen isin, identifikátor, který bude vyjadřovat, že se jedná o běžnou akciovou společnost. Lze uvést pouze to, že podle sdělení komise nebylo k dnešnímu dni o přidělení tohoto kódu rozhodnuto.

Pokud se týká pojmu veřejná obchodovatelnost a možnost obchodovat s akciemi na veřejných trzích, jsou to dva velmi rozdílné pojmy. Veřejný trh akciový je formální struktura, která cosi dělá a skýtá významné záruky. Alespoň v Praze už dnes skýtá významné záruky, že to, co se tam děje, podléhá určitým regulím, zatímco veřejná obchodovatelnost akcií je něco úplně jiného. Tady bych velmi rozlišoval. Myslím si, že stanoviska jsou důvodná. Chtěl bych ještě jednou opakovat. Novější informace lze získat pouze přímo na Komisi pro cenné papíry. To je vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážení kolegové, nechci prodlužovat jednání, nicméně předpokládal jsem, že mi pan ministr odpoví, že za všechno může Komise pro cenné papíry a Ministerstvo financí že nemůže nic dělat. Proto jsem se také důsledně ptal na to, zda bylo zrušeno předmětné rozhodnutí Ministerstva financí - nikoliv Komise pro cenné papíry - z 9. 2. 1998, kterým byl odebrán společnosti ČIH isin a tím byla zrušena jeho veřejná obchodovatelnost. Nemám jinou možnost než požádat sněmovnu, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra, aby byl nucen odpovědět mi znovu na přesně položené otázky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

 

V hlasování s pořadovým číslem 100 rozhodneme o návrhu usnesení, tak jak jej formuloval pan kolega Vladimír Mlynář.

Prosím všechny, kteří chtějí hlasovat, aby přišli do Poslanecké sněmovny, neboť v tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 100.

Kdo je pro předložený návrh usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 100 se z přítomných 139 vyslovilo pro 41, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Tímto jsme se, vážené kolegyně a kolegové, vypořádali s blokem písemných interpelací na členy vlády České republiky a budeme se věnovat dalšímu bodu.

 

Dalším bodem je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb.,
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání

 

Předložený návrh uvede předseda vlády Miloš Zeman. Prosím, pane premiére, ujměte se slova.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych respektovat ducha racionality, který nepochybně vládne v této sněmovně, a chtěl bych se ztotožnit se stanoviskem gesčního výboru, to je výboru pro obranu a bezpečnost, který ve svém usnesení dokonce doporučil Poslanecké sněmovně, aby k tomuto návrhu zákona nebyla otevírána obecná rozprava. Pokud sněmovna toto doporučení svého výboru pro obranu a bezpečnost přijme, pokládal bych za nadužívání svých kompetencí, kdybych pronášel příliš dlouhé úvodní slovo.

Dovolte mi proto, abych vám pouze sdělil, že tato novela zákona se skládá z jediné půlvěty a že obsahem této půlvěty je prodloužit platnost § 78 tohoto zákona č. 148, která měla vypršet 31. července tohoto roku, do konce roku 2000. Věřím, že po důkladném projednání ve specializovaném výboru, který se s tímto návrhem ztotožnil, tato technická norma na rozdíl od mnoha jiných nevyvolá v této sněmovně politické vášně a vřele doporučuji její přijetí v zájmu lepší práce s utajovanými materiály.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Chtěl bych upozornit, že podle § 99 odst. 6 prvé čtení návrhu zákona se ve zkráceném jednání nekoná.

Výbor pro obranu a bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, byl v určené době svolán a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno, jako sněmovní tisk 274/1.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Jan Klas a seznámil nás s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, páni ministři, kolegyně a kolegové, k projednání nám byl předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Byl vám předložen jako sněmovní tisk 274.

Tento návrh zákona navrhla vláda projednat ve stavu legislativní nouze. Důvod uvedl již pan premiér. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proto v souladu s § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl, že předložená novela zákona bude projednána ve zkráceném jednání. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal k projednání návrh zákona výboru pro obranu a bezpečnost a zároveň stanovil 29. červen tohoto roku jako nepřekročitelnou lhůtu, do které výbor měl předložit usnesení se stanoviskem k věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP