(14.50 hod.)

(pokračuje Klas)

Podle odstavce 3 § 99 jednacího řádu Poslanecké sněmovny má výbor ve svém usnesení navrhnout, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava, a zároveň výbor navrhuje lhůtu, do kdy má Poslanecká sněmovna jednání o návrhu zákona ukončit.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost ze dne 29. 6. t.r., které na své 22. schůzi přijal k předloženému vládnímu návrhu zákona. Usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 274/1. Cituji: "Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 22. schůze konané 29. 6. 1999: Po odůvodnění ministra vlády ČR Jaroslava Bašty a ředitele Národního bezpečnostního úřadu ing. Tomáše Kadlece, zpravodajské zprávě poslance Klase a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

  1. souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů (tisk 274),
  2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nekonat obecnou rozpravu k tomuto vládnímu návrhu,
  3. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ukončit jednání o návrhu zákona do 1. 7. 1999.".

Nyní mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych na základě tohoto usnesení výboru si dovolil předložit návrh na usnesení Poslanecké sněmovny:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů (tisk 274)."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní se dostáváme poněkud do sporu, neboť Poslanecká sněmovna by měla hlasováním rozhodnout o návrhu pana kolegy Klase o konání či nekonání obecné rozpravy. Vidím přihlášku pana kolegy Cyrila Svobody. Ještě jsem neotevřel rozpravu. Jde o procedurální připomínku.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, byl bych rád, abychom respektovali nejen literu, ale i ducha zákona. Já samozřejmě potom přednesu návrh. Cituji z našeho jednacího řádu: "Ve stavu legislativní nouze posoudí sněmovna před projednáváním vládního návrhu zákona, zda jsou podmínky pro jeho projednávání ve zkráceném jednání." To znamená, že musíme zkoumat znovu, zda podmínky tu jsou nebo nejsou, a k tomu chci vést rozpravu. Podle toho potom rozhodneme, zda se povede obecná rozprava k zákonu nebo ne. Je to můj procedurální návrh a trvám na tom, abychom debatovali o tom, zda takové podmínky tady ještě jsou. (Poslanec Svoboda se obrací a hovoří mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego Svobodo, diskutujte prosím do mikrofonu a v  okamžiku, když máte možnost v rámci rozpravy diskutovat.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já jenom vysvětlím - jsou to dva úkony. Jeden úkon je, že rozhoduje sněmovna při schválení pořadu schůze, to je podle § 99 odst. 4. To jsme učinili. Nyní mluvím o následujícím odstavci. To znamená, že to je další krok, který je třeba učinit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli ruší svoji přihlášku předseda vlády. Já přiznávám, že námitka pana kolegy Svobody mi připadá relevantní, jakkoli nám mohou v tuto chvíli některá ustanovení jednacího řádu připadat jako protismyslná nebo protikladná. My bychom skutečně měli - ačkoli výbor pro obranu a bezpečnost navrhuje nevést obecnou rozpravu - v duchu litery zákona o jednacím řádu, a to podle § 99 odst. 5, posoudit, zda stav legislativní nouze skutečně ještě trvá. Nezbývá mi nic jiného než v této věci otevřít rozpravu a udělit slovo poslanci Cyrilu Svobodovi v rámci ustanovení, které specifikuje § 99 odst. 5.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já samozřejmě chápu důvody, pro které je třeba velmi rychle tuto novelu projednat, ale ty důvody podle mého názoru nejsou v zákoně. Důvody jsou někde jinde, a to proto, že podle mých informací nebylo provedeno řádně strategické rozhodnutí, jak budou osoby prověřovány, a z toho důvodu došlo k tomu, že Národní bezpečnostní úřad je zavalen stovkami žádostí o prověření. Jako příklad mohu uvést diplomatickou službu, kde jsem původně žil v naději, že budou nejprve prověřováni někteří klíčoví diplomaté na klíčových misích a že nebude prověřována celá řada diplomatů až po nediplomaty. Není divu, že Národní bezpečnostní úřad je zahlcen.

Zároveň si myslím, že to, o čem tady dnes mluvíme, je notoricky známá věc a víme to už řadu měsíců. Zdá se mi proto ne zcela korektní a hodné této sněmovny, aby přistoupila na to, že stav legislativní nouze trvá. Znovu opakuji, že stav legislativní nouze může být vyhlášen za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Proto nechci dlouho vést debatu a navrhuji následující usnesení.

"Poslanecká sněmovna konstatuje

  1. že nejsou splněny podmínky pro projednání tohoto zákona ve zkráceném jednání, nejsou dány mimořádné okolnosti, které by vedly k zásadnímu ohrožení bezpečnosti České republiky,
  2. návrh předloženého zákona ve zkráceném znění Poslanecká sněmovna neprojedná."

Nebude-li tento návrh schválen, pak navrhuji usnesení - zřejmě jako doprovodné -, které zní:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že dosavadní průběh ověřování zákonem stanovených podmínek pro vydávání osvědčení pro fyzické osoby Národním bezpečnostním úřadem je příčinou vzniku mimořádných okolností, které zásadním způsobem ohrožují bezpečnost České republiky."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Až na druhé usnesení myslím, že jste byl zcela v rámci onoho odstavce 5. U druhého usnesení, o kterém jste hovořil, bych si vůči vám dovolil přednést výtku, neboť myslím, že takové usnesení by mělo zaznít pouze v případě, je-li vedena obecná rozprava směrem k zákonu, neboť nemá souvztažnost k odstavci 5 § 99.

O slovo se přihlásil ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dovolte mi v rámci faktické poznámky otázku této sněmovně. Víte, vážení kolegové, kdo předkládal onen špatný zákon, který dnes musíme novelizovat? Ten poslanec se jmenuje Cyril Svoboda. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Já bych chtěl konstatovat, že návrh nepředložil poslanec Cyril Svoboda, ale vláda České republiky a schválila jej Poslanecká sněmovna a Senát, to znamená Parlament. Já myslím, že není korektní, protože se něco nestihlo v nějakých lhůtách, dotáhnout to až na doraz a pak říkat, že je zde stav legislativní nouze, a vyřešme to, jako kdybychom řešili povodně nebo něco podobného. Zdá se mi, že stav legislativní nouze je něco tak výjimečného, že by se to nemělo stát normálním pravidlem.

Já si myslím, že ten zákon není špatný, a nepředložil ho poslanec, ale vláda.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní následující série faktických poznámek. Pane profesore Jičínský, věřím, že dáte přednost svému premiérovi a stranickému předsedovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP