(15.00 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážení kolegové, já jsem ve svém úvodním slově prosil, abychom tuto technickou normu nepolitizovali, ale jak se zdá, v této sněmovně se dá politizovat všechno. Ano, tento zákon nepředložil poslanec Cyril Svoboda, tento zákon předložil ministr Cyril Svoboda, který byl současně poslancem, máme-li být zcela přesní.

Tento zákon je špatný a od sněmovny nemohu očekávat, že bude dopodrobna studovat všechny zákony. Je špatný proto, protože odporuje např. standardům NATO, neboť předpokládá prověřování přibližně u 30 % státních úředníků, zatímco standardy NATO předpokládají prověřování přibližně u 3 %, tedy jedné desetiny. V NATO samém, v Bruselu, nám říkají, že jsme se zbláznili, že jsme papežštější než papež. Chtěl bych na tuto skutečnost upozornit, protože se domnívám, že v tomto zákoně přežívá dědictví, že musíme utajovat naprosto všechno a naprosto kohokoli musíme prověřovat pro práci s utajenými skutečnostmi, i kdyby to byl počet knedlíků, které spotřebují vojáci České armády k obědu.

Chtěl bych upozornit tuto ctihodnou sněmovnu, že bezpečnostní rizika, a to velmi vážná, samozřejmě vzniknou v okamžiku, kdy tuto novelu neschválíme, protože k 31. červenci tohoto roku vyprší ono oprávnění vyplývající z § 78, aby podle předchozího zákona, tuším č. 102, byla zachována prověření dříve prověřených osob. To je vše.

Prosím tuto sněmovnu, aby se neorientovala uraženou ješitností. Já jsem ve svém úvodním slově bývalého předkladatele tohoto návrhu zákona nenapadl. Nedělejme zbytečné obstrukce tam, kde jde o technickou a přitom důležitou normu, a zviditelňujme se takovým způsobem, který naší zemi prospěje, a ne způsobem, který vede jen ke zbytečným a čas ztrácejícím exhibicím.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás poprosit, kdybychom se mohli pokusit o projednání této normy v atmosféře klidné, věcné, abychom zbytečně neprodlužovali tuto rozpravu a aby se nám podařilo pokračovat v tom trendu, který začal na začátku této schůze, kdy veškeré normy procházely poměrně hladce touto sněmovnou a dostali jsme se daleko ve schváleném pořadu schůze.

Proto bych apeloval na všechny, kteří jsou přihlášeni. V tuto chvíli registruji přihlášky těchto kolegů: pan místopředseda Gross, pan profesor Jičínský, pan kolega Hofman, Koháček, Exner, Payne a Kalousek.

Zvažte sami, nakolik považujete vaše vystoupení za nezbytná. Uděluji slovo panu místopředsedovi Grossovi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já doufám, že svým vystoupením ještě nezkomplikuji toto jednání, ale myslím si, že tu tvoříme do určité míry také precedent a z toho důvodu bude dobré, abychom se přece jen chvilku tomuto tématu věnovali.

Jestliže se dívám na zákon o jednacím řádu a dívám se na § 99, konkrétně na znění čl. 5, jak tu o něm hovořil pan poslanec Svoboda, tak mám pocit, že sněmovna musí podle dikce, která zde je, to je, že sněmovna posoudí přijmout nějaké stanovisko, a to buďto pozitivní, nebo negativní. Jelikož tu zatím zazněl pouze návrh na negativní stanovisko, tj., že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s tím, že jsou podmínky pro projednávání ve zkráceném jednání, tak já zde formálně vznáším opačný názor a opačný návrh, aby Poslanecká sněmovna v duchu § 99 odst. 5 přijala toto stanovisko:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvají podmínky pro projednávání projednávaného zákona ve zkráceném jednání."

Myslím si, že důvody, které zde řekl předseda vlády, jsou dostatečné, ale přesto si myslím, že toto stanovisko musí být přijato, protože nebylo-li by přijato žádné stanovisko, obávám se, že nebude splněno to, co jednací řád vyžaduje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego, i všem, kteří vystoupeními mi komplikujete mé postavení řídícího této schůze, neboť za normálních okolností bychom měli vést rozpravu právě k odst. 5 § 99, zda existují podmínky pro takovýto druh jednání. Nicméně předseda vlády svým vystoupením a ministr svým vystoupením otevřeli rozpravu a kolegové, kteří se hlásí, mají možnost vystoupit teď již de facto k čemukoli.

Pan profesor Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji, pane místopředsedo, rád bych této sněmovně připomněl, že nás je tu nemálo, kteří v minulém volebním období o uvedeném zákoně hlasovali. Já jsem patřil k těm, kteří ho kritizovali, prohlašovali ho za nedobrý, ale vzpomeňte si na to, že sněmovna byla tehdy vystavena značnému tlaku, že nebude-li zákon včas přijat, že je ohroženo naše členství v NATO. I toto je skutečnost, kterou v této souvislosti je vhodné připomenout, abychom znali celkový kontext jednání a přijímání uvedené předlohy zákona. To je první poznámka.

Druhá poznámka k tomu, co říkal pan poslanec Svoboda o vymezení stavu legislativní nouze. Asi nebudeme vést spor o tom, že pojetí legislativní nouze je pojato poměrně restriktivně, ale poslanec Svoboda nepochybně ví, že většina jednacích řádů parlamentních demokracií má vždy taková ustanovení, která umožňují urychlit jednání, jestliže to je v zájmu věci třeba.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane profesore. Prosím všechny kolegy, kteří hovoří, aby nehovořili. Jinak opuštěním tohoto místa jim nedám možnost hovořit vůbec, neboť přeruším jednání Poslanecké sněmovny.

Prosím kolegy Payna, Doležala a nechci jmenovat další, kteří hovoří, aby se zklidnili a umožnili vystoupení.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Jednáme-li o této věci, měli bychom mít na zřeteli sice dodržení formálních pravidel, ale zároveň jejich výklad takový, aby nám nebránil věcně jednat. Připomínám, že např. jednací řád Spolkového sněmu má ustanovení, že Spolkový sněm se kvalifikovanou většinou může usnést na tom, že bude postupovat jinak, než stanoví jednací řád, je-li to v zájmu věci třeba. Čili měli bychom mít na mysli ten racionální postup, který byl přijat na začátku této schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným je kolega Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, já bych měl jen krátkou faktickou poznámku k panu poslanci Cyrilu Svobodovi.

Prosím pana předsedajícího, aby to panu Cyrilu Svobodovi vyřídil.

Někteří poslanci se dnes chovají hůře než ta povodeň. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Svoboda slyšel? Neslyšel. Pan kolega Hofman mě pověřil úkolem vám sdělit, pane kolego Cyrile Svobodo, že má pocit, že někteří poslanci se chovají hůře než živelní pohroma zvaná povodeň.

Další přihlášený je kolega Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z mnoha důvodů jsem přesvědčen, že stav legislativní nouze v tomto okamžiku trvá, že je ohrožena do jisté míry bezpečnost České republiky a jsou ohroženy hospodářské zájmy. V tomto souhlasím a podpořím to, že stav legislativní nouze trvá.

Nemohu si však odpustit nereagovat na slova předsedy vlády, který zde na jednu stranu správně hovořil o tom, že je v řadě případů řada úředníků podrobena té nejpřísnější kontrole 4. stupně, nicméně bych zde chtěl pana premiéra upozornit na to, že tentýž zákon ukládá vládě přehodnocení a překvalifikování jednotlivých stupňů utajovaných skutečností a že zákon původně předpokládal, že řada dokladů, které dnes nesou razítko "přísně tajné" a "tajné", se omezí na minimum, to nejnutnější, a ostatní bude v kategorii "důvěrné".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP