(15.30 hodin)

(pokračuje Langer)

V tuto chvíli nepředpokládám, že by se někdo v rámci třetího čtení do ní přihlásil, neboť - pokud mě paměť neklame - žádný pozměňovací návrh k předloženému návrhu zákona nepadl. Otevírám rozpravu a v zápětí ji ukončím. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o předloženém návrhu zákona včetně doprovodných usnesení, která padla v podrobné rozpravě. Dovolím si vám přednést návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 274."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 104. Ptám se: Kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro návrh 158, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o dvou doprovodných usneseních. V prvním případě o usnesení, které navrhl pan kolega Jiří Payne, v druhém případě usnesení, které navrhl kolega Cyril Svoboda. Předpokládám, že text těchto usnesení je vám znám a tudíž není třeba je opakovat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 105 a ptám se: Kdo je pro návrh usnesení, tak jak je navrhl Jiří Payne? Kdo je proti?

Z přítomných 186 pro návrh 90, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

hlasování s pořadovým číslem 106 rozhodneme o návrhu kolegy Cyrila Svobody. Zahájil jsem hlasování a ptám se: Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro návrh 65, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme se vypořádali s bodem 28 schváleného pořadu schůze a ve zkráceném jednání, které trvalo prakticky hodinu, jsme projednali tento bod.

Dalším bodem, který bychom měli projednat - ale dříve, než se tak stane, uděluji slovo s procedurální připomínkou, s procedurálním návrhem panu kolegu Mandíkovi.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předložit procedurální návrh. Chtěl bych požádat sněmovnu, aby bod č. 2, sněmovní tisk č. 39 byl přeložen na příští týden na středu, a to vzhledem k tomu, že dneska už časově nemůže být projednán a já jsem na zítřek zde ve sněmovně omluven. Za předkladatele žádám o přeřazení na příští týden na středu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vidím další přihlášku - pana ministra Motejla. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, byl jsem to já, kdo do jisté míry ovlivnil svým požadavkem na úpravu jednacího pořadu osud poslaneckého návrhu pana poslance Mandíka, a jsem to opět já, který se připojuje k tomuto požadavku, aby nikoli pouze bod jím navržený byl přeložen na 7., resp. na dny následující. Činím tak opětovně i ohledně bodu 12, tj. tisk 134, neboť z důležitých osobních důvodů bych se velice obtížně mohl zítřejšího projednávání zúčastnit. Prosím o zvážení možnosti vyhovět této mé žádosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Já budu opakovat návrhy, které zazněly a o kterých rozhodneme hlasováním. První je návrh kolegy Mandíka, aby návrh zákona, který předkládal a který je sněmovním tiskem 39, byl přeložen na jednání příští týden ve středu. Totéž se týkalo návrhu, který předložil pan ministr Motejl směrem k zákonu o advokacii, sněmovní tisk 134. V tuto chvíli rozhodneme o těchto návrzích hlasováním.

 

Nejprve návrh kolegy Mandíka.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 107 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 151, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu - nerozhodneme, pan kolega Exner s procedurální připomínkou nebo návrhem.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, obávám se, že pan ministr Motejl nemůže přednést takový návrh, ale v zájmu věci bych si tento návrh osvojil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, že jste tak učinil místo mě, neboť váš pohyb mě přivedl k zamyšlení, proč asi se hlásíte. Formálně je tedy všem procedurám dáno zadost.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 108 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 188 pro návrh 156, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze, kterým je

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
/sněmovní tisk 206/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Prosím všechny kolegy vlevo, vpravo, uprostřed, aby se uklidnili, abychom mohli ve zbývající době do zahájení bloku interpelací projednat druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl druhé čtení vládního návrhu novely zákona č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

Nechci vás přespříliš zdržovat opakováním podrobného vystoupení, které jsem přednesl při prvém čtení, proto uvedu pouze některá základní fakta. Předkládaná novela v podstatě prohlubuje možnosti zvýhodněného financování prováděného prostřednictvím akciových společností EGAP a České exportní banky. Jde především o tzv. aktivní zajišťovací činnost, tzn. možnost participovat ze strany EGAP na pojištění českého subdodavatele při akci se zahraničním finálním dodavatelem na vývozních případech realizovaných ve třetích zemích, dále o možnost uplatnění některé z forem zvýhodněného financování s vývozní operací souvisejících místních nákladů v zemích dovozce, konečně o umožnění velmi potřebného personálního propojení představenstev České exportní banky a EGAP a zastoupení představitelů ústředních orgánů státní správy v představenstvu České exportní banky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP