(15.40 hodin)

(pokračuje Grégr)

Novela byla podrobně projednána v určených výborech, jmenovitě v hospodářském a rozpočtovém výboru. Oba výbory přijaly souhlasné stanovisko a ani v jednom z výborů nebyl vznesen pozměňovací návrh. Na tomto místě chci oběma výborům poděkovat za velmi věcné projednání předmětné novely.

Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná novela rozšíří možnosti zvýhodněného financování, čímž v konečném důsledku napomůže podpoře českého vývozu. Doporučuji vám návrh novely propustit do třetího čtení a současně vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 206/1 a 206/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, rozpočtový výbor projednal tento vládní návrh zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a předkládá následující usnesení.

Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 58, o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 60 z roku 1998, ve znění sněmovního tisku 206, vyslovila souhlas bez připomínek.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval zpravodaj kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, rád bych vás informoval o tom, že hospodářský výbor projednal vládní návrh novely zákona. V průběhu projednávání nepadl na hospodářském výboru žádný pozměňovací návrh a hospodářský výbor vám doporučuje ve smyslu svého usnesení schválit předloženou vládní novelu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, že by se hlásil, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám přihlášku, nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Dám možnost zpravodajům k vystoupení se závěrečným slovem. Závěrečné slovo není. Ani ministr. Tímto tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Skončil jsem druhé čtení. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, pane předsedající, děkuji. Trošku jsme se tady zapovídali s kolegou zpravodajem, abychom měli jednotné noty.

Chtěl bych navrhnout Poslanecké sněmovně procedurálně, abychom teď hned projednali bod 102, což je třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona, a to proto, poněvadž ve druhém čtení nepadl žádný pozměňovací návrh, tak to ve smyslu jednacího řádu § 63 lze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za návrh. Je to procedurální návrh, o kterém musíme rozhodnout v hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 109. Ptám se, kdo je pro návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 176 hlasovalo pro návrh 129, proti 1, návrh byl přijat.

 

Tímto jsme rozhodli o tom, že v tuto chvíli projednáme třetí čtení tohoto návrhu zákona. V tuto chvíli otevírám rozpravu v rámci třetího čtení. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Dávám možnost vystoupení se závěrečným slovem zpravodajům. Nikdo z předkladatelů se nehlásí a my tedy rozhodneme v hlasování o usnesení, jehož text vám v tuto chvíli přečtu.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 58/1998 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 110. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 178 hlasovalo pro návrh 141, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla projednána v prvním čtení na 10. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 30. března t. r. Usnesením Poslanecké sněmovny byla postoupena k dalšímu projednávání v hospodářském výboru, výboru pro evropskou integraci a výboru pro veřejnou správu. V těchto výborech bylo předloženo více jak 150 pozměňujících návrhů nebo doplňujících návrhů, které vesměs mířily mimo vlastní meritum projednávané novely, které dále rozšiřovaly a novelizovaly tu původní osnovu zákona.

Výbory tyto pozměňovací návrhy zčásti akceptovaly a přijaly usnesení, kterými doporučí Poslanecké sněmovně, aby je zapracovala do předložené osnovy. Chtěl bych zdůraznit, že převážnou část těchto pozměňovacích návrhů vláda jako předkladatel uvedené zákonné osnovy akceptuje, považuje je za užitečné, za pozměňovací návrhy, které dále posunují uvedenou zákonnou osnovu.

Současně ovšem musím zdůraznit, že pět pozměňovacích návrhů, které byly přijaty, jsou pozměňovací návrhy, u kterých se domníváme, že by se nad nimi v rámci druhého i třetího čtení měla Poslanecká sněmovna řádně zamyslet. Podle názoru vlády jsou to pozměňovací návrhy, které by nebylo vhodné přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane místopředsedo. Prosím všechny, aby umožnili místopředsedovi vlády vystoupit a nám všem umožnit dostat se co nejdále v projednávání tohoto bodu dřív, než v 16.00 hodin začnou interpelace na předsedu vlády. Prosím opravdu všechny kolegy, kteří se v tuto chvíli vesele baví, usmívají, komunikují, aby se zklidnili. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Jakých pět pozměňovacích návrhů, které vláda nepovažuje za vylepšující uvedenou osnovu, to tedy je? Za prvé bylo navrženo, aby se zákon o zadávání veřejných zakázek vztahoval též na nákupy majetku a služeb strategického charakteru schválené vládou ČR, které souvisí s integrací a s členstvím ČR v Severoatlantické alianci. Vláda upozorňuje na skutečnost, že aplikací zákona o zadávání veřejných zakázek v těchto případech by mohlo dojít k ohrožení spolupráce při vybudování a udržování kolektivní obranyschopnosti ČR se zeměmi Severoatlantické aliance, a to zejména z hlediska kompatibility výzbroje a výstroje a ochrany vojenského tajemství.

Současně upozorňujeme, že ani zadávací směrnice Evropských společenství se neaplikují v případě veřejných zakázek určených pro vojenské účely, a není tedy žádný důvod tento pozměňovací návrh akceptovat a vlastně si zhoršovat situaci a zužovat si rozhodovací prostor.

Druhým pozměňovacím návrhem je návrh, který doporučuje, aby se zákon nevztahoval na nákup prostředků souvisejících s prováděním záchranných prací a s odstraňováním následků požáru, živelní pohromy, havárie nebo jiné analogické události, a dále na nákup prostředků souvisejících s řešením nouzového stavu podle zvláštních předpisů. K tomu vláda uvádí, že už podle dosavadní právní úpravy je možné zadávat ve výše uvedených případech tzv. z volné ruky, a to podle § 50 odst. 1 písm. b) dosavadního znění zákona. Takže i v současné době lze na tyto události rychle a operativně reagovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP