(pokračuje M. Zeman)

Současně dodávám, že vláda nerozhoduje o cestách prezidenta republiky, nemá tedy možnost tyto cesty bezprostředně ovlivnit, nicméně pan prezident byl o stanovisku vlády informován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Dalším vylosovaným v pořadí je pan kolega Svatomír Recman, který přednese svoji interpelaci ve věci pomoci vlády České republiky severomoravskému regionu řešit tíživou situaci.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane předsedo vlády, začnu tím, co máme společného v Severomoravském kraji, a to, že jsme oba byli zvoleni poslanci za tento těžce zkoušený kraj pracovitých lidí.

Devět let vlády pravice zasáhlo do jeho vývoje výrazným a negativním způsobem a dnes je možné hovořit o dlouhodobé plošné i strukturální krizi. Uvedu alespoň tři příklady.

Za prvé je to nezaměstnanost, která dnes přesáhla 11 %, a všech 11 okresů kraje má vyšší míru nezaměstnanosti, než je republikový průměr. Bude ještě hůře, protože se stále propouští a pracovních příležitostí téměř nepřibývá.

Za druhé je to dáno tím, že klesla výkonnost rozhodujících odvětví regionu, zejména hutnictví, strojírenství, těžby černého uhlí, chemického průmyslu, ale i stavebnictví a bytové výstavby.

Za třetí je to i nedostatečný rozvoj infrastruktury a napojení na hlavní evropské tahy včetně směru na Prahu. To limituje vstup investorů do regionu a omezuje restrukturalizaci průmyslu a vznik nových pracovních příležitostí.

Vláda 23. června zasedala v Havířově a jednala o věcech, které se dotýkají tohoto severomoravského regionu. Pane předsedo, chtěl bych položit dotaz, jestli bude patřit podpora rozvoje severomoravského regionu mezi priority současné vlády.

Za druhé vás chci požádat o stručné shrnutí pomoci vlády mému rodnému Severomoravskému kraji. Jsem si zároveň vědom, že bez pomoci státu nejsme schopni zvrátit současnou nepříznivou situaci. Jsem si rovněž vědom, že problémy kraje nelze překonat za měsíc nebo za rok, ale je potřebné jednou začít tuto pomoc poskytovat. Jsem připraven se na této pomoci podílet, ať již jako poslanec¨, nebo i člen zastupitelstva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, jak pan poslanec Recman správně upozornil, vláda nedávno uskutečnila své první výjezdní zasedání, a to právě v severomoravském kraji, protože se jedná o region, který je bezesporu krizový, který je postižen vysokou nezaměstnaností a průvodními jevy ekonomické deprese.

Výjezdní zasedání vlády je určitý symbol - v politice, jak známo, hrají symboly určitou roli - ale symboly samy nestačí, a proto bych chtěl zcela konkrétně informovat pana poslance Recmana i vás ostatní včetně těch, kdo zde proti usnesení Poslanecké sněmovny používají mobily, o tom, jakou konkrétní pomoc chce vláda severomoravskému regionu poskytnout.

Rád bych nejdříve odpověděl na úvodní otázku pana poslance Recmana, to je, zda pomoc severní Moravě považuje vláda za své priority. Odpovídám jednoznačně, že ano. Rád bych to doložil tím, že na základě nedávného zasedání - tuším 26. června - či spíše semináře vlády byl problém regionální podpory zařazen mezi seznam základních rozpočtových priorit české vlády, přičemž regionální podporou při uznání významu problému všech ostatních regionů se rozumí především podpora dvou regionů, a to severní Moravy a severních Čech, protože tyto dva regiony jsou z tohoto hlediska nejvíce zasaženy současnou ekonomickou krizí.

To už je sice o něco více než symbol, ale přece jen to může být prázdná deklarace, pokud ji nenaplníme konkrétním obsahem. Dovolte mi proto, abych tento konkrétní obsah alespoň velmi stručně komentoval, a věřím, že i kolega Mlynář, byť byl zvolen v jiném regionu, mně rovněž věnuje pozornost.

To základní, k čemu se vláda rozhodla, je uložit ministru financí, aby v návrhu rozpočtu pro rok 2000 dnešní pomoc tomuto regionu ve výši 350 milionů korun byla více než zdvojnásobena, a to konkrétně na částku 800 milionů korun. Pevně věřím, pane poslanče, že jako poslanec zastupující severomoravský kraj tento návrh, až se v této sněmovně bude projednávat státní rozpočet, podpoříte.

Samozřejmě, že vedle tohoto základního záměru vláda realizovala celou řadu konkrétních aktivit. Bylo např. uvolněno asi 40 milionů korun na zainvestování průmyslové zóny Karviná - Nové Pole z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda schválila řadu investičních pobídek, z nichž mnohé jdou právě do severomoravského kraje. Teď prosím, abychom tímto krajem nemysleli jenom Ostravu, nicméně i v Ostravě, jak víte, a jak už jsem dnes uváděl, právě v těchto dnech např. se zahajuje výroba podniku Autokola. Vláda realizovala pomoc malým a středním podnikům, kterou jí umožnil již současný rozpočet. Tady bych těm, kdo systematicky prohlašují, že tato vláda nepomáhá malým a středním podnikatelům, rád zdvořile připomněl, že v návrhu schváleného rozpočtu je tato pomoc zvýšena z 1,1 na 1,9 miliardy korun, čili téměř dvojnásobně. Vláda se zabývala koncepcí rozvoje hutnictví, které je koncentrováno právě v tomto regionu. Jak víte, jsou poměrně dobré výsledky v Nové Huti, kde byla nedávno s investičním nákladem přibližně 10 miliard korun otevřena další huť, jsou dejme tomu uspokojivé výsledky Třineckých železáren a naproti tomu určité ekonomické problémy mají Vítkovice. Vláda i tuto otázku včetně kooperace těchto tří významných podniků, tak aby se odstranily neefektivní duplicity, právě na svém výjezdním zasedání v Ostravě projednávala.

Stejně tak se vláda zabývala nejvýznamnějším podnikem v tomto regionu, kterým je OKD. Říká se Ostravsko-karvinské doly, ale ve skutečnosti to jsou spíš karvinské doly, protože všechny ostravské šachty před nástupem této vlády již byly uzavřeny. Zde, jak víte, došlo k tomu, že se ještě za období minulé vlády do faktické majority dostal soukromý vlastník, což samozřejmě vládu neodbřemeňuje od povinnosti hledat možnost své angažovanosti při řešení problémů tohoto podniku, ať už v oblasti útlumových programů, v oblasti výplaty obligatorních sociálních dávek a v oblastech dalších.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP