(16.20 hodin)

(pokračuje Miloš Zeman)

Zde bych vás chtěl informovat, že vláda odmítla návrh soukromého vlastníka OKD na ten typ rozdělení podniku, který by byl pro stát značně ekonomicky nevýhodný, a v nejbližší době předloží tomuto soukromému vlastníkovi návrh vlastní.

Dále bych vás chtěl informovat, že vláda vychází i z využití různých strukturálních fondů, byl projednán regionální rozvojový program, vypracovaný ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou. U této záležitosti bude pro rok 2000 kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 200 mil. Kč. Protože centrální infrastrukturální stavbou v tomto regionu je dálnice D47, vláda předpokládá, že v roce 2000 na další etapu D47 bude ze státního rozpočtu uvolněno 1,5 mld. Kč, ale další prostředky budou získány z prostředků Evropské unie. Na druhý železniční koridor bude v roce 2000, pokud samozřejmě bude touto ctihodnou sněmovnou státní rozpočet schválen, uvolněno 2,4 mld. Kč. A konečně budou vytvořeny zdroje na modernizaci rychlostní silnice R48. Tolik pokud se jedná o dopravní resp. infrastrukturní investice.

Pokud jde o investice do regionu, předpokládá se, že prostředky na výkup a vybudování infrastruktury pozemků průmyslových zón budou pro rok 2000 činit cca 200 mil. Kč, že dojde ke změně systému podpory pro příliv investorů do okresů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, že v regionu se o 100 mil. Kč v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociální věcí zvýší prostředky na aktivní politiku úřadů práce v souladu s národním programem zaměstnanosti, a samozřejmě i při našem jednání se strategickými investory se snažíme směřovat prostředky právě do tohoto regionu, abychom tím alespoň částečně zmírnili nárůst nezaměstnanosti.

Dále regionální fond na podporu podnikání a zaměstnanosti, který zahrnuje kapitálový vstup ve výši 100 mil. Kč, zvýšení finančních prostředků v rámci programů TECHNOS a PARK v okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Vláda rovněž schválila energetickou politiku, schválila i koncepci průmyslové politiky a v tomto smyslu i řešení důsledků restrukturalizace. Je vám zajisté známo, že vláda výrazně snížila limity dovozu polského uhlí, což objektivně znamená zachování až 8 tis. pracovních míst v tomto regionu.

Takto bych samozřejmě mohl pokračovat dále, ale domnívám se, že tato výše úkolů vlády je již natolik konkrétní včetně příslušných finančních částek, že bych nevyhověl vašemu požadavku na stručnost své odpovědi.

Snad mi ještě dovolíte na závěr dodat, že pro čerpání uvedených 350 mil. Kč v roce 1999 bylo podáno 132 žádostí, tedy podnikatelských projektů, z nichž reálnou šanci na úspěch vzhledem ke kvalitě podnikatelských záměrů má 82.

Závěrem bych rád dodal, že nelze předpokládat, že pouhým úsilím vlády budou v krátké době problémy severomoravského regionu vyřešeny, a vy sám, pane poslanče, ve své otázce jste to rovněž právem nepředpokládal.

Vláda očekává, že i v souvislosti s vytvořením regionální samosprávy, resp. krajské samosprávy - přejete-li si -, dojde ke zvýšení regionální iniciativy a k nalezení vhodného kooperačního modelu, tak aby se sdružilo více prostředků jak z centrálních, tak z regionálních zdrojů, a zejména k tomu, aby tyto prostředky byly efektivně využity a nepropadaly do černých děr, kdyby byly buď neúčelně investovány, nebo dokonce spotřebovávány.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Recman ještě využije možnosti položit doplňující otázku.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, využívám zmíněné možnosti k tomu, abych položil doplňující otázku, jestli jste názoru, že zásadním impulsem pro překonání negativních tendencí v severomoravském kraji je především rozvoj průmyslu, jeho infrastruktury, jeho restrukturalizace a tvorba nových pracovních příležitostí. To je moje doplňující otázka.

Vzhledem k tomu, že už nebudu mít možnost na to reagovat, chtěl bych vás osobně požádat o podporu těchto priorit i o podporu těch přístupů vlády, které jste tady zmínil, v jednání české vlády, a to nejen jako předsedy české vlády, ale i jako poslance zvoleného právě v překrásném severomoravském kraji.

Na závěr bych zopakoval, že já jako poslanec a zároveň zastupitel města Frýdek-Místek jsem ochoten a připraven podílet se na této pomoci. Děkuji.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Moje odpověď bude již tentokrát poměrně stručná. Samozřejmě že ano. Tato představa rozvoje průmyslové infrastruktury je obsažena právě v programu rozvoje severomoravského regionu, který vláda na svém výjezdním zasedání projednávala. Chtěl bych pouze dodat, že pod rozvojem průmyslové infrastruktury nelze rozumět pouze nebo převážně ta průmyslová odvětví, která se vyznačují nízkou mírou přidané hodnoty, ale že je zapotřebí vytvořit jakýsi komplexní kombinát vrcholící kvalifikovaným strojírenstvím, který by mohl exportovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou a vysokým stupněm finalizace, že je zapotřebí i v rámci přeshraniční spolupráce hledat možnosti kooperace s obdobnými, např. polskými podniky, že je vhodné uvažovat o tom, že by se letiště Mošnov stalo mezinárodním nákladovým letištěm, a s celou řadou dalších konkrétních operací. Znovu opakuji - netýká se to nejen Ostravska, týká se to známé tíživé situace Vagonky Studénka nebo Tatry Kopřivnice jako jednoho z nejvýznamnějších pomníků kuponové privatizace.

V každém případě bych chtěl dodat, že si nemyslím, že severomoravský kraj může existovat bez této tradiční průmyslové základny, ale nesmí to být základna zastaralá. Když už jsem zde mluvil o nové huti, resp. o minihuti, chtěl bych konstatovat, že investice do této oblasti znamená mimo jiné 40% snížení nákladů na spotřebu energie resp. na energetickou náročnost a zhruba 15% snížení agregátních nákladů, což bezesporu povede k tomu, že se zvýší konkurenceschopnost těchto produktů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP