(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 17.00 hodin. Abych neokradl někoho o možnost položit svou ústní interpelaci, zahajuji tento blok, a to konstatováním, že prvním vylosovaným v tomto bloku je pan poslanec Jaroslav Gongol, interpelovaný ministr Miroslav Grégr, a to ve věci dalších opatření vlády pro řešení nezaměstnanosti. Připraví se paní kolegyně Zuzka Rujbrová a pan ministr Vladimír Špidla.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane ministře, dámy a pánové, nezaměstnanost je podle mého názoru největším současným společensko-ekonomickým problémem našich občanů. Troufám si říci, že je to i problém politický.

Jste v čele resortu, který řídí průmysl a obchod, a máte tedy bohužel zodpovědnost i za řešení tohoto závažného problému. Souhlasím však s tím, že tento stav jste zdědil po svých předchůdcích, kteří průmyslu a obchodu vůbec nerozuměli, řídili se pouze ideologickými předsudky a kteří svými nekompetentními kroky dovedli naši společnost do této dlouhotrvající krize.

Podle některých vašich reakcí soudím, že i vám není vývoj nezaměstnanosti v naší zemi lhostejný. Náš poslanecký klub KSČM v této sněmovně již více než tři roky navrhoval řešení při státním rozpočtu a teprve v letošním roce se nám podařilo prosadit 350 milionů na podporu zaměstnanosti v utlumované části OKD, a. s. Kdyby naše dobře míněné snahy byly vyslyšeny dříve, nemusel stav dostoupit do tak vážné krize.

Proto se vás, pane ministře, ptám:

  1. Jaké kroky chcete podniknout v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2000 pro tvorbu nových pracovních příležitostí zejména v severomoravském kraji, ve kterém je dnes skoro čtvrtina nezaměstnaných z celkového počtu v České republice.
  2. Zda si uvědomujete, že útlum v hornictví bude pokračovat i v příštím roce a v dalších letech, a zda to chcete řešit při realizaci záměrů rozdělení OKD a zda při dalším útlumu počítáte s  nějakou povinností vytvářet nová pracovní místa, stejně jak to např. řešily v minulosti některé jiné evropské země, jako např. Francie.
  3. Podle mého názoru však hlavní příčinou nezaměstnanosti není nedostatek výrobních kapacit, ale problémy s odbytem, a to především na vlastním trhu. Asociační dohody nevýhodně podepsané a připravené ministry Rychetským, Dlouhým, Dybou jsou dnes příčinou problémů této země. Na rozdíl od Polska, Maďarska, které to chytře řešily ještě před podpisem a nyní nemají tyto problémy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, uplynul váš čas.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Poslední věta: Hodláte při ochraně vlastního trhu vyvíjet nějakou vlastní iniciativu, např. takovou jako Švédsko, které ze 75 % zásobuje vlastní trh z vlastních zdrojů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, kolegyně a kolegové.Pane kolego, k vašim vlastním poznatkům, tzn. mimo jiné i z titulu vašeho řádného členství ve výběrové komisi Ministerstva průmyslu a obchodu, která zasedá pravidelně v Ostravě, bych vám chtěl podat doplňující informace.

Problematika řešení současné složité situace nezaměstnanosti v severomoravském regionu - a není to samozřejmě jenom severomoravský region, obdobná situace je i v severozápadních Čechách, ale i v některých dalších oblastech - je zejména převážně v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Jako člen vlády České republiky a ministr průmyslu a obchodu předpokládám a prosazuji zcela pochopitelně určitým způsobem pokračování programu Ministerstva průmyslu a obchodu "Tvorba nových pracovních příležitostí v utlumované části OKD", to je ta částka 350 milionů Kč, např. v rámci řešení infrastruktury z důvodu růstu nezaměstnanosti. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste se významnou měrou podílel na tom, že tato částka byla do rozpočtu na rok 1999 začleněna.

Dále bych vám chtěl sdělit, že v resortu, který řídím, jsou a budou řešeny anebo se již spolupracuje na řadě dalších projektů. Je to jednak pokračování projektu průmyslových zón Nové Pole, Karviná, Staré Město, kde je zatím vyhrazeno na tento projekt 39,5 mil. Kč. Jednak je to příprava průmyslové zóny Ostrava, letiště Mošnov a další.

Zmínil bych se o podpoře malého a středního podnikání. Na rok 1999 se výše finančních prostředků na programové podpory pro malé a střední podnikání proti loňskému roku téměř zdvojnásobila. V letošním roce je v rozpočtu pro tuto oblast částka 1,9 miliardy Kč, což v podstatě zlepšuje přístup těchto podniků ke kapitálu, a to včetně ostravského regionu, kde jsou v okresech Ostrava, Karviná, Přerov, Bruntál a Jeseník poskytovány pro podnikání vyšší podpory než na ostatním území České republiky.

Dále řešíme komplex restrukturalizace hutního a zejména ocelářského průmyslu, tj. Vítkovice, a. s., Nová huť, a. s., kde majoritním vlastníkem je stát a kde se do tohoto programu zapojují Třinecké železárny. V současné době je zpracován a v závěrečné fázi projednávání je restrukturalizační program ocelářského průmyslu, kde přes 90 % tohoto odvětví připadá na severní Moravu. Je předpoklad, že tento program si vyžádá 70 miliard Kč. Na této částce se mají z větší části podílet samotné ocelářské podniky, dále se poměrně vysokou částkou podílí stát a stejnou měrou se předpokládá účast i programu Evropské unie, který by měl vyčlenit stejnou částku jako česká vláda. Tento komplex restrukturalizace je začleněn i do akčního programu k posílení konkurenceschopnosti průmyslu České republiky a úzce navazuje i na návrh koncepce průmyslové politiky České republiky i na energetickou politiku České republiky, které byly právě v nedávné době naší vládou schváleny.

Jedním z programů je rovněž restrukturalizace OKD, a vy jste na to položil zvláštní otázku. Předpokládáme, že restrukturalizace OKD bude probíhat tak, že OKD budou rozděleny na dvě části. Ovšem předpokladem je, že musí předcházet určité kroky, tzn. jednoznačné vyčlenění obligatorních dávek, oddělení prostředků na útlum a důkladné a důsledné zinventarizování majetku OKD, tzn. jak aktiva, tak pasiva, včetně veškerého movitého i nemovitého majetku. Pak teprve můžeme přistoupit k dopracování tohoto programu a hledat řešení - tzn. mezi majoritním vlastníkem, firmou Karboinvest, a českou vládou, českým státem, jakým způsobem k tomuto rozdělení dojde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP