(9.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Stanovisko navrhovatele se tímto nezměnilo. To znamená, že v tuto chvíli zahajuji projednávání bodu s pořadovým číslem 104 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

104.
Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky

 

O zařazení tohoto bodu požádal poslanec Miroslav Kalousek, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Budu velice stručný. Kolegyně a kolegové, dopisem ze dne 1. června předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus informoval předsedu vlády Miloše Zemana o přehledu úkolů, které byly předmětem obsahu usnesení, které přijala Poslanecká sněmovna a adresovala je k vládě České republiky.

Zcela v rozporu s tím, co jsme před chvíli slyšeli od pana předsedy vlády, když vyzýval k věcné spolupráci, můžeme konstatovat, že nejméně tři úkoly, které pokládáme za zásadní - a není náhodou, že všechny tyto tři úkoly souvisejí se snahou o dosažení vyrovnaného stavu veřejných financí - vláda nesplnila a Poslanecké sněmovně nepředložila.

Dovolte, abych zopakoval. Týká se to usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém požádala vládu, aby do 31. 5. 1999 předložila návrh nového zákona o rozpočtových pravidlech republiky a upravila v něm zejména režim hospodaření vlády v době rozpočtového provizoria. Dále pak jako doprovodné usnesení k zákonu o státním rozpočtu přijala Poslanecká sněmovna následující dvě usnesení, ve kterých žádala vládu, aby do 31. 5. 1999 předložila a) revizi mandatorních výdajů včetně analýzy jejich předpokládaného vývoje a návrhů na opatření, b) celkový pohled na stav a vývoj dluhové služby a rizika poskytnutých státních garancí a kvantifikovat jejich dopady do rozpočtového hospodaření po dobu jejího funkčního období. Z výsledků analýzy musí být patrné, v jakém čase dojde k faktickému umořování závazků vlády obsažených v rámci dluhové služby.

Tyto návrhy nebyly předloženy jako snaha opozice vládu šikanovat. Tyto návrhy byly předloženy jako poctivá snaha vyvolat diskusi s vládou o těchto problémech a nalézt řešení a nalézt dohodu, bez které já si osobně nedokážu představit rozumné projednávání státního rozpočtu na příští rok.

O tom, že to tak chápala i vláda, mě přesvědčuje, že vláda sama při hlasování o těchto návrzích usnesení hlasovala pro. I ona cítila, že je potřeba tyto problémy v Poslanecké sněmovně v těchto termínech projednávat. Máme však 1. července, dneska už vlastně 2. července, pardon, a 31. 5. bylo před měsícem, a ani jeden z těchto materiálů Poslanecká sněmovna do dnešního dne neobdržela.

Je to neschopnost ministra financí? Nebo je to nevůle vlády komunikovat s Poslaneckou sněmovnou o těchto problémech?

Jak velmi toto kontrastuje s výzvou vlády k Poslanecké sněmovně o věcné diskusi! My bychom velmi rádi věcně diskutovali, ale muselo by být o čem a vláda by musela mít vůli sem tyto podklady a materiály předkládat.

Navrhuji proto usnesení, které by znělo: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda České republiky ignoruje zásadní usnesení Poslanecké sněmovny." Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Jako první se přihlásil o slovo předseda vlády pan Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kdybych následoval zářného vzoru svých předchůdců, mohl bych v této sněmovně prohlásit přesně totéž co oni, co například prohlásil pan expremiér Tošovský v jednom případě, že usnesení sněmovny nejsou pro vládu závazná. Já to neudělám.

Nicméně, chtěl bych na základě fakt, a nikoli na základě emocí namítat, že usnesení pana poslance Kalouska tak, jak byl tento návrh formulován, je nekorektní, neboť je paušalizující. Pan poslanec Kalousek mluvil o třech konkrétních návrzích usnesení jako usneseních Poslanecké sněmovny. Je velmi dobré si uvědomit, že jeho návrh usnesení ovšem mluví obecně o tom, že vláda ignoruje v jeho dikci návrhu veškerá usnesení Poslanecké sněmovny, a tuto nekorektnost prokáži tímto konstatováním. Omlouvám se, že vzhledem k rychlému projednávání tohoto bodu mám samozřejmě podklady ne zcela úplné.

Z celkových usnesení sněmovny většina těchto usnesení byla splněna. Konkrétně - usnesení Poslanecké sněmovny číslo 63 bod B., dále veškerá usnesení číslo 76, 109, 122, 138 a 168. To je fakt, kolegové.

Za druhé - premiér požádal u některých usnesení dopisem o posunutí termínu - konkrétně u úkolu v usneseních Poslanecké sněmovny číslo 63/98 A na červenec 1999, 97/98 A a B rovněž na červenec 1999 apod. To mohu - je to celkem pět případů - předložit.

Nyní předpokládám, že v těch třech konkrétních příkladech, o nichž pan poslanec Kalousek mluvil, se k věci vyjádří i jednotliví členové vlády. Já mohu například úvodem říci, že onen požadavek sněmovny na analýzu možnosti redukce mandatorních výdajů byl nedávno ve velmi obsáhlém materiálu vládou projednán a předpokládám, že zaslán do sněmovny. Pokud nebyl zařazen již na pořad této sněmovny, předpokládám, že se tak stane na pořadu sněmovny následující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Dalším přihlášeným je pan místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věci Špidla. Po něm registruji písemnou přihlášku pana poslance Škromacha.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil ke konstatování pana poslance Kalouska ve věci mandatorních dávek. Použiji tento poněkud zkrácený pojem.

Pan poslanec Kalousek má pravdu - a to je pravda podle mě principiální - že o významných věcech se musí vést diskuse. Pan poslanec Kalousek má stejně tak pravdu - a opět je to pravda principiální, se kterou naprosto souhlasím a snažím se ve své ústavní odpovědnosti této pravdě dostát - že o důležitých věcech musí být zpracovány podklady. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zpracovalo rozsáhlý rozbor mandatorních dávek, který projednala vláda. V rozboru jsou naznačeny i určité možnosti dalšího postupu a předběžně musím konstatovat, že možnost, že tento rozbor odhalí nějaké výrazné možnosti redukce mandatorních dávek, tak k tomuto poznatku nedošlo. To je ale jiná věc, o které budeme diskutovat. Budeme o ní diskutovat nad podklady a budeme diskutovat velmi důsledně.

Uložil jsem, aby tento materiál byl poskytnut sněmovně, a nemohu to bohužel teď zcela stoprocentně konstatovat. Předpokládám, že pan poslanec Kalousek si věc ověřoval, tak nemohu čelit jeho námitce, že se tak reálně nestalo, ale ověřuji tuto situaci a myslím si, že už v počítačovém systému sněmovny materiál je, ale nemohu na to přísahat a prohlásit to tak s naprostou jistotou.

Dovolte, abych konstatoval dvě věci. Materiál byl připraven. Pokud nebyl doručen, je to chyba Ministerstva práce a sociálních věci a bude doručen bezprostředně tak, aby mohl vstoupit do naší debaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní uděluji slovo panu poslanci Zdeňku Škromachovi.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, myslím si, že když bychom porovnávali v historických volebních obdobích, které vlády jak plnily usnesení Poslanecké sněmovny, myslím si, že tato vláda by na tom nebyla zdaleka nejhůř. Myslím si, že mnohá usnesení, která zde zazněla i při projednávání minulého bodu, byla prezentována sdělovacími prostředky, aniž byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP