(9.40 hodin))

(pokračuje Škromach)

Je zřejmě velmi zajímavé, aby usnesení alespoň zazněla. Proto si dovolím navrhnout tři body usnesení, které by myslím odpovídaly tomuto bodu, a myslím, že aspoň v těch posledních dvou by odpovídaly úrovni předcházejících usnesení, která už tady zazněla.

Dovoluji si navrhnout:

"1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky.

2. Poslanecká sněmovna děkuje vládě České republiky za mimořádně odpovědný přístup k naplňování usnesení Poslanecké sněmovny.

3. Poslanecká sněmovna vyjadřuje plné uznání vládě České republiky za její mimořádné úsilí při napravování chyb vlád předchozích."

Žádám, aby se o každém bodu hlasovalo zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana poslance Škromacha, aby dal zpravodaji k dispozici písemnou formu svých návrhů na usnesení. Nyní uděluji slovo panu poslanci Kalouskovi.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za vysvětlení předsedovi i místopředsedovi vlády, ale dovolte, kolegové, abych připomněl, že návrhy těch bodů, o kterých jsme hovořili, padly s termínem konec března. Na žádost vlády, když vláda prověřila své kapacitní možnosti, jsme posunuli tento termín na konec května jako termín nejzazší proto, aby stanovisko Poslanecké sněmovny k této problematice mohla vláda zapracovat do návrhu státního rozpočtu na rok 2000. Jestliže dnes vláda říká, že žádá o posunutí tohoto termínu na červenec, říká nám v podstatě, že názory Poslanecké sněmovny na stav mandatorních výdajů, vývoj dluhové služby ji prostě nezajímají. Ona zpracuje návrh státního rozpočtu na rok 2000, aniž by znala politický názor Poslanecké sněmovny na tyto zásadní věci, ze kterých vychází návrh o státním rozpočtu.

Jinými slovy, je to totéž. Jestliže sem tyto materiály přijdou v červenci, budeme samozřejmě o nich diskutovat, samozřejmě k nim přijmeme nějaké usnesení, ale žádným způsobem už to nemůže ovlivnit práce vlády na návrhu státního rozpočtu, které v podstatě už začaly, a vláda už teď v tuto chvíli měla znát názor Poslanecké sněmovny na ta témata, která jsme si zadali.

Proto nemohu přijmout vysvětlení, která zde padla, a trvám na svém návrhu usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan místopředseda vlády Špidla, poté pan kolega Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych velmi hluboce nesouhlasil s názorem pana poslance Kalouska. Musím opravdu přímočaře odmítnout myšlenku, že vládu nezajímá názor sněmovny na mandatorní dávky. Názor sněmovny na mandatorní dávky je vlastně základním názorem zákonodárného sboru na sociální solidaritu, na úroveň života důchodců, na rozsah celkových sociálních transferů. To je vrcholná politická záležitost. A proto je naprosto vyloučeno, aby vládu názor sněmovny na tuto věc nezajímal. To prostě musím odmítnout a je mi také zřejmé, že pan poslanec Kalousek tento názor pronáší, protože je možné takový názor pronést ve sněmovně - ve sněmovně lze pronést jakýkoli názor na jakoukoli věc - a z tohoto důvodu je mi zřejmé, že přesvědčení pana poslance Kalouska v této věci, nebo aspoň si odvažuji říci takovou hypotézu, nebude až tak pevné a hluboké.

Ale chtěl bych se dotknout ještě technických věcí. Není pravdou - a zde ovšem musím souhlasit, že by bylo lepší, kdyby tento materiál byl předložen dříve, tady prostě nemohu popřít, že pro mne z neznámých důvodů došlo k opoždění, ověřím to, to je jiná věc - ale v zásadě není pravdou, že názor sněmovny nevstoupí do debaty o státním rozpočtu. Debata o státním rozpočtu se zahajuje, je teprve na svém začátku a tato debata povede se vší intenzitou, která je správná a odpovídá této věci.

Ještě bych se chtěl zmínit o jedné záležitosti, která je v souvislosti se sociálními dávkami a s rozsahem sociálních transferů základní a významná. I kdyby sněmovna došla k jakémukoli názoru, bohužel, o tom, že např. se sociální transfery zredukují na polovinu, bylo by to naprosto nepřijatelné, ale čistě teoreticky o takové věci můžeme uvažovat., neexistuje možnost v našem ústavním systému provést změnu, která by dokázala promítnout takovýto radikální názor do návrhu na příští státní rozpočet. To je také jeden poznatek z té zprávy, ale to bych citoval z materiálu, který jste ještě nedostali k dispozici.

Proto jakkoli souhlasím s tím, že debata o sociálních dávkách a sociálních transferech je substanciální debata v politickém systému, nemohu prohlásit a nemohu přijmout myšlenku z čistě technických hledisek, že to je debata, která je rozhodující pro příští státní rozpočet, bez ohledu na to, že nepopírám, že je třeba ji vést i v tento okamžik. Opožděný termín, jakkoli jej znovu nemohu oddálit v pravém slova smyslu, přesto nevylučuje, aby tento materiál vstoupil do rozpočtové debaty a v této rozpočtové debatě byl vnímán s plnou vážností.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych se znovu vrátil na začátek svého vystoupení. Vládu názor sněmovny na sociální transfery a sociální dávky zajímá, protože se jedná o základní politický názor a bylo by hloupé a omezené nebrat v úvahu názor poslanců, kteří v našem ústavním systému jsou reprezentanty svých voličů. Ta část sněmovny, páni poslanci ze strany lidové, kteří tuto myšlenku předložili a která je mi blízká, a proto jsem také podpořil tento názor, jsou nepochybně poslanci, kteří nereprezentují nějakou bezvýznamnou minoritu, ale reprezentují značnou část našich voličů pevně spjatých s českou politickou historií.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane místopředsedo vlády, znělo to dojemně, ale jestliže materiály tady budou na konci července a tento parlament je bude projednávat na své zářijové schůzi, tak ať bude vláda dělat cokoli, nikdy názor této sněmovny nebude schopna implementovat do návrhu státního rozpočtu na rok 2000. To je prostě fakt, který vychází z postupu prací na státním rozpočtu, ať už si řekneme, co chceme. To není politický názor, to není politické přesvědčení, to je prostě respektování kalendáře. Proto bych vás poprosil, abyste o pevnosti mého přesvědčení tento parlament nepřesvědčoval vy, zkusím to já sám.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo opět požádal místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Už naprosto nepovedu debatu, ale chtěl bych upozornit na jednu příhodu, která se odehrála při minulém projednávání státního rozpočtu. Ještě si velmi živě pamatuji, jak pan poslanec Gongol prakticky v posledních fázích státního rozpočtu zformulovat pozměňovací návrh k zákonu a navrhl, aby se 350 mil. přesunulo ve prospěch OKD.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP