(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se dále hlásí? Upozorňuji, že stále ještě projednáváme bod č. 104 v tuto chvíli. Mám přihlášku pana poslance Kühnla, pana ministra financí Ivo Svobody.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych se zde zmínit o jednom problému, který vnímám rovněž jako velmi závažný, stejně jako někteří předřečníci. Je to problém, který v jejich vystoupeních byl ale možná trochu nekonzistentně postulován jako problém rozpočtových pravidel republiky a jejich jakési novelizace. Omluvte mě proto, budu-li mluvit nejen o rozpočtových pravidlech republiky, ale i o některých právních normách navazujících a o některých problémech, které v době, kdy bylo přijímáno ono usnesení sněmovny, nebyly známy, protože známy být nemohly.

Úvodem bych chtěl konstatovat, že rozpočtová pravidla republiky zákonem 576/1990 Sb. jsou rozpočtová pravidla, která byla získána v podstatě volným přebásněním rozpočtových pravidel minulé éry a nesou její výrazné stopy. Tyto prvky v rozpočtových pravidlech republiky svým způsobem v dnešní době rozpočtový proces spíše komplikují a činí méně transparentní, než by bylo záhodno. Bylo proto rozhodnuto, že budou rozpočtová pravidla kompletně vyměněna, pokud sněmovna vysloví s tímto záměrem po předložení příslušného návrhu zákona souhlas. Nicméně bylo zřejmé, že rozpočtová pravidla sama problém neřeší. Rozpočtová pravidla nejsou jen o státním rozpočtu. Rozpočtová pravidla v moderním pojetí jsou pravidla rozpočtování veřejné sféry a pravidla související s řadou dalších činností, která nejsou čistý rozpočet a souvisejí velmi těsně s legislativní úpravou týkající se hospodaření a nakládání s majetkem státu. Většina z vás ví, že právní úprava, podle které postupujeme, je značně nedokonalá a ještě o něco starší než rozpočtová pravidla, která používáme. Nechci říkat o kolik, protože nechci zabředávat do minulosti před rok 1990.

Rovněž bych chtěl konstatovat, že onen mechanismus zavedený někdy v roce 1993 nebo 1994, který zaváděl vlastní příjmy obcí formou podílu na přímých daních, byl řešen záplatováním rozpočtových pravidel. Toto rovněž není legislativně technicky a věcně korektní proces.

Chtěl bych v této fázi požádat pana řídícího schůze, aby se pokusil zjednat klid v této síni.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ano. Musím opakovat. Čili má připomínka je správná. Chtěl jsem požádat pana řídícího schůze, aby ze své pravomoci se pokusil zjednat pořádek a klid v této síni.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pouze mým prostřednictvím, to znamená můžete oslovovat poslance pouze nepřímo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Oslovil jsem vás, pane řídící.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já jsem vám dal zmocnění zjednat pořádek.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Prosím?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Že jste dostal zmocnění zjednat pořádek. Nicméně v duchu jednacího řádu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Já mám pocit, že zmocnění je nepřenosné. Že zjednání pořádku opravdu zůstává na vás, pane řídící.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že můžete pokračovat, pane ministře, protože praktická zkušenost z jednání této sněmovny mi říká, že větší klid v jednacím sále je možno dosáhnout jen s velkými obtížemi.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Potvrzujete nebo definujete to, že vaše pravomoci nejsou neomezené. Dobře.

Tím se podařilo shrnout problematiku a celý problém se nikoliv zredukoval, ale stal se problémem nikoliv obměny rozpočtových pravidel, ale problémem, který bych si dovolil bez nadsázky nazvat problémem komplexní transformace rozpočtového práva včetně oné odbočky k majetku státu, ale hospodaření a nakládání s majetkem státu je rovněž záležitost, která se svým způsobem financování státu dotýká a logicky sem patří. Úprava rozpočtového určení výnosů některých daní formou zvláštního zákona je nezbytným doprovodným článkem tohoto procesu, pokud všichni myslíme vážně to, co všichni nahlas tvrdíme, a to je to, že si přejeme, aby jak obce, tak zejména nově zřizované samosprávy měly významné státní příjmy.

Mohu-li shrnout toto nastínění problému. Návrh zákona o rozpočtových pravidlech republiky v paragrafovaném znění je Ministerstvem financí předložen vládě, návrh zákona o majetku státu v paragrafovaném znění je rovněž předložen vládě k projednání. Bude projednán jako navázané dvojče. Návrh zákona o rozpočtovém určení daní je samozřejmě podmíněn tím, že bude Ministerstvu financí v potřebném předstihu známo, jaké že budou kompetence samosprávných krajů a jaké že budou kompetence obcí. Tyto tři normy jsou připravovány a jsou připravovány tak, aby podle nich bylo lze sestavit návrh státního rozpočtu na rok 2001.

Chtěl bych pouze podotknout, že některé termíny týkající se úpravy pravidel rozpočtování nemohou být posuzovány očima normální legislativy prostě proto, že rozpočtový proces začíná v červnu a právní úpravy, které nejsou řádně oběma komorami parlamentu k tomuto termínu účinné, nemohou resp. nesmějí být pro příští rozpočtový rok použity. Rovněž nevidím valnou poezii v tom, abychom se snažili extrémním úsilím naplnit reálný termín snu o nových rozpočtových pravidlech v situaci, kdy víme, že nejpozději v průběhu roku 2000, resp. koncem roku 2001 vzniknou nové samosprávné orgány a naplnění působnosti těchto orgánů kompetencemi bude mít velmi výrazný dopad i do rozpočtování a do právních norem, které upravují rozpočtování jak na úrovni rozpočtu státního, tak zejména na úrovni rozpočtu obcí a samosprávných krajů.

Pouze tolik k onomu zdánlivému nedostatku, který zde byl citován. Podle mého názoru tento výklad spíše reprezentuje to, že Ministerstvo financí se s problémem zabývá v plné vážnosti.

Než opustím řečniště, rád bych konstatoval, že tyto práce měly být zahájeny nejpozději v roce 1993. Není vinou této vlády ani tohoto ministra financí, že politický prostor pro tento proces vznikl až v polovině roku 1998. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kolegyně a kolegové, kdo se ještě hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím. Prosím pana poslance Kalouska jako zpravodaje k tomuto bodu, aby shrnul rozpravu, případně nám předložil návrhy k hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedající, mám právo jako předkladatel tohoto bodu na závěrečné slovo?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ó, nepochybně.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Opravdu vás nezdržím, kolegyně, kolegové. Pouze vás chci informovat o tom, že nepřijímám argumenty, které zde předložili členové vlády. Jestliže pan místopředseda vlády Špidla argumentuje tím, že přece ještě na poslední chvíli se jedna rozpočtová položka musela změnit o 350 miliónů, což je důkaz toho, že na systémové analytické přístupy, které byly zadány, je času dost, tak opravdu nevím, co si mám myslet o tomto názoru na rozpočtový proces.

Nechci vás zdržovat příliš komentářem toho, co zde přednesl ministr financí. Myslím, že ze střední školy si všichni pamatujeme termíny jako "mlžení" a "výmluvy".

V rozpravě byly předneseny celkem čtyři návrhy na usnesení. Jeden jsem přednesl já jako předkladatel tohoto bodu, ve kterém navrhuji usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda ignoruje zásadní usnesení Poslanecké sněmovny."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP