(11.00 hodin)

(pokračuje Gongol)

Podle mého názoru předkládané znění návrhu zákona umožňuje zadavatelům uvedeným v § 2 odst. b2 upravit si smlouvami vztahy tak, aby téměř na žádnou komoditu nemuselo být vypisováno výběrové řízení. Je možno tedy postupovat v těchto smlouvách per partes a vždycky ukrojit z té celkové smlouvy něco.

Vzhledem ke změně pojmu veřejná zakázka v § 2 písm. a) zákona došlo také ke změně významů souvisejících ustanovení, zejména § 67 zákona. Podle navrhovaného znění § 2 písm. a) se v tomto zákoně rozumí veřejnou zakázkou úplatná smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, jejímž předmětem jsou dodávky provedení prací nebo služeb. Toto navrhované znění nekoresponduje s pojmem veřejná zakázka, jak je pojímána v § 67 zákona.

Podle dosavadního znění § 67 zákona mohla být na realizaci veřejné zakázky uzavřena jedna nebo i několik smluv, zatímco podle navrhovaného znění § 2 písm. a) se veřejnou zakázkou rozumí vždy smlouva jediná. Tato úprava by umožňovala snadné obcházení zákona tím, že na nákup zboží a služeb stejného druhu, jejichž objem za rok přesahuje 12 nebo zmiňovaných 18 milionů Kč, by bylo možno uzavřít několik smluv, každá o hodnotě nižší, a tak se vyhnout nutnosti postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázkách.

Například výrobce elektrické energie by při nákupu paliva v hodnotě 13 milionů Kč za rok mohl postupně uzavřít tři smlouvy o hodnotě plnění 4 miliony, přičemž až při čtvrté smlouvě s hodnotou 1 milion Kč by musel postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. K eliminaci těchto možných dvojích výkladů tohoto zákona pak chci předložit některé pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě, do které se tímto také hlásím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zaznamenávám si vaši přihlášku do podrobné rozpravy a ptám se, kdo ještě má v úmyslu vystoupit v rámci rozpravy obecné. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, věřím, že mi zpravodaj pan kolega Schling dá za pravdu, nezazněl v obecné rozpravě ani návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání, ani na zamítnutí návrhu zákona, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášky v tomto pořadí: pan poslanec Pavel Hrnčíř, Radim Chytka, Václav Brousek, Jiří Patočka, Oldřich Vojíř, Václav Exner, Rudolf Tomíček, Tomáš Kvapil, Jiří Drda, Vladimír Doležal, kolegyně Šojdrová, kolega Kapoun a jako poslední pan kolega Gongol. Žádnou jinou další přihlášku v tuto chvíli nemám a uděluji slovo prvně jmenovanému panu poslanci Pavlu Hrnčířovi.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, navazuji na svoje zdůvodnění přednesené v předchozí rozpravě a předkládám tento pozměňující návrh:

  1. § 2 doplnit o odst. n): Centrální adresou je jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem a informace poskytnuté dobrovolně zadavateli.
  2. § 2 doplnit o odstavec o): Správcem centrální adresy je osoba organizující za úplatu uveřejnění informací určených tímto zákonem nebo informací dobrovolně poskytnutých zadavateli.
  3. § 49 doplnit o odst. 15: Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek realizovaných dle finančních limitů uvedených v § 49 odst. 1 a na veřejné zakázky realizované dle § 49 odst. 2 písm. a), b) a c).
  4. § 49a doplnit o nový odst. 4: Zadavatel zveřejní na centrální adrese text výzvy k podání nabídky u veřejných zakázek, realizovaných dle § 49a odst. 1 i v případě, že má již k dispozici nabídku od tří zájemců.
  5. § 61a doplnit o text - stávající text nebude ukončen tečkou a pokračuje: a na internetových stránkách orgánu dohledu.
  6. § 64c - nově vložený paragraf nazvaný Správce centrální adresy. Odst. 1: Správcem centrální adresy může být pouze vybraná osoba, jejíž provozní řád s ohledem na potřeby uveřejnění informací podle tohoto zákona schválil na dobu určitou Úřad pro státní informační systém. Odst. 2: Úřad pro státní informační systém může zrušit schválení provozního řádu, jestliže se správce centrální adresy dopustil závažných pochybení, která ohrozila uveřejnění informací podle tohoto zákona.

Stávající § 64c označit jako 64d.

Tolik můj pozměňující návrh. Dámy a pánové, protože se tento pozměňující návrh týká šesti bodů, ale pouze jednoho jediného cíle, navrhuji, aby o něm bylo hlasováno jako o celku. Děkuji za pozornost a za přijetí tohoto pozměňujícího návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má Radim Chytka, připraví se kolega Václav Brousek.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi předložit pozměňující návrh k § 67 Stanovení výše peněžitého závazku, a to odst. 1 tohoto znění: Při použití tohoto zákona je rozhodující výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky spočívající v plnění stejného druhu. Spočívá-li zadání konkrétní veřejné zakázky v uzavření několika samostatných smluv, je rozhodující součet všech peněžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.

Jinými slovy v tomto odst. 1 navrhuji vypustit slova "celková" a "nebo srovnatelného" a naopak vložit slovo "konkrétní". Smyslem úpravy je vyloučit nedefinovatelné tzv. komodity podobného, které nejsou nikde definovány, což vede ke zcela nesmyslným předpisům zřizovatelských orgánů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má Václav Brousek, připraví se Jiří Patočka.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si předložit několik pozměňujících návrhů k tomuto tisku.

V § 1 odst. 2 písmeno d) zní: plnění veřejné zakázky, které poskytuje právnická osoba zřízená za tímto účelem zadavatelem nebo která je osobou zadavatelem ovládanou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP