(11.30 hodin)

(pokračuje Vojíř)

První alternativní částka je ta, která je uvedena jako ekvivalent směrnice Evropské unie, což je 150 milionů korun. Druhá částka by byla 100 milionů korun a třetí částka by byla 50 milionů korun, abychom mohli nalézt alespoň určitou míru shody.

Děkuji vám, vážení kolegové a kolegyně, za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí zpravodaj, který má v rozpravě přednostní právo, pan poslanec Schling. Po něm vystoupí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom bych doplnil svoji zpravodajskou zprávu za hospodářský výbor. Chtěl bych upozornit, že administrativním nedopatřením v usnesení hospodářského výboru nejsou obsaženy dva pozměňovací návrhy, které hospodářský výbor schválil. Proto bych je zde chtěl v tuto chvíli přednést.

Jedná se o pozměňovací návrh k § 5 odstavec 1 písmeno i), které by podle přijatého pozměňovacího návrhu mělo znít: Název, sídlo, telefon, popř. dálnopis, fax nebo adresu telefonické pošty (e-mail) zadavatele a jméno styčného pracovníka.

Druhý návrh je k § 50 odstavec 1 písmeno f), kde hospodářský výbor schválil pozměňovací návrh - písmeno f) vypustit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Václav Exner. Připraví se pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Václav Exner: Přednáším tři pozměňovací návrh. První se týká článku 1 bodu 4 navrhovaného zákona. Navrhuji, aby nově navržené písmeno s) znělo: zakázky týkající se dodávek vody, pokud by zadavatelem byl výrobce, přepravce nebo distributor a zakázkou předmět jejich činnosti.

Podobně v článku 1 bod 4 nově navržené písmeno t) zní: zakázky týkající se dodávek energie, paliv pro výrobu energie nebo průzkumu a těžby ropy, plynu, uhlí nebo jiných paliv, pokud by zadavatelem byl výrobce, přepravce, distributor nebo obchodní společnost provádějící průzkum nebo těžbu a zakázkou předmět jejich činnosti.

Tento pozměňovací návrh byl již posuzován zadavatelem, byl přednesen v hospodářském výboru, bohužel se nesetkal s dostatečnou podporou. Opakuji ho z toho důvodu, že mezi jiným reaguje také na to, co v obecné rozpravě jako námitku přednesl můj kolega poslanec Jaroslav Gongol, a sice na určitou nerovnoměrnost, která ve vládním návrhu je mezi výrobci elektřiny a výrobci plynu nebo tepla. Toto se srovnává pro všechny tyto oblasti na stejnou úroveň. Kromě toho vládní návrh u písmen s) a t) je poměrně gramaticky kostrbatý a vyžaduje výklad toho, co se vlastně touto záležitostí myslí.

Protože jsme si v rozpravě v hospodářském výboru i potom v dalších diskusích s účastníky debaty vyjasnili, co se opravdu myslí, a sice to, aby ten, kdo má nějakou záležitost nakupovat a zároveň v této oblasti ji sám vyrábí, distribuuje nebo dodává, nemusel na takovou činnost vypisovat výběrové řízení, chtěl bych poprosit pana místopředsedu vlády, aby přece jen zvážil podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Věcně se proti úmyslu vlády neřeší nic, ale domnívám se, že se vnáší jednoznačnost, rovnoměrnost ve směru ke všem účastníkům a snad i trochu lepší jazyk tohoto návrhu.

Za druhé navrhuji spíše formální záležitost. Jde o článek 1 návrhu bod 14. Domnívám se, že nový odstavec, který je navrhován, je lépe označit jako tři a dosavadní odstavec tři přečíslovat. Z hlediska systematiky je toto zařazení vhodnější.

Dále podávám pozměňovací návrh k článku 1 body 18 a 20. Pokud jde o bod 18, v navrženém znění § 5 odstavec 2 písm. i) zní: podmínky provedení zakázky vázané na kompenzující transakce, jde-li o zakázky, u kterých to není právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou zakázáno.

Pokud jde o bod 20 v navrženém znění, § 6 odstavec 2 písmeno f), v mém návrhu zní písmeno f): v hodnotě kompenzující transakce u zakázek, u kterých taková podmínka byla stanovena (§ 5 odstavec 2 písmeno i).

Zdůvodnění: V zákoně je určeno takovéto omezení jenom pro zakázky pro branné a bezpečnostní účely. Znemožňuje kompenzující transakce i v jiných případech, kdy to není výslovně zakázáno. Pokud by bylo, ať již v současném zákonodárství, nebo kdykoli dál, umožněno provozovat kompenzující transakce i v jiných případech, zákon v tomto znění by je postihl.

Dále mi dovolte, abych podpořil stanovisko předkladatele přednesené v úvodním slově ke druhému čtení panem místopředsedou vlády Rychetským, které se týká návrhu výboru pro obranu a bezpečnost a také bodu 4 a 23 v návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí podle sněmovních tisků 152/1 a 152/4, které se týkají toho, aby byla zavedena nová písmena v) a w) pro oblast, na kterou se uvedený zákon nevztahuje, a sice o nákup prostředků souvisejících s prováděním záchranných prací atd. a nákup prostředků souvisejících s řešením nouzového stavu atd.

Myslím si, že argumentace místopředsedy vlády v tomto případě byla naprosto přesná, protože opravdu současný § 50 tuto problematiku řeší dostatečně. Navíc oba tyto návrhy výborů předpokládají změnu právě v § 50 odstavec 1 písmeno a) tak, aby vláda byla zmocněna rozhodnout v jakémkoli případě o tom, že uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy je možné uzavřít jenom po zaslání zadavatelem jednomu zájemci. Domnívám se - a bylo to potvrzeno i v debatě - že vláda neměla takový záměr, jak nyní nově navrhuje znění písmene a), že totiž by to bylo povoleno ve všech případech, rozhodne-li tak vláda České republiky. Vláda měla úmysl, aby takto mohla rozhodnout v případě naléhavé potřeby. K té podmínce, která už dnes v zákoně je, to znamená, že jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii nebo přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu, vláda chtěla doplnit, že by tak mohla rozhodnout v jiném případě naléhavé potřeby. To, co ale udělaly oba výbory, by znamenalo, že se vypustí podmínka naléhavé potřeby a dává se vládě možnost o jakékoliv zakázce rozhodovat, že je potřeba udělat jenom písemnou výzvu zasílanou zadavatelem jednomu zájemci, což - domnívám se - jednak vláda nechtěla a jednak není žádoucí. Proto se přimlouvám za to, aby tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP