(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným v pořadí je pan poslanec Rudolf Tomíček, kterému uděluji slovo, připraví se kolega Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jak jsem již avizoval, předkládám konkrétní změny k paragrafům výše uvedené novely.

Jedná se o § 5 odst. 1 písm. d), kde stávající text doporučuji nahradit textem: "způsob hodnocení nabídek podle § 6 s uvedením bodového či jiného systému v hodnocení stupnic apod."

Dále pak doporučuji v § 5 odst. 3 text, kterým končí tento odstavec - "učiní tak v sestupném pořadí…" atd. - nahradit textem "stupeň významu, který jim přisuzuje, uvede v podmínkách soutěže."

Další změny bych navrhl v § 6, kde odstavec 1 bych ponechal, odstavec 2 bych doporučil, aby měl tento text: "Při hodnocení podle ekonomické vhodnosti musí výše nabídkové ceny přesahovat svým stupněm významu součet významu všech ostatních kritérií. Zadavatel dále přihlédne podle charakteru veřejné zakázky zejména

a) k době plnění veřejné zakázky,

b) k technické jakostní, estetické a funkční charakteristice veřejné zakázky,

c) k provozním nákladům a požadavkům na údržbu,

d) k ekologickým parametrům,

e) u zakázek pro obranné a bezpečnostní účely též v hodnotě kompenzující transakci.

Odstavec 3 zůstává.

V § 28 navrhuji odstavec 1 vynechat a nahradit jej textem: "Otevření obálek s nabídkami je veřejné."

Pro § 29 navrhuji tyto změny:

Odstavec 1 zůstává.

Odstavec 2 doplnit o text, jehož konečné znění by bylo toto: "Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla, kontroluje úplnost nabídky z hlediska požadavku zákona, zejména prokázání kvalifikačních předpokladů a poskytnutí jistoty. Účastníkům sdělí jméno a sídlo uchazeče včetně nabídkové ceny, případně lhůtu splnění a délku záruční doby, pokud se nepostupuje podle odstavce 4 a zda byla složena jistota. Další obsah nabídky nesmí komise účastníkům sdělit."

Odstavec 3 zůstává.

Odstavec 4 po úpravě by vypadal takto: "Jestliže komise po otevření obálky zjistí, že nabídka není z hlediska podmínek soutěže úplná nebo že uchazeč nesplnil podmínky uvedené v § 24 odst. 2, oznámí to účastníkům otevíráním obálek s nabídkami. Zadavatel pak vyloučí bezodkladně příslušného uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Rozhodnutí o vyloučení je zadavatel povinen bezodkladně oznámit příslušnému uchazeči."

Odstavec 5 by byl potom vypuštěn.

V § 31 odstavec 1 by zůstal.

V odstavci 2 by byla nahrazena částka ve větě "z přidané hodnoty přesáhne 100 milionů korun" částkou 200 milionů korun a konec odstavce začínající slovy "U veřejných zakázek zadávaných… atd." by text byl vynechán a nahrazen textem tímto: "Rozhodnutí o ustavení komise podle odstavce 2 musí učinit oprávněné osoby nejpozději do 30 dnů po uplynutí soutěžní lhůty. Současně se jmenováním členů komise jmenují i stejný počet náhradníků. Členem komise musí být vždy zástupce zadavatele."

Pro § 38 bych navrhoval doplnit odstavec 1 na toto znění: "Zadavatel je povinen na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky, pokud si v podmínkách soutěže nevyhradil právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo pokud si nevyhradil právo soutěž zrušit nebo pokud nenastaly zákonné podmínky pro zrušení soutěže. Nejvhodnější nabídkou se rozumí nabídka nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách soutěže."

Odstavec 2 pak zůstává stejně jako odstavec 3.

Odstavec 4 navrhuji upravit takto: "Vybraného uchazeče je zadavatel povinen pozvat k předložení dokladů podle § 2 písm. c). Nesplní-li uchazeč tuto povinnost nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty před uzavřením smlouvy, musí ho zadavatel vyloučit ze soutěže a vyzvat dalšího v pořadí, nejvýše však třetího."

Děkuji za pozornost

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo kolega Tomáš Kvapil, připraví se pan kolega Jiří Drda.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě jsem zdůvodnil předložení svých pozměňovacích návrhů, které nyní předkládám.

1. V § 49 odstavec 2 se doplňuje písm. e), které zní: "jde-li o veřejnou zakázku na zpracování projektové popř. územněplánovací dokumentace, k jejímuž předmětu se již konala řádná architektonická a urbanistická soutěž."

2. V § 49 odstavec 3 se doplňuje písm. c), které zní: "podle odstavce 2 písm. e) autorům oceněných návrhů v architektonické popř. urbanistické soutěži."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Jiří Drda, připraví se poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych se trochu vrátil k našemu usnesení výboru a chtěl bych, jak jsem avizoval v bodě 2, kde jsem říkal, že nám vypadly tečky, udělat jasné stanovisko, kde má text skončit. Od "právnická osoba", jak je v uvozovkách, až do konce textu chceme text vypustit a nahradit ho, jak bylo v tisku uvedeno. Dovolím si k tomu vznést trochu pozměnění, a to v tom smyslu, že by se text, který je uveden v našem usnesení, pozměnil na "právnická osoba s většinovým podílem státu nebo územněsprávních celků". Jinak by ostatní zůstalo zachováno.

V bodě 22 našeho usnesení bych byl rád, aby bod 46, který se vypouští, byl chápán tak, že v § 49 odst. 5 bude nově odstavcem 9. To znamená, že v novém textu odstavec 9 je ten, který má doplnit toto usnesení.

Dovolte mi, abych tady přednesl ještě jedno pozměnění, a to je pozměnění, které vyplývá ze všeobecné diskuse, kterou jsem tady zaslechl, a to je především to, že dochází k velkému odvolávání se k úřadům při vyhlášení výsledků soutěže. Všichni ti, co neuspěli, jdou k odvolání. Stává se to skoro sportem, ale zároveň musím upozornit na to, že i předmětem různých spekulací, obchodů apod. Myslím, že by bylo relevantní tomu zabránit.

Proto navrhuji, aby za bod 56 se vložil nový § 56, který by zněl:

Bod 1: "Před podáním námitky je uchazeč, popř. účastník předkvalifikačního řízení povinen složit na zvláštní účet zadavatele peněžní prostředky (dále jen kauce), jejichž výši v rozmezí 3 - 10 % zakázky stanoví zadavatel v podmínkách zadání veřejné zakázky."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP