(12.30 hodin)

(pokračuje Němec P.)

Takže to skutečně technicky problémem není. Já si myslím, že tento problém byl relativně detailně diskutován už při projednávání v rozpočtovém výboru, a to zejména směrem k panu kolegu Gongolovi. Co se týká určitého vzdálení od kompatibility s právem Evropské unie, tak na adresu pana kolegy Brožíka si dovolím poznamenat, že k sněmovnímu tisku 122 vypracoval Parlamentní institut, který posuzuje u předkládaných norem kompatibilitu s právem Evropské unie, opět pozitivní stanovisko bez jakýchkoli výhrad, tedy že návrh zákona, tak jak je předložen, splňuje kritéria pro kompatibilitu s Evropskou unií.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že nic nebrání tomu, abychom propustili návrh zákona do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě pan kolega Brožík v rámci obecné rozpravy. Nicméně s faktickou poznámkou pan poslanec Gongol, má před vámi přednost. Jinak prosím všechny kolegy, které jsem přivolal do sněmovny, o klid, neboť jsem je nevolal k tomu, aby diskutovali ve sněmovně ze svých míst, ale aby byli přítomni hlasování, které nás zřejmě čeká. Opravdu vás prosím o klid.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, vaším prostřednictvím bych se chtěl zeptat předkladatele, proč neodpověděl na otázku, proč byla zavádějící čísla o úsporách, které se dosáhnou tímto opatřením. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli to je 600 nebo 800 tisíc nebo miliarda. Ale pan předkladatel musí rozhodně přiznat, že uváděných 250 milionů je dezinformace.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Brožík má slovo.

 

Poslanec František Brožík: Já jsem, pane předsedající, chtěl také reagovat na vystoupení předkladatele, protože nechci říci, že při vyjádření vlády k tomuto návrhu zákona zřejmě došlo slovy klasika skutečně k nedorozumění, ale ta čísla, která jsem dnes předložil, jsou čísla z Ministerstva financí, ze Správy silniční daně, která zpracovávali pan Mgr. Pelech a pan Mgr. Březina. Těmto číslům já z hlediska daňových přiznání přikládám váhu. Bohužel není tu pan ministr Svoboda. Možná, že by k těmto záležitostem vystoupil.

Zamysleme se nad tím - já nemám nic proti tomu, abychom v těchto věcech pomohli našim podnikatelům, ale v současné době, kdy tato daň je vybírána a kdy tato daň běží, kdy nikdo opět nezohlední nižší příjmy státního rozpočtu nebo vyšší saldo z hlediska ztráty, z hlediska záporného salda státního rozpočtu, si myslím, že to v dnešní době do projednávání nepatří. Samozřejmě že v momentě, kdy nebude přijat můj návrh, přihlásím se ještě do podrobné rozpravy a předložím určitý pozměňující návrh, který by měl být také možností určitého řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Brožíkovi. Ptám se, kdo ještě má v úmyslu vystoupit v rámci obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Rozpravu tedy končím. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí, o kterém rozhodneme v hlasování. Odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 131 a ptám se: Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 63, proti návrhu 77, návrh nebyl přijat.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jaromíra Kohlíčka a pana poslance Jaroslava Gongola, který svůj úmysl avizoval v obecné rozpravě, jako třetí pan poslanec Brožík.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážení oba ministři, vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych přednesl stručné zdůvodnění svých pozměňujících návrhů ke sněmovnímu tisku 122. (Řečník vyčkává ticha v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych chtěl poprosit kolegu Peška, zda by mohl přestat diskutovat a rušit pana poslance Kohlíčka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající.

Je známo, že krok, který se chystáme teď udělat, tzn. zavést osvobození od daně, je nesystémovým krokem a z hlediska našeho přistoupení k Evropské unii je těžko akceptovatelný. To říkal pan kolega Brožík velmi správně a já s ním naprosto souhlasím. Pokud dospějeme k nějakému rozhodnutí, to rozhodnutí musí navazovat na ten stav, který tady byl do začátku tohoto roku. V nejlepším případě. Pokud tedy chceme opravdu pomoci našim přepravcům, nezbývá, než se vrátit zhruba do těch intencí, které tady byly na začátku roku, a na začátku roku, pokud vím, ve státech Evropské unie nikde takovéto osvobození od silniční daně není.

Ve všech přehledech, které jsem získal, se vyskytuje určitá motivace, pokud je tam rozlišeno, jaké emisní limity vůz splňuje, a ta motivace spočívá v tom, že vyšší limity z hlediska čistoty plynů jsou vhodným způsobem podporovány. Například v Německu je to 60procentní sazba pro EURO 2. Já se domnívám, že tento progresivní trend bychom měli sledovat.

Odhlédneme-li od toho, že z vlastní praxe znám případy, kdy zákazníci se pozastavují nad tím, jaké dopravce si vybírají naši dodavatelé, když nákladní automobil dodýchá při vjezdu do místa určení, tak opravdu je žádoucí, abychom přijali následující dva body:

  1. Vozidla s EURO 1 by měla být zatížena 80 % sazby, vozidla s EURO 2 - 60 % sazby, vozidla EURO 3 - která bude platit po roce 2000 - 50 % sazby.
  2. Prokázání splnění emisních limitů lze dosáhnout pouze na základě údajů z STK.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo uděluji panu kolegu Gongolovi, připraví se pan poslanec Brožík.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k závažným nedostatkům ve zprávě, kterou předložil předkladatel, a finančním nesrovnalostem, dávám návrh, abychom odsouhlasili, aby tento návrh zákona byl vrácen do výboru k novému projednání. Pokud neprojde tento návrh, doporučuji tento pozměňující návrh:

V § 3 odst. 1 písm. j) začlenit za slova "vozidla" na začátku věty slova (čárka) "mimo osobní vozidla," a pokračovat slovy "u nichž údaj…" až do konce věty, "31. prosince 2000".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP