(15.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Táži se pana ministra financí, zdali by zaujal stanovisko jako předkladatel k návrhu, který přednesl pan poslanec Exner. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych využít této příležitosti ke konstatování toho, že pozměňovací návrh pana poslance Kocourka byl projednán v rozpočtovém výboru na včerejším večerním zasedání, byl analyzován odborníky Ministerstva financí a shledán jako návrh, který je plně slučitelný s úmyslem vlády. Svým způsobem věcně řeší některou problematiku, která bude v celém souhrnu řešena velkou vládní novelou. Zejména chci zdůraznit, že řeší onen problém ve vztahu k České národní bance a 26. emise státních dluhopisů.

Chtěl bych z tohoto místa doporučit jeho přijetí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Předkladatel nedoporučuje přijmout návrh poslance Exnera. Takto lze interpretovat návrh vystoupení. Je to tak? Ano. Nicméně o návrhu musíme hlasovat. Ptám se zpravodaje?

 

Poslanec Martin Kocourek: Nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 137, ve kterém rozhodneme o návrhu poslance Exnera, jak jsem jej před chvílí zopakoval.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 137 končí. Z přítomných 162 pro 24, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujeme dále v podrobné rozpravě. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám. Končím v tuto chvíli druhé čtení tohoto návrhu.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek bude spolu se mnou u stolku zpravodajů sledovat rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám, a táži se, zda se někdo do této rozpravy ve třetím čtení hlásí. Hlásí se zpravodaj pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Omlouvám se. Nicméně, pokud jsem pochopil vystoupení pana kolegy Kalouska, dal návrh na zamítnutí. O tom se mělo hlasovat po ukončení druhého čtení, resp. rozpravy ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, pane zpravodaji. Děkuji vám za upozornění. Budeme v tuto chvíli ještě hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Martin Kocourek: V případě, že by byl návrh na zamítnutí přijat, tak pan kolega Kalousek zde má ještě doprovodné usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Omlouvám se a zahajuji hlasování pořadové číslo 138, ve kterém rozhodneme o návrhu pana poslance Kalouska na zamítnutí tohoto vládního návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když se z přítomných 165 pro vyslovilo 54, proti 101. Konstatuji, že návrh na zamítnutí schválen nebyl.

V tuto chvíli jsme tímto rozhodnutím ve třetím čtení. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí. Nicméně se přiznám, že cítím poněkud problém, abychom ve stavu legislativní nouze přijímali takové množství pozměňovacích návrhů, aniž bychom je měli před sebou. Zákon o jednacím řádu umožňuje bezprostředně zahájit třetí čtení, bezprostředně hlasovat, ale to neznamená, že tam nemůže být několikahodinová přestávka nebo několikadesítekminutová přestávka na to, aby mohly být rozdány alespoň písemně podané pozměňovací návrhy. Očekávám, že někdo z těch, kteří se mnou kýváním hlavy souhlasí a dá návrh na přerušení projednávání tohoto bodu s nějakým časovým termínem a poté se k tomuto bodu vrátíme.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych navrhl, pane předsedající, přerušení projednávání tohoto bodu do 16.00 hodin. V 16.00 hodin zahájení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Kolegyně a kolegové, je zde procedurální návrh na to, abychom v tuto chvíli v průběhu třetího čtení přerušili projednávání tohoto bodu do 16.00 hodin a v 16.00 hodin pokračovali tímto bodem ve třetím čtení.

 

Kdo je pro tento návrh, ať v hlasování číslo 139 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro hlasovalo 133, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji třetí čtení tohoto návrhu v průběhu rozpravy do 16.00 hodin a konstatuji, že přibližně kolem 16.00 hodiny budeme muset přerušit bod, který v té době budeme projednávat, abychom mohli odhlasovat návrhy, které padly v průběhu projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 41, kterým je

 

41.
Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
/sněmovní tisk 245/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál. Pane ministře, prosím vás, abyste přistoupil k řečništi. Já se mezitím pokusím zklidnit atmosféru v jednacím sále.

Prosím všechny z vás, kteří budete v tuto chvíli potřebovat pracovat na předchozím bodu, abyste opustili tuto jednací síň. Nenuťte mě, abych vás jmenoval, kolegové, ale prosím, abyste pracovní povinnosti realizovali mimo tento jednací sál. Pan poslanec Dostál je sice otrlý politik, ale myslím si, že kultuře jednání přispěje, aby atmosféra v jednacím sále odpovídala tomu, jaká by měla být atmosféra při jednání sněmovny Parlamentu České republiky. Doufám, že všichni, kteří nechtějí v tomto směru zde v tuto chvíli být, již opustili sál a všichni, co zde jsou, budou sledovat nebo alespoň nerušit.

Hovořit bude ministr kultury České republiky pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, milé paní, vážení pánové, znám výhodu krátkých parlamentních projevů, leč dovolte, abych dnes využil vaší trpělivosti, protože problematika tiskového zákona je natolik složitá, že ji opravdu nemohu odbýt jen nějakou krátkou stručnou informací už třeba proto, že tento zákon zřejmě rozděluje parlament na dvě části.

Návrh, který dnes předkládám ctěné sněmovně, provázela od samého začátku, jak jistě všichni víte, široká, důkladná a důsledná mediální kampaň. Nic proti tomu. Žijeme bohudíky již deset let ve svobodné zemi a je nesporně legitimním právem každého odpůrce tohoto zákona, aby se proti němu vyjádřil. Na mediální kampani spuštěné ale v souvislosti s tiskovým zákonem je přes to všechno jeden velice zajímavý fakt. Sjednotila novináře napříč politickým spektrem, stejně tak jako postavila do jedné řady i seriózní noviny s obskurními plátky. Zcela zvláštní situace pak nastala, když se k tomuto zákonu počali v rámci této mediální kampaně vyjadřovat lidé, kteří prokazatelně nemohli mít v té době o tiskovém zákonu vůbec žádné relevantní informace.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP