(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím tomu tak, že je to formálně návrh na revokaci té části z předchozích usnesení, kde jsme rozhodli o 9. hodině, a zároveň návrh na stanovení, že schůze bude začínat v 10.00 hodin. Kolega Brožík se rovněž hlásí, prosím pouze ale o procedurální připomínky. Prosím o klid. Sledujme se, protože to, co se nyní projednává, se týká všech nás. Prosím, František Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve jménu pana ministra Grégra, který nás dnes předčasně opustí z jednání sněmovny (smích) kvůli pracovním povinnostem, požádal o to, kdyby přišel dnes na program bod č. 45, to je "Vládní návrh zákona č. 455, o živnostenském podnikání", aby tento bod byl přeložen na čtvrtek na odpolední jednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Máme zde dva procedurální návrhy. První - aby Poslanecká sněmovna v hlasování pořadové číslo 141 - v jednom hlasování - rozhodla o revokaci části svého usnesení o tom, že příští týden budeme jednat ve středu od 9.00 hodin, a stanovila nový čas pro začátek jednání na středu 10.00 hodin.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 141 a já se táži: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 143 poslankyň a poslanců pro 94, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní, kolegyně a kolegové, rozhodneme o návrhu kolegy Brožíka, abychom bod 45, kterým je Vládní návrh živnostenského zákona - novely, projednávali ve čtvrtek příští týden odpoledne.

O tomto návrhu kolegy Brožíka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 142, které jsem zahájil, a ptám se: Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 143 pro 108, proti 20. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že vládní návrh na novelizaci živnostenského zákona bude projednán ve čtvrtek odpoledne a ve středu bude sněmovna zahajovat svoje jednání v 10.00 hodin.

Kolegyně a kolegové, přesto bychom ještě dnes měli projednat a odhlasovat bod, který jsme zhruba před hodinou přerušili v rámci třetího čtení. Jedná se o bod 29. Nicméně my jsme rozhodli usnesením, že v něm budeme pokračovat v 16.00 hodin, a já se necítím zplnomocněn k tomu, abych toto usnesení porušil. Nenavrhne-li někdo změnu, vyhlásím na sedm minut přestávku. Vidím s procedurálním návrhem kolega Vidíma. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající jsem rád, že mě vidíte. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna pokračovala ve svém rokování teď okamžitě přerušeným bodem, který měl být projednáván v 16.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tady je špatná akustika. Navrhujete projednávat v tuto chvíli tento bod? To je o pět minut zkrátit přestávku, kterou jsme si stanovili. Byly již dodány pozměňovací návrhy? (Hlas: Ne. Hlas: Nevadí.) Padl formální procedurální návrh, já ho musím podrobit hlasování.

 

Přestože nebyly rozdány pozměňovací návrhy, v hlasování pořadové číslo 143 rozhodneme o tom, že bod č. 29 nezačneme projednávat v 16.00 hodin, ale v 15.55 hodin.

Zahajuji toto hlasování a ptám se: Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 143 končí. Z přítomných 144 pro 90, proti 30, návrh byl schválen.

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Martin Kocourek spolu s ministrem financí. Já v tuto chvíli konstatuji, že jsme se vrátili k projednávání bodu č. 29, kterým je

 

29.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů
na financování řešení důsledků kosovské krize
/sněmovní tisk 281/

 

Vidím faktickou připomínku pana poslance Karla Vymětala a udílím mu slovo. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji přerušení tohoto bodu do doby, než dostaneme písemně na stůl pozměňovací návrhy. Děkuji. (Námitky.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, to, co požaduje pan poslanec Vymětal nekoliduje se zákonem o jednacím řádu, neboť ten stanoví, že sněmovna může bezprostředně zahájit třetí čtení, což znamená, že to není povinností Poslanecké sněmovny. Myslím si, že tento procedurální návrh pana kolegy Vymětala je hlasovatelný. Já se cítím povinen o něm nechat hlasovat v hlasování pořadové číslo 144.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 144, ve kterém rozhodneme o návrhu pana poslance Vymětala na přerušení projednávání tohoto bodu ve třetím čtení, do doby předložení pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 147 pro 39, proti 78, návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že projednáváme bod č. 29, kterým je vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize dle sněmovního tisku 281. Jedná se o zkrácené jednání. V tuto chvíli tedy probíhá rozprava ve třetím čtení a já se táži, zdali se někdo do této rozpravy ještě hlásí. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám.

Prosím pana ministra financí, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Nechce. Ptám se pana zpravodaje, zdali chce této možnosti využít. Nechce. Nezbývá, nežli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích, které zazněly v rámci druhého čtení. Poprosím pana poslance Kocourka, aby je postupně předkládal k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: V rozpravě zazněly dva pozměňovací návrhy, a to kolegy Doležala, který navrhl ve vládním návrhu zákona snížit částku ze 2 miliard na 1 miliardu, a potom můj komplexní pozměňovací návrh. Já doporučuji, abychom hlasovali o těch návrzích tak, jak byly podány, v tom pořadí, s tím, že pokud nebude přijat návrh kolegy Doležala, je vyřešen i problém s výší. Nemusíme hlasovat orientačně podle mého názoru v tomto případě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, buď mi přestává sloužit sluch, nebo je tady takový hluk, že já ne zcela rozumím řečníkům od řečniště, ale rozuměl jsem návrhu pana kolegy Kocourka, abychom nejprve rozhodli o pozměňovacím návrhu pana poslance Doležala. Je zřetelné, o jaký návrh jde.

Jenom připomenu, že jednací řád stanoví, že nejsou-li pozměňovací návrhy rozdány písemně, má právo každý žádat o jejich přečtení před hlasováním. Zřejmě bude dobré, abychom tomuto požadavku učinili zadost, protože je přece jenom poněkud nezvyklé hlasovat o pozměňovacích návrzích k zákonu, aniž bychom přesně znali jejich textaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP