(16.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Takže - pan poslanec Kocourek přednese svůj první návrh. Přátelé, toto dělat častěji, tak ten náš právní řád vypadá. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Martin Kocourek: Prvním pozměňovacím návrhem je návrh kolegy Doležala, který říká, že číslice "2 miliardy" se nahrazuje číslicí "1 miliarda korun".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl pozměňovací návrh k § 1, odst. 1, kde se číslice "2" nahrazuje "1". Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 145. Prosím o stanovisko pana ministra. Pane ministře, pouze ano nebo ne. (I. Svoboda: Ne.) A stanovisko zpravodaje? (Ne.).

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 145. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování končí. Z přítomných 158 bylo pro 61, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je tedy na řadě druhý návrh. Pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: Druhý pozměňovací návrh je můj pozměňovací návrh. Pane předsedo, v souladu s vámi se chci dotázat, zda jej chce někdo přečíst.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já vidím mnoho kolegů, kteří kývají hlavou shora dolů, což znamená, že ano. Pane poslanče, je tedy zapotřebí návrh přednést.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování řešení důsledků kosovské krize, tisk 281.

Celý text vládního návrhu se nahrazuje tímto novým textem:

"Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize, o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997. Parlament se usnesl na tomto zákoně ČR:

Část I - Státní dluhopisový program na financování řešení důsledků kosovské krize

§ 1 - Státní dluhopisový program

Odst. 1 - Účelem státního dluhopisového programu je financování řešení důsledků kosovské krize.

Odst. 2 - Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 2 mld. Kč.

Odst. 3 - Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny uplynutím 15 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

Odst. 4 - Ministerstvo financí je zmocněno vydávat v rámci naplňování tohoto státního dluhopisového programu různé státní dluhopisy s různými emisními podmínkami.

Odst. 5 - Ve státních finančních aktivech bude zřízen zvláštní účet, přičemž

a) na tento účet budou ukládány prostředky získané z tohoto dluhopisového programu;

b) z tohoto účtu budou financovány výdaje na účel tohoto státního dluhopisového programu; c) nevyčerpané prostředky z tohoto účtu budou převáděny do následujících let.

Část II - Změna zákona o dluhopisech

Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona 600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona 15/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 18 se odst. 2 a 3 vypouštějí a nahrazují se novými odstavci 2, 3, 4, které znějí:

Odst. 2 - Státní dluhopisy jsou vydávány v rámci státního dluhopisových programu; účel, rozsah a dobu splatnosti vyplývající ze státních dluhopisových programů stanoví zákon.

Odst. 3 - V rámci naplňování státního dluhopisového programu je možné vydávat různé dluhy dluhopisů s různými emisními podmínkami.

Odst. 4 - Vláda je povinna předložit Poslanecké sněmovně stanovisko ČNB k navrhovanému státnímu dluhopisovému programu.

2. V § 19, odst. 1 se vypouští slovo "zákonem" a nahrazuje se slovy "příslušným zákonem o státním dluhopisovém programu".

3. V § 19 se na konci textu odst. 2 doplňuje věta: "Ministerstvo financí může uzavřít s jinou právnickou osobou smlouvu o zajištění jejich prodeje mimo území ČR."

Část III - Změna zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997.

§ 3 - zákon č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, se mění takto:

1. Odst. 2 zní: "Dluhopisy vydané podle odst. 1 jsou součástí státního dluhopisového programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, dále jen státní dluhopisový program".

2. Vkládá se nový § 1 b), který zní

"§ 1 b):

Odst. 1 - Účelem státního dluhopisového programu je úhrada schodku státního rozpočtu za rok 1997.

Odst 2 - Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 15 717 170 000 Kč.

Odst 3 - Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny uplynutím 15 let ode dne účinnosti zákona č. 328/1998 Sb.

Odst. 4 - Ministerstvo financí je zmocněno vydávat v rámci naplnění tohoto státního dluhopisového programu různé státní dluhopisy s různými emisními podmínkami."

Část IV - Účinnost

§ 4 - Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Toto je tedy komplexní pozměňující návrh pana poslance Kocourka. O tomto pozměňovacím návrhu rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 146.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 146 a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Kolegyně a kolegové, prohlašuji hlasování za zmatečné, neboť jsem opomněl zeptat se ministra na stanovisko - i zpravodaje. Někteří z vás jste o toto žádali. Hlasování pořadové číslo 146 je tedy zmatečné. Táži se pana ministra na stanovisko.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navzdory nevyzvání jsem signalizoval svůj souhlas zdviženou pravicí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan zástupce navrhovatele? Zpravodaj? (Doporučuje.).

 

Zahájíme hlasování pořadové číslo 147, ve kterém rozhodneme o tomto komplexním návrhu.

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 157 bylo pro 104, proti 42. Tento komplexní návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsme vyčerpali všechny návrhy k hlasování. Pane zpravodaji, je to tak?

 

Poslanec Martin Kocourek: Je to tak. Tím pádem se vládní návrh zákona stává nehlasovatelným. Teď si nejsem jist, pane předsedající, jestli bychom neměli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat, já se chtěl jen ujistit, zda žádný jiný pozměňovací návrh již k hlasování není.

V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vydání státního dluhopisu na financování řešení důsledků kosovské krize, podle sněmovního tisku 281, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 148 a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 156 bylo pro 103, proti 45.

Tento návrh byl schválen a já konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, pro stenozáznam konstatuji, že v tuto chvíli je na lavice poslanců rozdáváno usnesení Senátu Parlamentu ČR k návrhům zákona, které Senát projednal. Toto je sdělení kvůli běhu lhůt.

V tuto chvíli se táži, zda někdo má nějaký procedurální návrh nebo zda budeme dále pokračovat v našem jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP