(14.10 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dne 4. června letošního roku předložila správní rada Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Poslanecké sněmovně, a to v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona o VZP ČR, návrh kandidáta na ředitele této pojišťovnu. Jedná se o paní Jiřinu Musílkovou, stávající prokuristku, která pod odchodu ředitele Němce Všeobecnou zdravotní pojišťovnu řídí. Bližší podrobnosti o navržené kandidátce byly předány všem poslaneckým klubům.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, avšak předchozí ředitel byl dne 31. ledna 1992 na 30. schůzi tehdy ještě České národní rady volen tajným hlasování. Volební komise proto doporučuje, aby i dnešní volba se konala tajným hlasováním. Opět sděluji, že tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena. Stejně jako u bodu předcházejícího vás žádám, aby i tato volba byla provedena současně s tajnou volbou předchozího a následujícího bodu, aby byly kumulovány do jednoho volebního aktu.

Pane předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste zahájil rozpravu k navrženému způsobu volby a ke kandidátce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Tuto rozpravu v tuto chvíli otevírám. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Ne. Rozpravu uzavírám. Přerušuji projednávání tohoto bodu a přecházíme k projednání bodu

 

109.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Opět prosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsme nyní v bodu volba členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Dovolte mi několik slov úvodem.

Rada Státního fondu kultury ČR fakticky nepracuje od 17. května 1995, kdy její členové na své funkce rezignovali, avšak Poslanecká sněmovna od té doby tuto rezignaci neprojednala. Oficiálně pak volební období rady skončilo 8. prosince 1996. Dne 14. května 1998 předložil ministr kultury návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR, avšak vzhledem k tomu, že končilo 2. volební období Poslanecké sněmovny, došlo k dohodě, že tato volba se uskuteční až ve 3. volebním období, tak aby nový ministr kultury měl možnost předložit své návrhy.

Dne 10. března letošního roku předložil ministr kultury Pavel Dostál návrh na volbu 13 členů Rady Státního fondu kultury ČR. Volba měla proběhnout na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, avšak pan ministr svůj návrh stáhl a 15. června t.r. předložil nový návrh na volbu 13 členů Rady Státního fondu kultury ČR. Tento dopis byl 18. června předán všem poslaneckým klubům.

Za členy této rady byli navrženi: Anděl Daniel, Bartoň Jiří, Beranová Věra, Horanský Miloš, Klíma Ivan, Koronthály Vladimír, Mahler Zdeněk, Paul Jan, Stránský Miloš, Stříteský Miloslav, Špička Dušan, Trefulka Jan, Žák Josef.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise však doporučuje tajnou volbu, neboť Poslanecká sněmovna na 15. schůzi 9. prosince 1993 rozhodla o volbě tajným hlasováním. Tajná volba je technicky připravena a může proběhnout kdykoliv.

Pane předsedající, požádal bych vás, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k navrženému způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Vidím do rozpravy přihlášeného ministra kultury ČR pana kolegu Pavla Dostála. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, já bych rád upřesnil informace, proč jsem stáhl původně navržené kandidáty. Stáhl jsem je po dohodě s jednotlivými poslaneckými kluby, aby ony měly možnost navrhnout své kandidáty. Takže listina, kterou máte před sebou, obsahuje návrhy poslaneckých klubů plus návrhy ministra kultury. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru kultury. Táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Ne. Rozpravu uzavírám. Přerušuji i tento bod. Pokud se nepletu, pane předsedo, můžeme přistoupit k volbám v rámci všech tří bodů. Je tomu tak?

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, přesně tak. Nyní můžeme zahájit tajnou volbu. Vzhledem ke skutečnosti, že bude současně probíhat tajná volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti Regionálního transplantačního centra v Ostravě, volba ředitele VZP ČR a volba členů Rady Státního fondu kultury ČR, považuji za nezbytné, aby schůze Poslanecké sněmovny byla přerušena nejméně na dobu 60 minut, aby volební komise měla možnost sečíst odevzdané hlasy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mě ještě napadá jedno technické řešení, to je, jestli bychom nemohli volbu uskutečnit před 19. hodinou. Nikoli. Nikdo si tento návrh neosvojil, zřejmě tato revoluční myšlenka nikoho nezaujala. Takže vyhlašuji přestávku na provedení voleb do 15.15 hodin. Stačí to? Hlasovací lístky budou vydávány od tohoto okamžiku do 25 minut, tzn. do 14.40 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP