(16.00 hodin)

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, v obecné rozpravě vystoupilo pět diskutujících. Padly dva návrhy, jeden návrh byl na zamítnutí. Podle mého názoru v případě, že tento návrh nebude přijat, bude nutno hlasovat o návrhu pana zpravodaje zemědělského výboru, který navrhoval, aby za základ dalšího projednávání bylo vzato usnesení zemědělského výboru jako komplexní pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Navrhoval bych, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zamítnutí a poté, na začátku podrobné rozpravy, bychom hlasovali o návrhu, který se týkal toho, který tisk vezmeme za základ projednávání v podrobné rozpravě.

Je-li s touto procedurou souhlas…, registruji žádost na odhlášení. Gonguji a zároveň vás odhlašuji a žádám o novou registraci. Přihlašte se prosím svými identifikačními kartami a budeme po uzavření obecné rozpravy hlasovat o návrhu paní kolegyně Dundáčkové na zamítnutí předloženého návrhu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 160, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 77, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy se dostáváme k podrobné rozpravě. Já bych v souladu s tím, jak rekapitulovala paní zpravodajka, navrhl, abychom hlasovali o tom, že za základ projednávání se bude považovat usnesení zemědělského výboru dle sněmovního tisku 39/3. Je tomu tak, paní zpravodajko? Je.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 161. O tomto návrhu rozhodneme v tomto hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro 106, proti 21. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přijat.

 

Nyní, kolegyně a kolegové, zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první vystoupí kolega Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážené dámy a pánové, jak jsem říkal v obecné rozpravě, že podám pozměňovací návrh, předkládám pozměňovací návrh k usnesení zemědělského výboru č. 53 tisk 39/3. Ve výše uvedeném usnesení navrhuji v části šesté týkající se změny lesního zákona na straně 14 vypustit celý bod 5 "tak jiné podmínky pro použití zbraně lesní stráží", a následující bod 6 označit jako bod 5.

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Důvodem tohoto návrhu je skutečnost, že lesní stráž by neměla mít v tomto směru žádné zvláštní oprávnění oproti ostatním občanům. Případné použití zbraně lesní stráží, pokud má k jejímu držení a nošení povolení podle zvláštního zákona, by tedy mělo zůstat podle mého názoru v rámci nutné obrany nebo krajní nouze podle trestního zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Mandíkovi. Táži se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. V poslední chvíli vstoupil do jednacího sálu - a já budu tolerantní a respektuji to - pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z důvodů, které zde již několikrát v prvním čtení a i dnes zazněly, dávám návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Koháčkovi. Táži se, zda se někdo dále hlásí do podrobné rozpravy. Ne, podrobnou rozpravu uzavírám.

Nyní bych požádal paní zpravodajku, aby spolu se mnou zrekapitulovala průběh rozpravy. V podrobné rozpravě padl návrh na zamítnutí, o kterém bychom měli nyní hlasovat. Je tomu tak? Paní zpravodajka souhlasí.

Kolegyně a kolegové, opět gonguji, opět vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Po skončení podrobné rozpravy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Koháčka na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 162, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 78, proti 86. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu a budeme se jím dále zabývat ve třetím čtení. Nyní bychom měli přistoupit k projednávání bodu

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
/sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl. Prosím pana ministra, aby se postupně dopravil k řečništi. Mezitím se opět pokusím zjednat v sále poněkud důstojnější atmosféru. Prosím znovu všechny kolegyně a kolegy, kteří zde naléhavě musejí něco řešit, aby tak činili mimo tuto jednací síň. Rušíte ty, co chtějí poslouchat i řečníka samotného. Takže prosím, pane ministře, ještě o chvilku strpení, neboť nepochybuji, že všichni uposlechli mé výzvy. Věřím, že i kolega, kterého nechci jmenovat, ale on neslyší, takže kolega Škromach uposlechne této výzvy, kolega Nečas i všichni ostatní. Jim se omlouvám za to jmenování, nemám to ve zvyku, ale...

Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ti, kteří se chcete zabývat řešením problému, který není tak výrazně politický, nicméně problému, který se života naší společnosti v mnoha směrech výrazně dotýká.

Vládou předložený návrh novely zákona o advokacii se po projednání v ústavně-právním výboru a petičním výboru dostává na pořad této schůze Poslanecké sněmovny ke druhému čtení. Nechci a nebudu znovu opakovat důvody, které vedly k předložení této novely a které byly již podrobně řečeny v případě prvního čtení. Chtěl bych pouze znovu zdůraznit, že cílem předkládaného zákona je nikoliv měnit samu koncepci, na které je založeno postavení a fungování advokacie a která se podle mého názoru v praxi osvědčila, ale na základě této koncepce provést některé úpravy směřující jednak ke zlepšení činnosti advokacie při poskytování právních služeb, jednak k upřesnění postavení, práv a povinností advokátů a zejména jejich samosprávných orgánů.

Oba výbory Poslanecké sněmovny, které návrh zákona projednávaly, ve svých usneseních doporučují především jeho schválení, zároveň však navrhují některé změny a doplnění. Dovolte mi, abych se při této příležitosti k těmto návrhům jako předkladatel stručně vyjádřil.

Petiční výbor předkládá návrh, aby pro činy spáchané při výkonu advokacie nebo v souvislosti s ní bylo možno advokáta trestně stíhat nebo vzít do vazby pouze se souhlasem ministra spravedlnosti. Domnívám se, že v případě advokacie nejsou dostatečné důvody pro takový postup, byť by mi jako ministru spravedlnosti důvěra do této funkce vkládaná nesporně lichotila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP