(20.40 hodin)

(pokračuje Svoboda Ivo)

Uzavření této nové smlouvy by mělo podpořit vzájemné vztahy v hospodářské a obchodní oblasti mezi oběma státy. Tato smlouva totiž zvyšuje právní jistotu investorů obou států, existenci a výši daňové povinnosti a umožňuje jim kalkulovat návratnost jejich podnikatelských záměrů. Tato komplexní daňová smlouva, která byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN, umožňuje výměnu informací mezi příslušnými úřady smluvních států a zajišťuje daňovou nediskriminaci pro rezidenty jednoho státu na území státu druhého.

Smlouva vychází z daňových zákonů obou států a nestanoví tak daňovým poplatníkům žádné povinnosti, které by nebyly v těchto zákonech obsaženy.

Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem České republiky Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu podle čl. 49 Ústavy ČR, protože upravuje odchylně od ustanovení zákonů ČR daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňová osvobození a jiné úlevy.

Navrhuji, aby poté, co vyjádřily souhlas příslušné výbory, rovněž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR souhlasil a s touto předkládanou mezinárodní daňovou smlouvou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí a omlouvám se. Údajně jsem uvedl, že smlouva byla podepsána v Paříži. Nebyla to Paříž, byla to Praha.

Tento vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru a návrh projednal iniciativně také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 117/1 a 117/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karase, aby se ujal slova a sdělil nám výsledek jednání.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, sněmovním tiskem 117, vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 1. října 1998, se zabýval zahraniční výbor na své 22. schůzi dne 16. 6. 1999. Po odůvodnění ministra financí Ivo Svobody, zpravodajské zprávě poslance Karase a po rozpravě zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 1. října 1998."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Karasovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman. Pane kolego, prosím o stručnou zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, uvedenou materii rovněž iniciativně projednal rozpočtový výbor na své 12. schůzi dne 21. dubna 1999 a přijal usnesení č. 107, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 117/1. Rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí. Rozpravu uzavírám. Předkládám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 1. října 1998."

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 91 pro hlasovalo 83, proti nikdo. Návrh byl přijat (v hlasování 180).

Končím tím projednávání bodu 60.

 

Kolegyně a kolegové, bod 61 nemůžeme projednávat z technických důvodů, neboť předkladatel je omluven.

 

hlasování pořadové číslo 181 rozhodneme o přeřazení bodu 61 na zítřejší večer.

Kdo je pro tento návrh, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 91 pro hlasovalo 75, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se můžeme zabývat bodem

 

62.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby
a převodu protipěchotních min a jejich zničení
/sněmovní tisk 127/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 127 a z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany České republiky Vladimír Vetchý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, materiál, který je vám předkládán ve druhém čtení jako tisk č. 127, se týká Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení, kterou za Českou republiku dne 3. 12. 1997 podepsal tehdejší náměstek ministra zahraničních věcí pan Karel Kovanda na konferenci o úplném zákazu protipěchotních min v kanadské Ottawě. Příprava a podpis této úmluvy byly výsledkem širokého úsilí mezinárodního společenství, které vzniklo počátkem 90. let na základě drastických zkušeností pracovníků vládních i nevládních, humanitárních a jiných organizací, získaných v rámci působení v místech regionálních konfliktů.

Velkou zásluhu na sjednání úmluvy měli pracovníci stovek nevládních organizací, sdružených v kampani za zákaz protipěchotních min, které byla v říjnu 1997 za toto úsilí udělena Nobelova cena míru, a pracovníci mezinárodního výboru Červeného kříže.

V současné době již tuto úmluvu ratifikovalo 81 zemí, mezi kterými je většina našich spojenců. Přijetí této úmluvy bude výrazem skutečného zájmu České republiky na odstranění tohoto druhu zbraní. Jejich nekontrolované použití v rámci vnitrostátních etnických či náboženských konfliktů způsobilo ve světě humanitární katastrofu, jejíž důsledky dopadají především na děti a ženy.

Diskuse, které k této úmluvě dosud proběhly, jasně dokázaly, že vyřazení protipěchotních min z výzbroje Armády České republiky nepovede k oslabení bezpečnosti našeho státu.

Dva hlavní závazky, které pro Českou republiku z úmluvy vyplývají, tj. připravit prováděcí zákon k úmluvě a zajistit likvidaci zásob protipěchotních min, jsou již v pokročilém stadiu řešení.

Návrh zákona již prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Likvidační linka ve vojenském zařízení Bohuslavice je již připravena ke spuštění a v současné době probíhá zkušební provoz. Náklady na likvidaci ponese na základě rozhodnutí vlády ČR resort obrany.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že ratifikační proces předkládané úmluvy, jehož podstatnou součástí je dnešní jednání naší Poslanecké sněmovny, bude úspěšně završen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru obrany. Tento vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 127/1 a 127/2. Nyní by se měl ujmout slova pan poslanec Payne, ale kolegiálně se dohodli s kolegou Doktorem, resp. pan kolega Doktor se toho iniciativně chopil, a já mu za to děkuji. Bude nás informovat o jednání zahraničního výboru.

 

Poslanec Michal Doktor: Dámy a pánové, zahraniční výbor na své 17. schůzi 28. 4. 1999 přijal návrh usnesení, jímž Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit souhlas se zněním Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení, která byla podepsána Českou republikou dne 3. 12. 1997 na ministerské konferenci v kanadské Ottawě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Doktorovi a nyní prosím pana poslance Kladívka, aby nás seznámil s výsledky jednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 17. schůzi dne 21. 4. 1999 projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení, sněmovní tisk 127.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP