(20.50 hodin)

(pokračuje Kladívko)

Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se zněním Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a jejich zničení, která byla podepsána Českou republikou dne 3. prosince 1997 na ministerské konferenci v kanadské Ottawě."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kladívkovi a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se zněním Úmluvy o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení, která byla podepsána Českou republikou dne 3. prosince 1997 na ministerské konferenci v kanadské Ottawě."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 92 poslankyň a poslanců pro 79, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat a s úmluvou byl vysloven souhlas (v hlasování 182).

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná),
Rada Evropy č. 143, sjednaná ve Valettě dne 16. 1. 1992,
která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998
/sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

 

Prosím ministra kultury Pavla Dostála, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem všechny argumenty související s touto úmluvou vyčerpal již v prvním čtení, nemám dalších argumentů, protože v prvním čtení jste mě podpořili, proto vás prosím, abyste mě podpořili ve druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Přikázali jsme tento návrh mezinárodní smlouvy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraničnímu výboru. Prosím zpravodaje zahraničního výboru Vojtěcha Vymětala, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zahraniční výbor se touto smlouvou zabýval na své 14. schůzi dne 21. dubna 1999.

Protože v rozpravě nezazněla žádná výhrada ani pozměňovací návrh, zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s ratifikací Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím nyní Zdeňka Klanicu, zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Klanica: Dámy a pánové, velmi rád vás seznámím s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 16. schůze dne 28. dubna 1999. Doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, sjednané ve Valettě dne 16. ledna 1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. prosince 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane poslanče, za stručnost. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Ne. Uzavírám rozpravu. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované), Rada Evropy č. 143, sjednané ve Valettě dne 16. 1. 1992, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 17. 12. 1998."

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končí.

Z přítomných 94 pro 84, proti nikdo, návrh byl přijat a s úmluvou byl vysloven souhlas (v hlasování 183).

 

Kolegyně a kolegové, zkusíme ještě jednu.

Projednáme bod číslo

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ukončení platnosti některých dvoustranných smluv
uzavřených Československou socialistickou republikou
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády ho uvede ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kavan. Prosím, pane ministře, o stručné úvodní slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jsem sdělil při prvním čtení, Česká republika spolu s mezinárodním právem se přihlásila k nástupnictví do mezinárodních smluv. Přístup České republiky k sukcesi se opírá o vídeňskou smlouvu a na základě čl. 34 této úmluvy zastáváme stanovisko, že smlouvy, které platily, v našem případě do roku 1992, zůstávají v platnosti i pro nástupnický stát, a jak si pamatujete z argumentace, kterou jsem zde přednesl při prvním čtení, tak jde především o zrušení platnosti smluv týkajících se Afghánistánu, Angoly, Etiopie, Libye a Sýrie. Ukončením platnosti těchto smluv bude smluvní systém České republiky zbaven všech smluv tohoto charakteru, a proto doporučuji schválení, a děkuji zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zahraničních věcí. Návrh jsme přikázali zahraničnímu výboru, obdrželi jsme jej jako sněmovní tisk 138/1. Prosím zpravodaje Vladimíra Laštůvku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor na 27. schůzi 16. června projednal sněmovní tisk 138 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém vyslovuje souhlas s ukončením platnosti následujících smluv:

  1. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou ze dne 24. června 1981
  2. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou ze dne 12. října 1981
  3. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií ze dne 13. září 1981
  4. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi atd. (Smích v sále.)
  5. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou ze dne 9. října 1985.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Ne. Uzavírám rozpravu.

Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o usnesení, které já nebudu číst, neboť jsme ho obdrželi všichni ve sněmovním tisku 138/1. Je zvykem v této sněmovně, že takováto usnesení nemusí být opakována. Přednesl ho před malou chvílí pan zpravodaj.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 184, které zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 92 pro 70, proti 3. Návrh byl přijat. S tímto usnesením byl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, ještě zkusíme projednat bod

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy,
zástupců států a mezinárodního personálu, sjednaná v Ottawě dne 20. 9. 1951
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

 

Prosím ministra zahraničí, aby se ujal slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, po projednání v zahraničním výboru máte před sebou vládní návrh na vyslovení souhlasu s Dohodou o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, pro kterou se používá zkrácený název Ottawská dohoda.

Účel této dohody je patrný z jejího názvu a bylo by jen ztrátou času opakovat zde znovu to, co jsem již řekl ve svém úvodním vystoupení při prvním čtení během 10. schůze této sněmovny.

Jen opakuji, že Ottawská dohoda se nevztahuje na ozbrojené síly a vojenská velitelství aliance ani na jejich vojenský a civilní personál, jejichž právní postavení je upraveno jinými mezinárodními smlouvami, takže doporučuji schválit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, předpokládám, že je protest, abychom hlasovali, takže bohužel čas vypršel a já ani nevidím zpravodaje pana poslance Vlacha. Dobrá snaha zde byla. Přátelé, nelze dělat z jednání sněmovny nedůstojné místo. Děkuji panu ministrovi, omlouvám se mu, ale o malou chvíli jsme to nestihli.

Přerušuji projednávání bodu 65 s tím, že zaznělo úvodní slovo předkladatele a teď již nás čeká pouze vystoupení zpravodaje, rozprava a hlasování.

Děkuji všem z vás, kteří jste zde vydrželi, a přerušuji dnešní jednání do zítřejšího dne 9.00. Pokud mě mé zápisy neklamou, tak bychom měli začít projednávat rozjednaný bod zákona o transformaci Českých drah a měli bychom o tomto návrhu zítra hlasovat.

Přeji vám dobrou noc a děkuji všem za spolupráci.

 

(Schůze přerušena ve 21.00 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP