(9.50 hodin)

(pokračuje Horníková)

Právo zvýhodnit jen určitou skupinu lidí je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

S povděkem kvituji, že se novela zabývá promlčitelností převodu družstevních bytů do vlastnictví fyzických osob. Předložená novela zákona však bohužel opět neřeší družstevní byty v nástavbách a vestavbách, neřeší ani vratky úvěrů Konsolidační banky a další.

Je škoda, že předložená, tolik potřebná novela neprošla žádným připomínkovým řízením, a tudíž obsahuje řadu nedořešených problémů. Zřejmě by bylo nejlepším řešením vrácení návrhu zákona předkladateli k dopracování a předložit jej do řádného připomínkového řízení a poté ho znovu předložit vládě a následně parlamentu.

Vzhledem k tomu, že jsem si však vědoma potřeby tohoto zákona, doporučuji i přes nedostatky propustit návrh novely do druhého čtení, prodloužit projednávání zákona ve výborech o 20 dní a přikázat tento zákon výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru ústavně-právnímu. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych také já upozornil na jeden velmi problematický bod předkládaného zákona, který ve svých důsledcích - jak jsem již na to upozornil v hromadných sdělovacích prostředcích - vede k likvidaci předkupního práva nájemců bytů, které mají tyto osoby zajištěno podle dosavadního znění § 22 odstavce 1 tohoto zákona.

Dosavadní znění tohoto zákona stanoví v § 22 odstavec 1, že majitel nemovitosti, která byla rozdělena na jednotky, pokud převádí tyto jednotky na další osoby, má povinnost ji nejprve nabídnout v šestiměsíční a potom v roční lhůtě nájemcům bytů. Nově vkládaný § 5 novely zákona však současně stanoví, že bytovou jednotku lze nabýt také tím, že si ideální spoluvlastníci vypořádají toto spoluvlastnictví tak, že se toto ideální spoluvlastnictví změní na vlastnictví bytové jednotky.

Nejenže zde existuje rozpor mezi nově ustanoveným § 5, který stanoví, že lze jednotku nabýt i jinak než nabídnutím nájemníkovi, a § 22, který zůstává v platnosti, kde se stanoví povinnost nabídnout nájemci bytu jednotku ke koupi, ale zejména je zde právo podle § 22 likvidováno, protože majitel nemovitosti od této chvíle nemusí již jednotky nabízet nájemníkům. Stačí, aby prodal ideální část domu, např. jednu desetinu domu, komukoliv, a potom tuto jednu desetinu ideálního spoluvlastnictví vypořádal tak, že se vlastně jedná o vlastnictví konkrétní jednotky, aniž by nájemce bytu, který obývá tuto jednotku, byl účastníkem jakéhokoli předkupního práva.

Domnívám se také, že to je velmi závažný zásah, a nechápu, proč vláda takovýmto způsobem omezuje právo nájemců bytů. Ale stejně jako zpravodajka se domnívám, že lze - pokud s tím bude vláda souhlasit - před druhým čtením toto znění způsobem, který by nezpochybňoval právo nájemců bytů, upravit. Proto se domnívám, že je vhodné pustit tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Jalůvku.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se krátce vyjádřil také k některým možná stěžejním nebo diskusi vyvolávajícím ustanovením navrhované novely.

Jednou z podstatných změn, kterou návrh zákona obsahuje, je institucionalizace společenství vlastníků jednotek, která má být zvláštním typem právnické osoby. V důvodové zprávě se konstatuje, že dosavadní institut správce upravený v § 9 zákona se ukázal zcela nedostatečný bez dalšího upřesnění. Mám obavu, že ani zavedení společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby plně odpovědné za řádný výkon správy domu neeliminuje potíže, které jsou možná dnes výkonem řádné správy domů s jednotkami ve vlastnictví spojeny. Jde totiž podle mne především o to, že nabyvatelé jednotek v některých případech mají nedostatečný pocit odpovědnosti za správu společných částí domu, někdy možná jde o nedostatečnou míru mezilidské komunikace.

Mám dojem, že tyto problémy neodstraní ani navrhovaný typ právnické osoby. Navíc se zamýšlím nad otázkou, jakým způsobem bude tato právnická osoba fungovat, když jejími členy a členy jejích orgánů budou ve většině případů nekvalifikované osoby, a přitom předmětem její činnosti má být profesionální výkon správy nemovitého majetku zahrnující celou škálu různorodých činností jako zabezpečování řádné dodávky plnění spojených s užíváním společných částí domu, povinnost dbát o řádný stavebně technický stav budovy, vedení účetnictví, uplatňování práv vůči vlastníkům neplnícím své povinnosti atd. To vše jsou činnosti, které by měly být vykonávány s odbornou péči. Měla by je tedy vykonávat osoba mající příslušnou kvalifikaci a zákonem stanovená oprávnění, tedy profesionální správce.

Návrh zákona nestanovuje důsledky toho, když vlastníci jednotek budou ignorovat zákonná ustanovení o existenci a fungování společenství vlastníků jednotek. Pouze pro případ, kdy se shromáždění vlastníků jednotek nesejde nebo nejsou-li zvoleny orgány společenství, je břímě odpovědnosti za správu přeneseno buď na majoritního spoluvlastníka společných částí domu, který se tak může ocitnout v nelehké pozici za předpokladu, že odpovědnost ostatních není na dostatečné úrovni, nebo na vlastníky jednotek, kteří se stali členy společenství v den jeho vzniku, čímž může nastat situace ve správě domu naprosto chaotická, když institut povinného správce má být ze zákona vypuštěn.

Jistě ve vztahu k třetím osobám, správním orgánům, dodavatelům služeb a prací apod. může zavedení právnické osoby složené z majitelů jednotek situaci zjednodušit. Nepovede však podle mého názoru ke kvalitnějšímu zabezpečení správy společných částí domu, než tomu bylo dle dosavadní právní úpravy tam, kde chybí základní pocit odpovědnosti každého z vlastníků za stav toho, co není v mém výlučném vlastnictví.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo? Hlásí se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, paní zpravodajka ve svém úvodní zprávě popsala obsah návrhu zákona, který právě projednáváme. Nebudu se tedy k této problematice vracet, pouze bych se chtěl zmínit o jednom problému, který ona v předloženém návrhu zákona vidí, a to je otázka vypořádání pozemků.

Její zpochybnění je opřeno o to, že návrh zákona neprošel připomínkovým řízením a s uvedeným způsobem nesouhlasí Ministerstvo financí. Rád bych řekl, že tento návrh novely zákona nám nepředkládá Ministerstvo pro místní rozvoj ani Ministerstvo financí, ale vláda jako celek. Je věcí vlády, zda takový zákon předloží sněmovně po nějakém připomínkovém řízení nebo bez něho, zda se s tím návrhem ztotožňují všichni ministři, nebo jen pouze část.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP