(11.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Má někdo ještě nějaký jiný názor, návrh? Pan poslanec Koháček. Mluvíme o bodu 51, ano? (Hlas z pléna: Bod 52.)

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si v této fázi vyjádřit jenom jednu prosbu. Ty tři zákony, které jsme teď projednávali ve společné rozpravě, mají přímou souvislost. Já bych se přimlouval za to, aby všechny tři byly přikázány jednomu výboru, a to výboru pro veřejnou správu, který podle mě, zvláště proto, že dochází k přesunu z policie na civilní orgány, tudíž z gesce výboru pro obranu a bezpečnost na civilní sféru, aby se těmito všemi třemi zákony zabýval pouze výbor pro veřejnou správu atd., nikoli výbor pro obranu a bezpečnost. Je to tedy pouze apel, protože pokud vím, tyto návrhy v rozpravě zazněly. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. To nic nemění na hlasování k bodu 52 - děkuji za opravu, kde je návrh organizačního výboru přikázat to výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, aby byl tento návrh přikázán tomuto výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 172 poslanců 161 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bodu 53, což byl vládní návrh zákona o občanských průkazech. Organizační výbor navrhl přikázat to výboru pro obranu a bezpečnost, pan poslanec Koháček navrhuje výboru pro veřejnou správu. Já to nebudu komplikovat, dám hlasovat o obou návrzích, aby to bylo smysluplné.

 

Čili nejdřív zahájím hlasování, kdo je pro to, aby to bylo přikázáno podle návrhu organizačního výboru k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 pro tento návrh z přítomných 172 poslanců bylo 25, proti bylo 118. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat podle návrhu pana poslance Koháčka, abychom to přikázali výboru pro veřejnou správu atd.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 173 poslanců 158 hlasovalo pro, 1 byl proti. Návrh jsme tedy přikázali výboru pro veřejnou správu.

 

Budu opakovat totéž hlasování u bodu 54 o vládním návrhu zákona o cestovních dokladech.

 

Nejdřív dám hlasovat návrh organizačního výboru přikázat to k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 174 poslanců 26 hlasovalo pro, 115 proti. Návrh nebyl přijat.

 

A tedy konečně návrh pana poslance Koháčka přikázat to výboru pro veřejnou správu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 175 poslanců 159 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat. Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu.

Děkuji panu ministrovi i zpravodajům.

 

Přecházíme k bodu 55, což je

 

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 273 a z pověření vlády ho uvede ministr financí Ivo Svoboda. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Pro informaci bych vám chtěl říci, že vzápětí bude pokračovat druhé čtení bodu 56, to jsou mezinárodní smlouvy, Evropská charta. Jenom pro informaci i pana ministra i pánů poslanců. Prosím pana ministra financí.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, v souladu s plánem legislativních prací vlády ČR na rok 1999 a po schválení vládou dne 16. června t. r. předkládá vláda ČR k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh zákona vychází z věcného záměru schváleného vládou ČR dne 8. února t. r. Předkládaný návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty reaguje zejména na úkoly vyplývající pro daň z přidané hodnoty z objektivní tendence přesunů daňového zatížení z daní přímých na daně nepřímé, dále z procesu sbližování českého daňového práva na úseku nepřímých daní s právem EU s cílem postupně odstranit zbývající rozdíly a dále reaguje na poznatky z uplatnění zákona v praxi.

Dosavadní zákon o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v platnost 1. ledna 1993 a prošel několika dílčími novelizacemi, je v zásadě kompatibilní s právem unie. Navrhované řešení je v souladu s Ústavou ČR, s jejími dalšími právními předpisy a není v rozporu s právními předpisy unie ani s mezinárodními dohodami, jimiž je ČR vázána. Nicméně existují ještě některé rozdíly, které je nutno postupně odstraňovat.

Hlavní změny obsažené v předloženém návrhu jsou: přesun některých druhů zboží a části služeb z dosud uplatňované snížené sazby daně z 5 % do sazby základní 22 %. Výjimečně dochází k opačnému pohybu, a to v případě, kdy uplatnění snížené daně není v rozporu s předpisy unie, např. některé výrobky pro zdravotnictví a zemědělství, u služeb veřejné stravování a ubytování. Navrhuje se, aby sníženou sazbou daně byly beze změny nadále zdaňovány zejména potraviny, léky a některé další výrobky pro zdravotnictví, některé výrobky - vstupy do zemědělství, tepelná energie, noviny, časopisy, knihy, osobní doprava a městská hromadná doprava, nákladní doprava železniční a lodní, stavební práce včetně dodávek staveb, telekomunikační služby apod. Ponechání snížené sazby daně u tepelné energie, stavebních prací a objektů a telekomunikačních služeb po přechodné období i po vstupu ČR do unie je předmětem dalšího jednání s Evropskou komisí.

Snížení výše obratu rozhodného pro povinnou registraci plátců, a to z dosavadních 750 tisíc korun za tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce, to je v přepočtu 3 miliony korun ročně, na 500 tisíc korun, to je v přepočtu 2 miliony korun ročně. I po navrhovaném snížení bude stále limit obratu platný v ČR výrazně vyšší, než je v členských státech unie. A předpokládáme zejména z důvodů podpory malého a středního podnikání, že by i po vstupu ČR do EU bylo dosaženo obratu, který by byl vyšší, než je stanoveno pro členské státy unie. Také tento problém je předmětem dalšího vyjednávání s Evropskou komisí.

Dále upřesnění předmětu daně a vymezení zdanitelných plnění a těch plnění, která nejsou zdanitelná. Stanovení stejného způsobu uplatnění daně jak u pronájmu, tak u podnájmu nemovitostí.

Změna podmínek pro krácení nároků…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vás přeruším, tentokrát opravdu méně s prosbou vůči poslancům, ale vůči vám. Totéž, co jsem řekl panu ministru Císařovi. Pane ministře, řečnický projev - já vás upozorňuji, že vás nikdo nemůže sledovat, jak čtete ten svůj předložený text. Jestli vám to nevadí, že vás nesledují, já to respektuji, pak nebudu žádat klid v sále. Ale pokud by vám to vadilo, tak prosím i vás, abyste to podával jiným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP