(11.30 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Žádný z těchto reformních kroků ve vládním návrhu novely není ani naznačen.

Co mě mrzí zejména a mrzí z hlediska přístupu, z hlediska filozofie, je návrh na snížení kvalifikačního kvora pro povinnou platbu daně z přidané hodnoty. To je krok, který je ve svém důsledku namířen přímo proti drobným podnikatelům, proti živnostníkům, a odebírá jim jistou komparativní výhodu, kde mají vůli rozhodnout si, kdy je pro ně výhodnější daň z přidané hodnoty platit a kdy nikoli. Jsem přesvědčen, že pokud by vláda myslela svoji podporu drobným podnikatelům skutečně upřímně, uvažovala by způsobem přesně opačným, tedy ke zvýšení kvalifikačního kvora.

Jen tak pod titulem dodávám, že pokud se důvodová zpráva odvolává na to, že vzhledem k předpokládanému snížení kvalifikačního kvora a tím k nárůstu počtu plátců bude potřeba zvýšit počet úředníků na berních úřadech, v tomto případě vládu od této starosti odbřemeníme. Nebude potřeba zvyšovat počet úředníků na berních úřadech, protože pevně doufám, že tento návrh na snížení kvalifikačního kvora přijat nebude.

Znovu opakuji - jeden z okruhu důvodů, proč navrhujeme zamítnutí, je skutečnost, že se návrh ani netváří jako proreformní, nepřibližuje daňovou sazbu DPH směrem k Evropské unii, je motivován jednou jedinou snahou - zvýšit příjmy státního rozpočtu na úkor daňové zátěže občanů.

Tím druhým okruhem, proč navrhujeme zamítnutí, je okruh, kterým už nechci příliš dlouho zdržovat, který jsem zde říkal již mnohokrát, a to je povzdechnutí nad vůlí vlády o diskusi o reformně daňových sazeb. Myslím, že mnohokrát poslanecký klub KDU-ČSL deklaroval, že je připraven diskutovat celkový scénář reformy daňových sazeb, ale není připraven diskutovat zvýšení jednotlivé daně. Opět musím podotknout, že vláda zřetelně nedoslýchá, pravděpodobně proto, že je přesvědčena, že i tak nalezne v této Poslanecké sněmovně podporu pro svůj návrh. Pevně doufám, že tomu tak není. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Jako další se do rozpravy přihlásil pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, předložená novela je poměrně rozsáhlá a je podle mých poznatků asi desátou změnou původního zákona, který vstoupil v platnost 1. ledna 1993.

Musím se odvolat i na cíl, který si stanovila vláda. Chtěl bych ho ocitovat, protože za hlavní cíl novely "považuje provést změny, které by měly odstranit některé dílčí odlišnosti uplatňování DPH oproti uplatňovaným závazným směrnicím, doporučením atd.". Domnívám se, že zde vláda přece jen překročila rámec dílčích změn. Musím vyjádřit v tomto směru podporu a souhlas jak zpravodaji, tak i předřečníkům. Přitom samozřejmě nejvýznamnější změny vyplývají v zákoně právě v zařazení některých výrobků a služeb do příslušných daňových sazeb. Daňové sazby jsou součástí zcela nových příloh č. 1, 2 a 3. Přitom navržené změny jsou chápány jako první etapa těchto změn v účinnosti zákona, to znamená od 1. ledna 2000. Další úpravy, jak vyplývají z důvodové zprávy, navrhuje vláda provést ještě do data vstupu České republiky do Evropské unie.

Novela provádí ještě i některé další úpravy. Hovořil o tom předkladatel pan ministr financí Svoboda i moji předřečníci, takže se k tomu nebudu vyjadřovat. Přesto si myslím, že změny, které by přesouvaly výrobky a změny do vyšších sazeb, nejsou takového rázu, jak např. avizovaly dopředu některé sdělovací prostředky. Například uváděly zvýšení sazby daně ve stavebnictví, stavební výrobě, u elektrické tepelné energie a plynu. Pokud by to obsahovala tato novela, znamenalo by to výrazné zvýšení těchto cen výrobků a služeb a výrazné zásahy do rozdílných rozpočtů. V tomto směru by i náš poslanecký klub KSČM byl kategoricky proti takovéto novele.

Je možno říci, že z pohledu přístupu KSČM a volebního programu je tento fakt možno hodnotit ve dvou rovinách. První se dotýká toho, že jsou tyto změny v souladu s naším volebním programem, že nezvyšují další zatížení řadových občanů. Zde mám na mysli některé legislativně technické úpravy i přesun ze základní sazby do sazby snížené. Rovněž to, že v podstatné míře zachovává naprostou většinu základních potřeb a služeb ve snížené pětiprocentní sazbě.

Na druhé straně je zde řada změn, které jsou v rozporu s naším volebním programem. Chtěl bych zde uvést zejména onen přesun právních a poradenských služeb ze snížené do základní sazby, ale i přesun oprav obuvi, prádelen, kadeřnictví, je tu i snížení limitů pro povinnou registraci plátců daně, jak o tom hovořil pan poslanec Kalousek. Domnívám se, že tyto změny je ale možno ošetřit právě ve druhém čtení příslušnými pozměňovacími návrhy.

Jsem zastáncem toho, aby DPH měla u nás dvě sazby, jak je obvyklé v naprosté většině zemí Evropské unie. Toto rozpětí je od 1 do 25 %, přitom standardní sazba je v rozpětí od 15 do 25 %. Základní sazba v České republice je stanovena na úrovni 22 %. Je to v horní polovině rozpětí. Domnívám se, že je a bude - pokud postoupí do druhého čtení - prostor pro to, abychom mohli provést určité snížení této hranice o několik procentní bodů níže.

Nebudu navrhovat zamítnutí tohoto tisku, přesto chci říci, že pokud by tento tisk prošel do druhého čtení, neznamená to automaticky podporu celému zákonu a dalšímu legislativnímu procesu v Poslanecké sněmovně v té podobě, jak ho předložila vláda.

Klub Komunistické strany Čech a Moravy každopádně předloží vlastní pozměňovací návrhy, a to v tom duchu, jak jsem hovořil před několika minutami. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako třetí se hlásí pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jsem trochu v pozici, že bych musel hodně opakovat to, co řekli předřečníci. Budu se snažit toho vystříhat. Proto pouze konstatuji, že vláda přichází opět s dalším návrhem, u něhož nevím, odkud čerpá víru, že získá souhlas většiny této sněmovny, protože o návrhu - znovu zdůrazňuji - s nikým nejednala.

Vláda, která notoricky neplní usnesení a vůli této sněmovny, vláda, která se velmi často přímo vysmívá usnesení této sněmovny, taková vláda musí dostat jakési ponaučení. Ponaučení může dostat pouze ve formě hlasování o zákonech, tj. ve formě hlasování, které nemůže nerespektovat.

Předložená novela nám připomíná, že zákon o dani z přidané hodnoty zaslouží určitou novelizaci. Dokonce ve vládním návrhu některé takové nejen přijatelné, ale správné návrhy jsou. Například vracení DPH cizím státním příslušníkům má svou logiku, neboť není dost dobře možné, aby státy zdaňovaly cizí státní příslušníky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP