(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodajovi a děkuji i vám, kolegové. Nevím, proč se divíte. Pan kolega se prostě nezapojil do oné neformální soutěže o nejkratší zpravodajskou zprávu. Přistoupil k ní tak, jak by každý zpravodaj dozajista měl. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Uděluji slovo panu poslanci Petru Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik doplňujících údajů ke zpravodajské zprávě pana zpravodaje. Původní britské mandátní území, které bylo přiděleno Velké Británii Společností národů po první světové válce, bylo rozděleno do tří celků.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane poslanče, v duchu jednacího řádu vás žádám, abyste hovořil k věci.

 

Poslanec Petr Nečas: Já jsem se pouze pokoušel poskytnout některé dodatečné informace, které bezesporu i na základě zpravodajské zprávy pana zpravodaje budou mít velmi závažný dopad na rozhodování poslanců při tomto hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Obecnou rozpravu raději končím. Ministr nechce vystoupit, zpravodaj také nechce. Budeme se zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor i zpravodaj navrhli tento návrh přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

Nikdo jiný návrh nemá, a proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 211. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 137 v tomto zásadním hlasování bylo pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, zpravodaji i jednomu účastníkovi obecné rozpravy k tomuto bodu za jejich aktivitu.

Dalším bodem před polední přestávkou je

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních,
podepsaná dne 3. listopadu 1997 v Ottawě
/sněmovní tisk 238/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády vládní návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, smlouva, která se vám předkládá k projednání, byla sjednána jako komplexní normativní úprava oblastí, v nichž si vzájemně poskytují justiční orgány právní pomoc, rozhodují-li v případech, kdy si ji skutkové okolnosti vyžádají.

S Kanadou nebyla dosud smlouva o právní pomoci uzavřena, a proto jsou úkony prováděny komplikovaněji než s jinými státy, s nimiž obdobné smlouvy existují. Vzhledem k mezinárodním zvyklostem je dosud třeba využívat diplomatické cesty, která je časově náročná, a je v zájmu účinného a operativního řízení v trestních věcech v obou státech, aby byla tato smlouva sjednána.

Jelikož smlouva obsahuje soubor norem, které budou aplikovány soudy a státními zastupitelstvími vzhledem k ustanovení § 375 trestního řádu přednostně před jeho ustanoveními, vyžaduje její přijetí souhlas parlamentu, i když žádných obecných změn závazných právních předpisů není třeba.

Žádám vás proto, abyste smlouvu propustili k projednání ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážení pane předsedající, pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, navrhovaná smlouva napravuje stav, v jehož rámci si dosud oba státy poskytovaly vzájemnou pomoc ve věcech trestních na bezesmluvním základě, a to formou zasílání požadavků diplomatickou cestou. Tento nedostatečně operativní způsob smlouva napravuje a zakládá závazky ČR, které jsou v podstatě obdobné jiným závazkům ČR z obdobných jiných smluv s jinými státy.

Doporučuji proto propustit návrh předložený vládou do druhého čtení a přikázat jej k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které neregistruji žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu proto končím. Nezazněl návrh na zamítnutí ani vrácení, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru stejně jako zpravodaj. Ptám se, kdo má jiný návrh. Pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, nezdá se mi příliš vhodné přikazovat tuto mezinárodní smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Mám za to, že spíše by měla být přikázána ústavně-právnímu výboru, a právě to navrhuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tedy navrhujete, pane poslanče, ještě ústavně-právní výbor?

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já mohu navrhovat ještě ústavně-právní výbor, ale nejraději bych byl, kdyby to byl jen on. Ale to je věc hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže budeme hlasovat dvakrát, nejprve o přikázání zahraničnímu výboru, poté výboru ústavně-právnímu.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 212. Kdo je pro, aby se předloženým návrhem zabýval zahraniční výbor? Kdo je proti

Z přítomných 141 pro 77, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání tohoto návrhu výboru ústavně-právnímu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 213. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, neboť z přítomných 141 pro návrh 77, proti 31.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru ústavně-právnímu. Do polední pauzy zbývají tři minuty, bojím se, že více už nestihneme. Tak schválně. Dalším bodem je

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a USA o vzájemné právní pomoci
v trestních věcech, podepsaná ve Washingtonu dne 4. února 1998
/sněmovní tisk 239/ - prvé čtení

 

Vládní návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, obdobně jako v předcházejícím případě smlouvy s Kanadou je i smlouva s USA komplexní normativní úpravou, která stanoví oblasti, v nichž si vzájemně justiční orgány poskytují právní pomoc při rozhodování konkrétních případů v trestních věcech.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyla s USA smlouva o právní pomoci uzavřena, jsou úkony právní pomoci prováděny složitěji než s jinými státy, s nimiž obdobné smlouvy existují, i s využitím diplomatických cest. Je v zájmu účinného a operativního řízení v trestních věcech v obou státech, aby tato smlouva byla sjednána.

Jelikož smlouva obsahuje soubor norem, které budou aplikovány soudy a státními zastupitelstvími s ohledem na § 375 trestního řádu přednostně před jeho ustanoveními, vyžaduje její přijetí souhlas parlamentu, i když si žádných změn obecně závazných právních předpisů nevyžádá. Zvláštností této smlouvy danou specifikou práva Spojených států jsou formuláře A - E, které budou jako důkazní materiál připojovány k jednotlivým úkonům právní pomoci.

Obecně vás žádám, abyste propustili návrh schválení této smlouvy do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, věřím, že vám nebude vadit, když dokončíme tento bod, ačkoli již udeřila 13. hodina. Slovo uděluji zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Karlu Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, pane předsedající. To, co jsem řekl k minulé smlouvě s Kanadou, platí úplně stejně pro smlouvu se Spojenými státy. Proto navrhuji její propuštění do druhého čtení a přikázání výborům zahraničnímu a ústavně-právnímu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku, a proto ji končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP