Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. července v 9.02 hodin

 

Přítomno: 186 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji sedmý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Mám informaci, že pan kolega Maštálka má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Gross má náhradní kartu č. 6. Další informace o vydaných náhradních kartách nemám. Prosím, abyste mi je případně oznámili v průběhu jednání.

Dnešní jednání začneme projednáváním návrhu zákonů ve třetím čtení. Předtím chci informovat, že z dnešního jednání jsou omluveni tito poslanci a poslankyně: Karel Černý z důvodu nemoci, Monika Horáková z důvodu zahraniční cesty, Václav Exner - zahraniční cesta, Jiří Payne - zahraniční cesta, Petr Šula - zahraniční cesta, Vladimír Laštůvka - vážné rodinné důvody, Cyril Svoboda - zahraniční cesta.

Z vlády jsou omluveni tito místopředsedové vlády: místopředseda vlády Egon Lánský z důvodu zahraniční cesty a místopředseda Pavel Mertlík z důvodu dovolené.

Dnešní den začneme projednáváním návrhu zákonů ve třetím čtení. Jak jsme včera rozhodli, nejprve body 87 - 94.

Paní kolegyně Hanačíková má náhradní kartu č. 3.

V tuto chvíli otevírám bod č. 87. Je jím

 

87.
Vládní návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon)
/sněmovní tisk 135/ - třetí čtení

 

V tuto chvíli zahajuji třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany České republiky Vladimír Vetchý, který už svou pozici zaujal. Také prosím zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Michala Lobkowicze, aby zaujal svou pozici u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 135/2. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Táži se, kdo se do této rozpravy ve třetím čtení hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

V tuto chvíli se táži, jestli chce využít možnosti závěrečného slova ministr obrany České republiky. Nechce. Pan zpravodaj také nechce. Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádal bych zpravodaje pana poslance Michala Lobkowicze, aby oznámil postup při hlasování a potom přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v průběhu projednávání jsme odsouhlasili, že bude zákon projednáván ve znění výboru pro obranu a bezpečnost. Při projednávání ve druhém čtení byly předneseny tři pozměňovací návrhy. Požádal bych pana předsedajícího, aby o nich dal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, navrhujete, abychom projednávali pozměňovací návrhy v tom pořadí, jak byly přednášeny, bez úpravy?

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Řekněte, o kterém návrhu budeme hlasovat.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Znovu konstatuji, že jsme v minulém průběhu projednávání rozhodli o tom, že budeme uvedený zákon projednávat ve znění, který schválil výbor pro obranu, a že ve druhém čtení byl přednesen pozměňovací návrh k § 31 odst. 6 panem poslancem Houzákem. Je v tisku 135/2 a je možné o něm dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nemá nikdo námitek proti návrhu pana zpravodaje? Nemá. Budeme hlasovat o tomto návrhu tak, jak jej zpravodaj přednesl. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaje také nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 249 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končím.

Z přítomných 170 pro hlasovalo 21, proti 144. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Dále byl navržen pozměňovací návrh rovněž panem poslancem Houzákem v § 57 odst. 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme dalším hlasováním. Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 250. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končím.

Z přítomných 172 pro 166, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Dalším pozměňovacím návrhem byl návrh pana poslance Albrechta k § 31 odst. 10.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je souhlasné, zpravodaje spíše souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 251. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Hlasování končím.

Z přítomných 172 pro 154, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Pane předsedající, byl jsem upozorněn legislativou parlamentu a domnívám se, že to bylo upozornění správné, že je třeba, abychom také hlasováním rozhodli o komplexu pozměňovacích návrhů výboru pro obranu, a to en bloc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP