(9.30 hodin)

(pokračuje Gross)

Přistoupíme k bodu č. 90. Je jím

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
/sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu, ke kterému nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal vedle ministra obrany zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Žižka.

Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou jsem povinen otevřít, a jelikož se nikdo nehlásí, tak ji uzavírám.

V tuto chvíli se táži pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Nechce. Zpravodaje? Nechce. V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, jestli souhlasí se mnou s tím, že můžeme nechat hlasovat pouze o celkovém návrhu usnesení. Je tomu tak? Jiná věc k hlasování není. Přednesu tedy tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, podle sněmovního tisku 140."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť se v hlasování pořadové číslo 266 vysloví tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 180, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji za odvedení namáhavé práce a přistoupíme k projednávání bodu č. 91. Je jím

 

91.
Vládní návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 141/ - třetí čtení

 

Toto třetí čtení zahajuji. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů vedle ministra obrany zaujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Miloš Titz.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 141/2.

Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval průběh rozpravy ve třetím čtení a tuto rozpravu v tuto chvíli otevírám. Do ní se hlásí pan poslanec Zdeněk Škromach. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abych zjednodušil projednávání, dovolím si vás požádat, abyste nechal hlasovat o mém návrhu na vypuštění mého návrhu pod označením bod C.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu, souhlasí-li zpravodaj, nechám rozhodnout v tuto chvíli.

V hlasování pořadové číslo 267 rozhodneme o návrhu na stažení pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem C ve sněmovním tisku 141/2.

Hlasování jsem zahájil a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 267 končí. Z přítomných 182 pro 170, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Ne, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Prosím v tuto chvíli zpravodaje pana poslance Titze, aby zaujal pozici u řečniště a provedl nás hlasováním. Prosím, pane zpravodaji. Nicméně ještě se musím zeptat pana ministra, jestli se nechce vyjádřit v závěrečném slovu? Nechce. Zpravodaj také ne.

Takže, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním. Hovoří pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 141/2 staví na schválených pozměňovacích návrzích, které byly odhlasovány ve druhém čtení jako návrh výboru pro obranu a bezpečnost, tak si dovolím v první části ve smyslu § 92 odst. 2 jednacího řádu navrhnout opravu legislativně technickou, resp. tiskovou chybu, a to tak, že v části A, kde je právě usnesení…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já se omlouvám, ale k tomu je zapotřebí znovu otevřít rozpravu ve třetím čtení.

Prosím pana ministra, jestli by nám sdělil nějakou hezkou věc na mikrofon, třeba nám popřejte dobrý den, a tím bude otevřena rozprava.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Děkuji vám za průběh hlasování. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi, tím byla otevřena opět rozprava ve třetím čtení. Pane zpravodaji, v tuto chvíli můžete přednést své legislativně technické pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Miloš Titz: Jedná se o pozměňovací návrh v části A, což je usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, kde bod 22 má správně znít takto: v § 48 v první větě za slova "vědomě nezakročil" vložit slova "při výkonu vojenské činné služby".

Odůvodnění je - původně navržené nahrazení slov "plnění služebních úkolů" v bodě 22 nelze provést, neboť v textu návrhu zákon se tato slova vůbec nevyskytují. V zásadě vložené i s těmi slovy zní: "vědomě nezakročil při výkonu vojenské činné služby."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili, pane zpravodaji, ještě jednou bych vás poprosil o přečtení celého bodu 22, jak by zněl po této legislativně technické úpravě.

 

Poslanec Miloš Titz: Tedy v § 48 v první větě za slova "vědomě nezakročil" vložit slova "při výkonu vojenské činné služby".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Není námitek proti tomu, že jde o legislativně technickou připomínku? Není námitek. Požaduje někdo oddělené hlasování o této připomínce? Nepožaduje.

Dále se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí, rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli již ve znění legislativně technické připomínky můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které prosím, abyste je, pane zpravodaji, předkládal a sdělil navrhovaný postup.

 

Poslanec Miloš Titz: Mám za to, že by bylo dobré odhlasovat úpravu bodu 22, abychom měli současné znění pozměňovacích návrhů, tak jak je navrhl výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, neprotestoval-li nikdo proti tomu, že jde skutečně o legislativně technickou připomínku, a nepožadoval nikdo oddělené hlasování, je akceptován text, který jste přednesl.

V tuto chvíli spíše prosím, abyste nám sdělil, zda některé z pozměňovacích návrhů pod bodem B jsou pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům pod bodem A.

 

Poslanec Miloš Titz: Ano. Pod bodem B1, jak je přednesl předseda výboru pro obranu a bezpečnost kolega Nečas, tak pod bodem B A navrhuji hlasování a posléze hlasování o bodu B2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili navrhovaný postup je nejprve rozhodnout o pozměňovacích návrzích pod písm. B1 a B2 odděleně a poté nechat odhlasovat celý komplexní pozměňovací návrh pod písm. A. Je protestu proti této proceduře? Není. Budeme tedy takto postupovat a budeme rozhodovat o pozměňovacím návrhu pod písm. B1.

Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 268. Kdo je pro pozměňovací návrh pod písm. B1, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 173, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní, pane zpravodaji, zřejmě B2. Stanovisko pana ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 269. Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pod písm. B2, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 172, proti 1, návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, v tuto chvíli můžeme přistoupit k pozměňovacím návrhům pod písm. A. Navrhujete komplexní hlasování? Ano. Protestuje někdo proti komplexnímu hlasování? Neprotestuje. Budeme hlasovat. Stanovisko ministra souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

hlasování pořadové číslo 270 rozhodneme o návrhu pod písm. A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pokud mne paměť neklame. Je tomu tak. Já vám děkuji za dobře odvedenou práci.

Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. V tuto chvíli budeme rozhodovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, podle sněmovního tisku 141, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 271, ve kterém o tomto návrhu rozhodneme. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 178, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem zákona byl vysloven souhlas.

Bod 91 končím, není-li námitek.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

92.
Vládní návrh zákona o zajišťování obrany České republiky
/sněmovní tisk 142/ - třetí čtení

 

Zahajuji toto třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal vedle ministra obrany zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan kolega Petr Koháček, který již svou pozici zaujal.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 142/2. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou zahajuji. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Nechce. Zpravodaj také nechce. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil proceduru, kterou navrhuje.

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak jako u ostatních zákonů, které jsme projednali, doporučuji, abychom akceptovali naše rozhodnutí s tím, že jsme projednávali návrh ve znění výboru pro obranu a bezpečnost, a proto vám navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu uvedeném pod bodem B7, který je pozměňovacím návrhem k usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, potom komplexně o návrhu pod písm. A, to je znění usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, a potom společně o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které jsem přednesl já, pod body 1 až 6, jestli proti tomu není protest.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP