Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, měli bychom začít, abychom nevypadli z tempa. Pojďme pracovat, je málo hodin, pracujeme teprve hodinu a 12 minut. Vidím přicházet ministra financí pana Ivo Svobodu, takže ani nebudeme muset přehazovat program.

Vidím v tuto chvíli zřejmě procedurální návrh pana poslance Cabrnocha, potom pan poslanec Škromach.

Hovoří pan poslanec Cabrnoch, prosím.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi předložit procedurální návrh.

Navrhuji, abychom bod 81 "Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79" zařadili jako první bod po polední přestávce. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh rozhodneme hlasováním. Odhlašuji vás, protože počet přítomných byl poněkud větší. Prosím o novou registraci. Je zde - předpokládám - nekonfliktní hlasování o návrhu na zařazení bodu 81 na pevný čas jako první bod po polední přestávce.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 284, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 139 pro 107, proti 11. Návrh byl přijat. Bod 81 bude pevně stanoven jako první bod po polední přestávce.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli můžeme tedy přistoupit k projednávání bodu 78, kterým je

 

78.
Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 92/ - třetí čtení

 

Zahajuji toto třetí čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí České republiky pan Ivo Svoboda a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 92/4. Prosím zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Táži se, zda chce ministr financí využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 92/4.

Prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl proceduru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pozměňovací návrhy byly předloženy ve druhém čtení pouze hospodářského výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dovoluji si upozornit na to, že bod A1 a B1 jsou totožné, bod A13 a B3 jsou v kolizi, tzn. o nich je třeba hlasovat zvlášť. A bod B samozřejmě také zvlášť.

Doporučoval bych, abychom za základ hlasování, pokud nejsou námitky, vzali usnesení hospodářského výboru en bloc. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích výboru pro vědu, vzdělání atd., které jsou v kolizi, potom bychom hlasovali o celku pozměňovacích návrhů pod bodem A a pak bychom se vypořádali se zbytkem pozměňovacích návrhů pod bodem B.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mně se vámi navržená procedura zdá logická, pane zpravodaji. Táži se ale, zda někdo má námitky proti tomuto postupu. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat tak, jak navrhl pan zpravodaj.

Prosím, aby pan zpravodaj předkládal první kolizní pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní navrhuji, abychom hlasovali o bodu B3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko předkladatele - stačí ano - ne, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Negativní.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zpravodaj také negativní a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání - pozitivní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem B3.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 285, které jsem již zahájil a táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro osm, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, další návrhy - jsou-li.

 

Poslanec Karel Vymětal: V tomto okamžiku můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písmenem A. Pan předkladatel?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Předkladatel doporučuje plně znění hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zpravodaj také.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zpravodaj souhlasí. Táži se, zda nikdo neprotestuje proti hlasování o všech bodech pod písmenem A. Není tomu tak.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 286. Kdo je pro pozměňovací návrhy pod bodem A1 až 24, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 166, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrhy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Zůstává mi už jen jeden pozměňovací návrh, a sice pod písmenem B2. Pan ministr?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: B dvojka - stanovisko negativní.

 

Poslanec Karel Vymětal: Zpravodaj negativní. Zpravodaj pro vědu pozitivní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 287, ve kterém rozhodneme o tomto návrhu. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o B2. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro 14, proti 150. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, další návrhy.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, protože B1 byl totožný s bodem A1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: B1 je tedy nehlasovatelný vzhledem k rozhodnutí o předchozích návrzích a pod písmenem C není žádný pozměňovací návrh. Tím rozhodneme v tuto chvíli o návrhu zákona a poté zde máme ještě doprovodná usnesení, pane zpravodaji. Budeme hlasovat v tuto chvíli o celkovém návrhu usnesení, které zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů podle sněmovního tisku 92, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP