(11.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Myslím si, že i omluvení jednoho člena vlády by se dnes mělo brát v potaz.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli není rozprava. Je zde návrh na to, abychom předřadili body 100 a 101, které by měl uvádět pan ministr Václav Grulich, který je v budově Poslanecké sněmovny.

Nyní došlo k dohodě na úrovni předsednictva vlády. První místopředseda vlády Vladimír Špidla - a nyní je úplný konec, protože tento návrh má uvádět Pavel Mertlík, který je na dovolené. (Potlesk.)

Kolegyně a kolegové, přednáším návrh na to, abychom se v tuto chvíli věnovali bodu 100 a 101. Jsou to body, které má uvést za vládu ministr vnitra Václav Grulich. Nebude-li tento návrh schválen, budeme pokračovat v dalších bodech.

 

Rozhodneme o návrhu na předřazení bodu 100 a 101 v hlasování pořadové číslo 313, které zahajuji. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 181 pro 121, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Všem z vás, kteří jste tento návrh podpořili, upřímně děkuji. Přiznám se, že dovedu pochopit i stanovisko těch, kteří měli mírně negativní postoj. Děkuji vám a pojďme v klidu pracovat dále.

 

V souladu s tímto rozhodnutím se budeme věnovat bodu

 

100.
Vládní návrh zákona o státním občanství
některých bývalých československých státních občanů
/sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich a zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Karas.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 158/3. Žádám zpravodaje, aby se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí. Rozpravu ve třetím čtení uzavírám.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 158/3. Prosím zpravodaje pana poslance Jiřího Karase, aby nám doporučil proceduru.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zaznělo celkem 11 pozměňovacích návrhů. Domnívám se, že bychom mohli hlasovat v pořadí, jak jsou zaznamenány v písemném materiálu, který vám byl předložen na stoly.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozumím tomu tak, že žádný z pozměňovacích návrhů není k sobě navzájem v kolizi?

 

Poslanec Jiří Karas: Ne. Jsem přesvědčen, pane místopředsedo, že nikoli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře, budeme rozhodovat o pozměňovacích návrzích v pořadí, jak byly předkládány. Je nějaká námitka vůči navržené proceduře? Námitka není. Budeme tedy takto postupovat.

Prosím, abyste předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Jiří Karas: Pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru ústavně-právního č. 39 ze dne 4. června 1999, tisk 158/1. Dovolím si požádat, aby se hlasovalo o tomto pozměňovacím návrhu: § 5 se zrušuje, ostatní paragrafy se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli opravdu důrazně žádám, aby se atmosféra v jednacím sále zklidnila, protože není možné plnit zákonné podmínky pro jednání schůze Poslanecké sněmovny. Je povinností pořizovat stenografický záznam. Není možné v takovéto atmosféře této povinnosti ze zákona dostát. Mně by nezbývalo nic jiného než přerušit toto jednání. To asi nikdo z vás nechce.

Na žádost z pléna vás odhlašuji, žádám o novou registraci.

Pane zpravodaji, myslím si, že není zapotřebí celé texty pozměňovacích návrhů číst, stačí odkázat na písmeno a číslo.

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 314 o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. Stanovisko pana ministra je negativní, stanovisko zpravodaje rovněž negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 314. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovili 2, proti 134.

 

Nedovedu pochopit, jak byl tento návrh v ústavně-právním výboru přijat. Pardon za tuto poznámku.

 

Nyní prosím o další návrh.

 

Poslanec Jiří Karas: Následují pozměňovací návrhy přednesené při druhém čtení dne 30. června 1999 poslancem Karasem. První pozměňovací návrh. Nemusíme hlasovat po částech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je návrh navrhovatele tohoto pozměňovacího návrhu, abychom hlasovali o všech bodech najednou. Nejprve se zeptám, jestli někdo nesouhlasí s návrhem, abychom hlasovali o všech bodech najednou. Není námitka, čili budeme rozhodovat najednou.

Pan ministr vnitra se chce vyjádřit k tomuto pozměňovacímu návrhu, ale v rámci stanoviska k pozměňovacímu návrhu, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Ano, přesně tak. Pane místopředsedo, bude to spíš nutné na záznam pro další legislativní úpravy, protože v pozměňovacích návrzích, proti kterým nemám výhrady a jsem pro jejich přijetí, je nutno doplnit - protože zavádějí legislativní zkratky, které nejsou promítnuty do celého textu zákona - zákon o zkratky, které jsou uváděny v pozměňovacích návrzích, aby zákon jako celek byl jednotný. Jinak nemám námitek a s pozměňovacími návrhy v globále, které přednesl pan poslanec Karas, souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, tímto konstatuji, že byla otevřena rozprava ve třetím čtení. V rámci rozpravy ve třetím čtení toto upřesnění, které jste přednesl, zaznělo. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Ne, rozpravu tedy - to jsem udělal chybu, protože my už jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu a těžko lze otevřít rozpravu. Skutečně to nebylo vystoupení k otevření rozpravy, ale byla to pouze poznámka k tomuto pozměňovacímu návrhu. Neprotestuje-li nikdo proti této formulaci, tak můžeme pokračovat. Budeme hlasovat o celém pozměňovacím návrhu pod bodem B pana poslance Karase.

 

Nechám hlasovat v hlasování pořadové číslo 315 o pozměňovacích návrzích pod bodem B1 - 10. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro 114, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, je ještě co k hlasování z pozměňovacích návrhů?

 

Poslanec Jiří Karas: Ne, pane místopředsedo. Domnívám se, že v tuto chvíli bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, podle sněmovního tisku 158, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 316, ve kterém o tomto návrhu rozhodneme. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro 103, proti 66. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s vládním návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 100.

Prosím pana ministra, aby zůstal ve své pozici, protože v tuto chvíli začneme projednávat bod

 

101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání
státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 159/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby vedle ministra vnitra Václava Grulicha zaujal místo u stolku zpravodajů také zpravodaj zahraničního výboru Jan Svoboda.

Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 159/4. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou v tuto chvíli otevírám. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo, uzavírám rozpravu ve třetím čtení.

Prosím pana ministra, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Nechce. Pan zpravodaj závěrečné slovo také nechce. Čili ho prosím, aby nám přednesl návrh, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení byly vzneseny dva pozměňovací návrhy kolegy Cyrila Svobody a kolegy Jiřího Karase. Oba návrhy nejsou v kolizi, takže bych navrhoval hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Cyrila Svobody pod bodem A, poté o návrhu pana Jiřího Karase pod bodem B.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP