(Schůze opět zahájena 11.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat. Konstatuji, že projednáváme bod 101 a že jsme v tuto chvíli po hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích před závěrečným hlasováním. Doufám, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, se dostaví. Není-li námitek, přednesu závěrečné usnesení, o kterém budeme hlasovat. To, o čem budeme hlasovat, je tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 159, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 320. Žádost o odhlášení. Činím tak, a prosím všechny vás o novou registraci.

 

O návrhu usnesení, který jsem před malou chvíli přednesl, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 320, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 114, proti 58. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s vládním návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednali další bod, kterým byl bod 101. Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi, gratuluji jemu i zpravodaji, a v souladu se schváleným programem můžeme přistoupit k projednávání bodu 95, kterým je

 

95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb.,
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
/sněmovní tisk 125/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu a prosím, aby místo u stolu zpravodajů zaujal místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský, pověřený vládou tento návrh uvést, a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miloslav Kalousek, kterého už v této pozici vítám.

V tuto chvíli konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 125/3. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Hlásí se pan kolega Zuna. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit. Hovoří pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, úvodem říkám, že tento zákon podpořím, ale nelíbí se mi zde jedna věc. Dávám na zváženou: v čl.I odst. 8 se říká:"Předsedu úřadu lze odvolat z funkce jen

  1. nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců,
  2. narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce nebo narušuje-li nezávislost a nestrannost úřadu".

Čili zde jsou vyjmenovány taxativně jenom dva důvody, pro které je možno předsedu odvolat. Jestliže to bude člověk, který nebude dělat vůbec nic, ale bude se chovat důstojně, tak je prakticky neodvolatelný. Tato formulace pro odvolání jenom z těchto dvou taxativních důvodů mně připadá trochu podivná. Je to vlastně trafika na dobu šesti let. Osobně bych tam viděl rád místo slova "jen" "zejména". Proto navrhuji vypustit v odst. 8 písm. a) slovo "jen" a nahradit slovem "zejména".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross:Pane kolego, rozumím tomu, kdyby v tuto chvíli následoval návrh na opakování druhého čtení.

 

Poslanec Milan Zuna: Dobře, beru zpátky, ale ta formulace je nešťastná. Jenom jestli si to všichni uvědomujeme, co pouštíme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili bylo to vystoupení ve třetím čtení, ale hlasovatelný návrh nezazněl. Děkuji panu poslanci Zunovi. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Bude hovořit paní poslankyně Páralová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Jenom bych chtěla říci, že jsem nehlasovala pro novelu zákona č. 40/1993 Sb. Nezpochybňuji hlasování, ale hlasovala jsem proti a v záznamu je "ano".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, je to sdělení pro záznam. Hlásí se někdo dále do rozpravy ve třetím čtení? Ne. Rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli prosím, jestli se chce vyjádřit se závěrečným slovem zástupce navrhovatele pan místopředseda vlády Pavel Rychetský. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, považuji za korektní říci stručné stanovisko k připomínce pana poslance Zuny. Chtěl bych říci, že celá tato novela byla předložena vlastně z jednoho jediného důvodu. V rámci screeningových jednání s Evropskou unií bylo dohodnuto, že Úřad pro hospodářskou soutěž bude úřadem, který bude dělat mimo jiné monitoring veřejné podpory. Víte, že už dnes jako nezávislý orgán má zajišťovat kontrolu veřejných zakázek a hospodářské soutěže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP