(12. 20 hodin.)

(pokračuje David)

K pozměňovacímu návrhu uvedenému pod bodem 3 nemám z hlediska věcné působnosti námitky.

S pozměňovacím návrhem uvedeným pod bodem 2 je možno vyslovit souhlas.

Pokud jde o důležitý pozměňovací návrh v oddílu C - je to návrh pana poslance Janečka - musím konstatovat, že sice vítám snahu o prodloužení účinnosti stávajícího zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, protože účinnost končí 31. prosince letošního roku, ale současně je třeba si uvědomit, že oněch 6 měsíců prodloužení, jak je navrhováno, vzhledem k tomu, že většina pojistných plánů a podobných dokumentů se přijímá na období jednoho roku, není dostatečných, nehledě na termíny projednávání nového zákona, který má být předložen na začátku příštího roku jako vládní návrh. Nová právní úprava musí navázat na příslušné daňové období, kterým je vždycky kalendářní rok. Nahradit současnou právní úpravu lze pouze k 1. 1. kalendářního roku.

K tomu bych chtěl ještě podotknout důležitou věc. Zřejmě se jedná o záležitost legislativně technickou, kterou je možno změnit v průběhu třetího čtení, a to je skutečnost, že účinnost v případě bodu C musí být stanovena 31. prosince letošního roku, protože nelze prodlužovat účinnost v době, kdy by již zákon účinnosti pozbyl.

Pozměňovací návrh paní poslankyně Emmerové uvedený v tisku odd. D nedoporučuji. Následně je tento pozměňovací návrh stažen.

Pozměňovací návrh pana poslance Krásy uvedený v oddílu E nedoporučuji, neboť jsem toho názoru, že zavádění dalšího režimu pro prodej některých léčiv, konkrétně desinfekčních a dezinsekčních přípravků pro zevní použití, je neúčelné. Zastávám názor, že tyto přípravky by měly být i nadále vydávány buď v lékárnách, nebo prodávány prodejci vyhrazených léčiv ve stejném režimu jako ostatní vyhrazená léčiva.

S pozměňovacím návrhem paní poslankyně Jirousové uvedeným v bodu F nesouhlasím ani ne tak z důvodů věcných, jako z toho důvodu, že termín farmakologické skupiny není jasně definován. Tento návrh by vedl k značným problémům s interpretací. Musel by být tento termín změněn na termín, který je v tomto kontextu použitelný.

S pozměňovacím návrhem pana poslance Cabrnocha uvedeným v oddílu G, bod 1, souhlasím, neboť jde v souladu s navrhovanými pozměňovacími návrhy o úpravu názvu zákona. Tento pozměňovací návrh by však neměl být přijat, pokud by byl schválen pozměňovací návrh paní poslankyně Emmerové uvedený v oddílu H.

V bodu 2 nesouhlasím s návrhem pana poslance Cabrnocha, neboť tento návrh dovedený do důsledku by znamenal, že dodávky veškerého sortimentu léčivých přípravků zdravotnickým zařízením by probíhaly mimo lékárny. Současně však předložený návrh nestanoví, jaké podmínky pro vybavování prostor, zacházení s léčivy, kvalifikací pracovníků apod. by měla zdravotnická zařízení splňovat, tak aby byly dodrženy stejné podmínky, jaké musí dodržovat lékárny. Navrhovaná úprava se navíc dotýká způsobu úhrady léčivých přípravků podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, aniž by bylo navrženo tento zákon v této části novelizovat.

Pozměňovací návrh pana poslance Pešána uvedený v tisku v oddílu I nedoporučuji, neboť zavádí ve výčtu subjektů oprávněných zacházet s léčivy nový okruh osob, který však není blíže definován. Má-li mít oprávnění v režimu zákona též chovatel, jak je navrhováno, bylo by nezbytné tento pojem právně vymezit a zařadit jej pod některou z kategorií osob zacházející s léčivy v režimu zákona o léčivech.

S pozměňovacím návrhem pana poslance Škromacha uvedeným v tisku pod oddílem J souhlasím. Zdůrazňuji, že pro tento případ musí být změněna účinnost v oddílu III, a to tak, aby tento návrh nabyl účinnosti dnem 31. prosince letošního roku nejpozději.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že využijete při svém hlasování důvody, které jsem vám pro přijetí a nepřijetí některých pozměňovacích návrhů uvedl. Současně věřím, že návrh zákona jako celek při hlasování schválíte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi. Nyní udílím slovo panu poslanci Milanu Cabrnochovi, pokud si také přeje přednést úvodní řeč.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Máme před sebou třetí čtení vládního návrhu novely zákona o léčivech. Nebudu hovořit o obsahu tohoto mimořádně komplikovaného, velmi odborného a z velké části technického zákona. To již zaznělo v prvním a druhém čtení dostatečně. Připomenu pouze, že vládní návrh obsahuje celkem 124 bodů a kromě přímé novely zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, obsahuje také nepřímou novelu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a zákona 455 z roku 1991, o živnostenském podnikání.

Vládní návrh zákona měl netypický průběh projednávání v Poslanecké sněmovně. Zdlouhavý a protahovaný průběh projednávání je obrazem práce ministra zdravotnictví, již zde tolikrát zdůrazňovaného absolutního nedostatku komunikace člena vlády s poslanci parlamentu. Proti vládnímu návrhu překvapivě vznesli pozměňovací návrhy převážně nikoli poslanci opoziční, ale poslanci, resp. poslankyně strany vládní. Navrženými pozměňovacími návrhy předloženými při podrobné rozpravě nad návrhem zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví došlo k zásadním věcným změnám. Proto si ministr zdravotnictví vyžádal čas na zpracování svého stanoviska. Místo vypracování stanoviska však zřejmě zahájil ministr zdravotnictví komunikaci alespoň s vládními poslanci. Soudím tak podle toho, že v opakované podrobné rozpravě ve výboru především vládní poslanci část předložených pozměňovacích návrhů stáhli a předložili pozměňovací návrhy nové.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal celkem 23 pozměňovacích návrhů, z nichž tři jsou návrhy souhrnnými. Ve druhém čtení ve sněmovně bylo předloženo celkem 14 pozměňovacích návrhů, z toho jeden souhrnný. Zčásti se jedná o pozměňovací návrhy předložené a nepřijaté již ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dovolte mi stručně charakterizovat některé z pozměňovacích návrhů

Souhrnný pozměňovací návrh A1 nově upravuje problematiku transfuzní služby a výroby transfuzních přípravků a krevních derivátů. Podle mých informací vznikl tento souhrnný pozměňovací návrh na Ministerstvu zdravotnictví a souhlasí s ním na rozdíl od původního vládního návrhu i představitelé odborné veřejnosti. Po tomto ujištění doporučuji s tímto pozměňovacím návrhem souhlasit.

Souhrnný pozměňující návrh A3 mění ve své části A pravidla zpoplatnění úkonů spojených s podáním a posouzením žádosti o registraci léčiva. V části B obsahuje tento souhrnný pozměňovací návrh návrh nepřímé novely zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

Na tomto místě je třeba uvést, že paní poslankyně Emmerová, která navrhla tento pozměňovací návrh ve výboru, později během podrobné rozpravy ve druhém čtení ve sněmovně předložila pozměňovací návrh uvedený v tisku pod písmenem H, který původní pozměňovací návrh A3b opět zrušuje.

Pozměňovací návrh A4 ponechává homeopatika mezi léčivy, i když přiznává, že látky v nich obsažené nemusí mít prokázaný léčivý účinek. Tento návrh je reflexí velmi živé diskuse o tom, zda homeopatika léky jsou, nebo nejsou.

Pozměňovací návrhy A11 a G2 reflektují diskusi nad možnostmi distributorů léčiv dodávat léčiva poskytovatelům veterinární a zdravotní péče. Vládní návrh umožňuje distributorům dodávat veterinární i lidské léčivé přípravky veterinářům, a na druhé straně neumožňuje distributorům dodávat lidské léčivé přípravky zdravotnickým zařízením, v nichž jsou tyto přípravky používány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP