(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, ale v tuto chvíli probíhá rozprava ke třetímu čtení. Samozřejmě můžete tento návrh provést i v rámci rozpravy. Mám několik přihlášených poslanců do rozpravy, ale chtěla bych všechny požádat, aby se nesnažili v této rozpravě opakovat rozpravu ze druhého čtení. Nyní je písemně přihlášen pan poslanec Janeček, připraví se paní poslankyně Emmerová.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem pouze použít třetího čtení k legislativně technické úpravě, nicméně nyní se chci vyjádřit k tomu, co zde řekl kolega Cabrnoch. Měli bychom všichni vědět, že toto je poslední schůze, kdy lze prodloužit zákon č. 48 o veřejném zdravotním pojištění. Pokud to neučiníme, tak všechny zákony, které zde máme, jsou zbytečné. Od prvního ledna příštího roku bude totiž veškerá péče - jak říká článek 31 ústavy - zdarma, to znamená, že oněch 120 miliard Kč bude vybráno během jednoho měsíce a pak se bude dít nevím co.

Je to tedy spíše otázka zodpovědnosti. Já bych samozřejmě mohl také použít kalkulů, ale nechci. Jestliže stojíme před otázkou, zdali nechat, či nenechat zkolabovat celý systém našeho zdravotnictví, tak já se domnívám, že je třeba tomu zabránit.

Bylo by samozřejmě možné chtít, aby vláda v legislativní nouzi předložila novelu zákona 48. Už zde bylo řečeno, že tato vláda není schopna nebo nebyla schopna předložit takový návrh ani v řádném termínu, čili projednávat ho ve stavu legislativní nouze se mi zdá ještě o stupínek šílenější.

Je samozřejmě na panu ministrovi, pokud on vystoupí s tím, že předloží snadno průchozí zákon, kterým se bude novelizovat zákon č. 48, tak já velmi rád tento návrh, který prodlužuje účinnost zákona č. 48, stáhnu. Říkám ale, že je to otázka mé zodpovědnosti, protože si nedovedu představit, že od 1. 1. tento systém zkolabuje. Nyní tedy jde jen o onu legislativní úpravu, že článek 3 nabývá účinnosti 31. 12. 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo paní poslankyně paní Milada Emmerová a připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, kdybych se dostala ke slovu dříve než poslanec Cabrnoch, ušetřila bych mu některé pasáže. V zájmu zjednodušení hlasování si dovoluji navrhnout - a žádám vás, abyste nechala odhlasovat - stažení mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem D a H.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Emmerové. Slovo má pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já tady nepovedu polemiku s panem zpravodajem, který podle mého názoru trochu zneužil třetího čtení. Naopak bych ocenil zodpovědný přístup pana poslance Janečka v tom, že předložil svůj návrh a že to nejsou kukaččí věci. Já nejsem kukačka a nesnáším vajíčka a myslím si, že je to o tom, jestli k těmto věcem přistupujeme zodpovědně nebo nezodpovědně.

Dovoluji si předložit legislativně technický návrh v souvislosti s návrhem pana poslance Janečka - v článku VI ať už ve vládním návrhu, nebo v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví - v obou případech - doplnit stávající text takto: tečka se nahrazuje čárkou a následuje "s výjimkou článku III., který nabývá účinnosti dnem 31. 12. 1999." Tato úprava je nutná vzhledem k tomu, aby nabyla účinnosti tato část.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Slovo má paní poslankyně Taťána Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegy a kolegové, já bych chtěla přednést jen legislativně technickou úpravu v souladu se zněním zákona 48/97.

V bodě F místo "léčivý přípravek plně hrazený z prostředků veřejného zdravotního pojištění z každé farmakologické skupiny" navrhuji "léčivý přípravek z ATC skupiny, hrazený podle zvláštního zákona (odkaz na zákon 48/97 Sb. pod čarou)".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Jirousové a končím rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní dále nikdo nehlásí. Navrhovatel a zpravodaj si nepřejí závěrečná slova. Prosím pana poslance Cabrnocha, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřil.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh způsobu hlasování. Navrhuji, aby o tomto způsobu hlasování rozhodla Poslanecká sněmovna hlasováním. Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích v tom pořadí, v jakém byly předloženy.

K pozměňovacím návrhům přijatým výborem pro sociální politiku a zdravotnictví byly ve druhém čtení předloženy dva pozměňovací návrhy. Jeden z nich byl charakteru vylučovacího, navrhoval vypustit část pozměňovacího návrhu přijatého výborem pro sociální politiku. Zde se omlouvám - tento návrh byl stažen.

Druhý, který zbývá, byl pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům přijatým ve výboru a je doplňujícího charakteru. Jedná se o pozměňovací návrh B1, který navrhuje doplnění pozměňovacího návrhu A14. O tomto pozměňujícím návrhu B1 navrhuji hlasovat v pořadí, v jakém byl podán.

Z věcných důvodů navrhuji o pozměňovacích návrzích B4 a B3 hlasovat společně.

Před hlasováním o každém pozměňovacím návrhu upozorním - pokud je mi to známo - na možné důsledky co do hlasovatelnosti dalších pozměňovacích návrhů.

Prosím, aby sněmovna vyjádřila svůj souhlas s tímto způsobem hlasování svým obvyklým způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nejprve dávám slovo panu ministru Davidovi, poté k procedurální připomínce panu poslanci Vymětalovi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, vážená paní předsedající, nebudu se vracet k některým výrokům, které tu zazněly, abych zbytečně neprodlužoval diskusi. Musím však konstatovat, že pokud jde o návrh A14, tak pokud by před ním nebylo hlasováno o návrhu B1, tak by tento návrh měl zcela jiný smysl. proto musí být podle mého soudu hlasováno nejprve o návrhu B1, a teprve pak o návrhu A14, protože pokud by neměl projít návrh B1, pak je nutné doporučit zamítnutí návrhu A14. Pokud tady nebude změna pořadí, bude to mít zcela zásadní vliv na definitivní obsah tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní má slovo pan poslanec Cabrnoch, který jako zpravodaj má přednostní právo vystoupit.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, je mi líto, že nemohu souhlasit s panem ministrem. Po konzultaci s pracovníky legislativního odboru Poslanecké sněmovny jsem nucen konstatovat, že tento způsob, tedy předřadit pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu před návrh, kterým on má být pozměněn, není možný. Pokusím se to vysvětlit věcně.

Tento pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu vkládá jeden z odstavců paragrafu do paragrafu, který má být pozměňovacím návrhem přijat. Pakliže by byl přijat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu a pak první pozměňovací návrh nebyl přijat, nedávala by celá změna smysl. Proto musí být nejprve přijat pozměňovací návrh, a potom ho můžeme doplnit pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu. Věřím, že tomu všichni rozumíme. (Smích v sále a potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP