(14.30 hodin)

(pokračuje Škromach)

Z tohoto hlediska bychom tuto věc měli řešit zřejmě radikálněji a měli bychom ji zřejmě řešit na delší dobu, tak aby to bylo dáno zákonem, abychom příští rok touto dobou znovu nestáli před tím, jestli na další rok nebo na další léta budeme si odebírat čtrnácté platy a zatím - a to zdůrazňuji - desítky tisíc rodin zaměstnanců ve státní správě, ve školství, zdravotnictví vlastně nedostali tento plat, na který - dovolím si tvrdit - ze zákona mají nárok, pokud nejsou podmínky pro to, aby ho nedostali z nějakých důvodů jiných než finančních. Tak samozřejmě je potřeba tuto věc řešit více do hloubky a zásadnějším zásahem zřejmě do obou zákonů, jak o platech ústavních činitelů, tak o platu jako takovém. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Škromachovi a prosím pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, asi většina z nás a samozřejmě i náš poslanecký klub souhlasí s věcnou podstatou tohoto vládního návrhu, který odnímá čtrnácté platy ústavním činitelům, a to z mnoha důvodů, z důvodů ekonomické situace, z důvodu situace, která se promítne do platů pracovníků státní správy, a těch důvodů je samozřejmě celá řada a s věcnou podstatou nelze polemizovat.

Naproti tomu si myslím, že jako Poslanecká sněmovna musíme velmi důrazně protestovat proti způsobu a okolnostem, které provázejí předložení tohoto vládního návrhu, a myslím si, že vláda za situace, kdy předkládá tento návrh zákona, je blízko tomu, aby Poslanecká sněmovna konstatovala, že vláda nerespektuje legislativní proces, který je zakotven ústavou a jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Myslím, že vláda měla být poučena zejména z loňské situace, kdy Senát předkládal tuto svoji zákonodárnou iniciativu na poslední chvíli, sněmovna byla svolána ke svému mimořádnému zasedání a pouze s maximálním úsilím sněmovny se podařilo legislativní proces maximálně urychlit. Ale i za této situace maximální vstřícnosti Poslanecké sněmovny se nepodařilo, aby návrh zákona nabyl účinnosti, jak už bylo zmiňováno, před 29. zářím 1998. Jsem přesvědčen, že současná vláda, a nyní se jedná o vládní návrh, by si měla být vědoma toho, že s ohledem na datum předložení vládního návrhu Poslanecké sněmovně nemůže při nejlepší vůli a při maximálním zkrácení lhůty pro projednávání, kterou můžeme zkrátit, jak známo, na 40 dnů, není ani teoreticky možné, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti před 29. zářím.

Jsem si rovněž vědom toho, že mohou být různé názory na retroaktivitu tohoto návrhu zákona, zda se jedná o přípustnou, nebo nepřípustnou retroaktivitu. Chtěl bych však v této souvislosti poukázat na stanovisko této vlády, která před rokem zaujala stanovisko k senátnímu návrhu o odejmutí čtrnáctých platů ústavním činitelům, a dovoluji si z tohoto stanoviska této vlády, které zaujala před rokem, citovat.

Druhý odstavec tohoto stanoviska zní: Vláda však zároveň upozorňuje, že zákonné podmínky nároku na další plat za druhé pololetí 1998 nastanou u představitelů státní moci, soudců a členů prezidia Komise pro cenné papíry již ke dni 29. září 1998. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti před uvedeným dnem.

Toto je úryvek ze stanoviska vlády, které přijala tato vláda před rokem. Ptám se tedy, zda právní názory ve vládě se tak dramaticky vyvíjejí, přestože tento sbor zůstal takřka nezměněn po personální stránce, a jak je možné, že dnes sama vláda postupuje v rozporu se svým názorem, který zaujala jako stanovisko k senátnímu návrhu zákona o odejmutí čtrnáctého platu ústavním činitelům.

Nelze ani opomenout další chyby, na které tady upozornil předřečník, a je třeba si říci, že jde o opakující se chyby. Pokud si vzpomínám, a ověřil jsem si to v senátním návrhu, který zde byl loni, opět nebyl vyčíslen dopad na státní rozpočet, což je zásadní nedostatek legislativního návrhu, a jsem přesvědčen, že tento postup ani nevyhovuje jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.

Ptám se tedy, jak vláda - a chápu vládu jako orgán, který je primárně odpovědný za normotvorbu - může opakovat chyby, které zde byly před rokem kritizovány u navrhovatele, kterým byl Senát. Samozřejmě Senát je trochu v jiném postavení. Senát vnímám jako komoru, která v ústavním systému vznikla nejpozději, to znamená, že má menší zkušenosti s normotvorbou, ovšem to není možné tvrdit o vládě a o jejím aparátu.

Vážené dámy, vážení pánové, na závěr bych chtěl deklarovat, že náš politický klub samozřejmě podpoří tento návrh, respektive jeho propuštění do druhého čtení, jakkoli jsme přesvědčeni, že případná odpovědnost za pozdní předložení návrhu tohoto zákona padá na odpovědnost vlády a samozřejmě i dopady případných ústavních stížností na neústavnost tohoto legislativního návrhu, pokud se stane zákonem, a to zejména z toho důvodu, že pokud jsem dobře informován, tak Senát při projednávání tohoto návrhu před rokem přijal usnesení, kterým vyzýval vládu k přípravě koncepční normy, která by řešila koncepčním způsobem a bez legislativního stresu odměňování představitelů ústavního systému.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Němcovi. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do rozpravy. Jestli ne, tak obecnou rozpravu končím. Táži se navrhovatele, jestli chce něco říci. Ano. Pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě předložil návrh na zkrácení lhůty o 20 dní, tj. na 40 dní, aby bylo zjevné, aby se o tomto návrhu hlasovalo.

Pokud jde o poznámky, které směřovaly k tomu, zhodnotit smysl třináctých a čtrnáctých platů, musím konstatovat, že do závěrečné fáze se blíží novela zákoníku práce, zákona o mzdě, i novela zákona 143, který se týká platů v rozpočtových organizacích, čili zde bude prostor, abychom tuto vážnou otázku zvážili a rozhodli se.

Dalším problémem, který byl zmíněn, je koncepční novela platů ústavních činitelů. Ano, tato koncepční novela se připravuje a je ve stavu značné přípravné rozpracovanosti, bude sněmovně předložena.

Pokud jde o vyčíslení nákladů, je fakt, že toto znamená snížení nákladů, ale připouštím a není v tom žádný velký problém, že je nutné tuto informaci doplnit ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda chce zpravodaj něco říci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP