(14.40 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, jen formálně - v rozpravě vystoupili tři diskutující, od žádného z nich nepadl návrh na dopracování ani na zamítnutí zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání. Svým rozhodnutím jsem navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru a já navrhuji vyhovět žádosti předsedy vlády, teď opakované místopředsedou vlády, a zkrátit lhůtu pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 20 dnů. Má někdo ještě nějaký jiný návrh? Ne-li, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 4. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 192 poslanců 179 hlasovalo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty. Kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta pro projednávání tohoto vládního návrhu ve výborech o 20 dnů?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 192 poslanců 177 hlasovalo pro, 2 byli proti.

Čili návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůtu pro jeho projednání ve výborech jsme zkrátili o 20 dnů.

 

Děkuji panu místopředsedovi a panu zpravodaji a dostáváme se k bodu 3.

Paní poslankyně a páni poslanci. Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, dovolte, abych vám navrhl sloučit rozpravu ke všem návrhům zákonů vrácených Senátem, tzn. k bodům 3 až 10.

 

O takovém návrhu se hlasuje bez rozpravy. Proto mi dovolte, abych zahájil hlasování o tomto návrhu.

Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 191 poslanců 188 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

 

Začneme se tedy věnovat zákonům 3 až 10 s tím, že poprosím ministra obrany aby pronesl úvodní slovo.

 

3.
Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti
a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
/sněmovní tisk 135/3/ - vrácený Senátem

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 136/2/ - vrácený Senátem

 

5.
Návrh zákona o vojácích z povolání
/sněmovní tisk 139/3/ - vrácený Senátem

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
/sněmovní tisk 140/2/ - vrácený Senátem

 

7.
Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 141/3/ - vrácený Senátem

 

8.
Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky
/sněmovní tisk 142/3/ - vrácený Senátem

 

9.
Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky
/sněmovní tisk 143/3/ - vrácený Senátem

 

10.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
/sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které Senát schválil, a to především k věcným návrhům směřujícím ke změnám v zákoně o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech, tzv. branný zákon, sněmovní tisk č. 135/3, v zákoně o vojácích z povolání, sněmovní tisk 139/3, a v zákoně o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, sněmovní tisk 141/3.

Senát nesouhlasí s tím, aby byly názvy sídla a územní obvody územních vojenských správ stanoveny nařízením vlády, a připomíná, že Ústava České republiky vyžaduje pro tyto případy úpravu zákonem. Doplněny byly podmínky povolání do služebního poměru v zákoně o vojácích z povolání, a to o složení přísahy. Ta má především charakter morálního závazku, se kterým se nespojují žádné následné sankce. Přísahu skládají vojáci základní nebo náhradní služby a její nesložení nemá vliv na plnění branné povinnosti. Další věcné změny k zákonu o vojácích z povolání a k zákonu o průběhu základní nebo náhradní služby se dotýkají náhrady škod a procedurálních otázek s ní spojených. Jedná se převážně o zpřesňující formulace.

Protože proces schvalování všech zákonů se časově prodloužil, navrhované posunutí data účinnosti u všech zákonů z 1. října na 1. prosince letošního roku je z hlediska jejich provázanosti zřejmě nutné.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pochopení a za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Vetchému a nyní se budu ptát zpravodajů k jednotlivým zákonům, ke kterým byla sloučena rozprava, zda si přejí vystoupit a vyjádřit se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu. Ptám se pana poslance Michala Lobkowicze, který je zpravodajem k návrhu zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech, zda si přeje vystoupit a přednést své stanovisko. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy, které přijal Senát k danému návrhu zákona, ostatně stejně jako k drtivé většině ostatních návrhů, nejsou fundamentálního rázu. Já se proto kloním k názoru, aby Poslanecká sněmovna akceptovala pozměňovací návrhy Senátu a aby schválila návrhy ve znění schváleném Senátem.

Důvod je především ten, že díky poměrně zdlouhavému projednávání v Senátu jsme nyní v situaci, že v případě, že bychom setrvali na svém původním stanovisku, tak je velmi pravděpodobné, že návrhy nemusí být schváleny do 1. října 1999, což bych považoval za velmi nešťastné. Čili, ač nepovažuji návrhy Senátu, o které byly zákony doplněny, za fundamentální, ač je nepovažuji za příliš zlepšující dané předlohy, kloním se k tomu, abychom všechny návrhy včetně toho, u kterého jsem byl zpravodajem, schválili ve znění schváleném Senátem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. Nyní se táži pana poslance Pavla Severy, který je zpravodajem k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech a zákona o průběhu základní nebo náhradní vojenské služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, sněmovní tisk č. 136/2, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se. Není tomu tak.

Ptám se tedy pana poslance Petra Nečase, který je zpravodajem k návrhu zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 139/3, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Udílím slovo panu poslanci Petru Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Naprosto analogicky s vystoupením svého předřečníka kolegy zpravodaje Lobkowicze konstatuji, že návrhy Senátu, které jsou doplněny k tomu v zákonu, jsou pouze návrhy kosmetické, které ho žádný způsobem nepoznamenávají ani neposouvají, nicméně pod časovým tlakem - protože s těmito změnami je spojena i změna data účinnosti těchto zákonů, tzn. přesun z 1. října na 1. prosince - doporučuji, abychom schválili senátní znění těchto zákonů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi a nyní se ptám pana poslance Jana Žižky, který je zpravodajem k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk 140/2, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak.

Zeptám se pana poslance Miloše Titze, který je zpravodajem k návrhu zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, sněmovní tisk 141/3, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit, jako zpravodaj. Není tomu tak.

Zeptám se pana poslance Petra Koháčka, který je zpravodajem k návrhu zákona o zajišťování obrany České republiky, sněmovní tisk 142/3, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit. Pan poslance signalizuje, že si vystoupit nepřeje.

Zeptám se tedy pana poslance Miroslava Kalouska, který je zpravodajem k návrhu zákona o ozbrojených silách České republiky, sněmovní tisk 143/3, vrácený Senátem, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP