(16.40 hodin)

(pokračuje Kocourek)

Byla to víceméně reakce také na dohady o tom, zda definice v zákoně o dluhopisech je vyhovující či nevyhovující a zda je jasné, o jaké datum splatnosti se jedná. V návaznosti na to vláda tuto novelu promítla také do návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na financování schodku státního rozpočtu za rok 1998 a zároveň upravila i zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 a zároveň tuto úpravu promítla i do zákona o státním rozpočtu na rok 1999.

První čtení proběhlo - připomínám - 9. června 1999 a tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor tento tisk projednal 23. června 1999 a jeho usnesení máme v tisku 214/2, kde je obsažen jeden pozměňovací návrh.

Mezitím však 2. července byl sněmovnou projednán a odsouhlasen vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů k řešení důsledků kosovské krize, přičemž tento vládní návrh byl projednáván před čtením vládního návrhu zákona o dluhopisech, který je uveden v tisku 214, čímž při projednávání sněmovnou zmíněného vládního návrhu zákona o financování řešení důsledků kosovské krize byl zároveň novelizován i zákon o dluhopisech a zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku roku 1997. Z toho vyplývá, že ve vládním návrhu zákona, který je uveden v tisku 214, logicky by měly vypadnout části, které se týkají jak novely zákona o dluhopisech, tak změny zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, případně i vzhledem k dikci stávajícího zákona o dluhopisech i změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999, to znamená, čím by se sněmovna měla zabývat nyní, po novelizaci zákona o dluhopisech a zákona o státních dluhopisech na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997, je pouze návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998.

Nicméně, vzhledem k tomu, že mi byly avizovány určité problémy s aplikací zákona o dluhopisech z pohledu financování státního dluhu, domnívám se, že bude nutné se zabývat znovu i zákonem o dluhopisech, který by měl doznat určitých vyjasňovacích změn, tak aby dikce byla z pohledu právního čistá a srozumitelná jak pro Ministerstvo financí, tak pro Českou národní banku, tak i pro zahraniční investory.

Jsem toho názoru, že duch novely zákona o dluhopisech, který byl novelizován zákonem č. 165/1999 Sb., by měl být zachován, tzn. princip státních dluhopisových programů, které by byly vymezeny jak rozsahem, tak vymezením objemu, účelu a maximální doby splatnosti těchto dluhopisových programů. Tento princip by měl být zachován, měl by být promítnut jak do zákona o vydání státních dluhopisů na financování schodku státního rozpočtu za rok 1998, tak i do zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu na rok 1999, a zároveň, jak jsem avizoval, měly by být provedeny také určité úpravy v zákoně o dluhopisech, který byl novelizován zákonem 165/1999 Sb.

Trochu mě překvapuje, že pan ministr financí zde promluvil o poslanecké iniciativě a její prospěšnosti a žádal o její podporu, ačkoliv zde ještě žádná poslanecká iniciativa v tomto směru nezazněla.

Já se ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu, který reflektuje ty skutečnosti, které jsem tu uvedl, vrátím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím tomu tak, že se hlásíte do podrobné rozpravy, pane poslanče? Ano, děkuji.

Děkuji zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se ptám, zda má někdo v úmyslu se do ní přihlásit. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli tři přihlášky - pana poslance Svatomíra Recmana, pana poslance Bohuslava Sobotky a pana poslance Martina Kocourka. Prvně jmenovanému uděluji slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já se rovněž domnívám, že je nešťastné, že se tato situace chce řešit v několika zákonech. Určitou snahou modifikace je i potom usnesení rozpočtového výboru z 16. schůze z 23. června letošního roku, které jste obdrželi pod sněmovním tiskem 214/2.

Já bych ve zdůvodnění musel použít některé formulace, které uvedl zpravodaj, proto se omezím jen na přesnou formulaci pozměňovacího návrhu. Doporučuji ve sněmovním tisku 214 v části II, která se týká § 2, vypustit bod 1, který se dotýká § 18 odst. 2. Rovněž navrhuji vypustit část III, část IV a v návaznosti na to přečíslovat část V.

V rámci legislativně technických úprav bych potom požádal, aby se, pokud budou přijaty tyto pozměňovací návrhy, upravil i název zákona ve sněmovním tisku 214, protože tam vypadnou odkazy, vypadnou názvy příslušných zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl potěšit pana zpravodaje, neboť panem ministrem avizovaná poslanecká iniciativa je zde.

Dovolte mi, abych předložil návrh k tisku 214. Návrh týkající se části II, s tím, že část II nově zní:

Část druhá - změna zákona o dluhopisech. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

Paragraf 18 odst. 2 nově zní: Státní dluhopisy jsou vydávány:

  1. na základě zvláštního zákona o státním dluhopisovém programu nebo
  2. na základě zvláštního zákona, který pověřuje Ministerstvo financí vydat státní dluhopisy nebo mu vydání státních dluhopisů umožňuje.

Účel: maximální rozsah a maximální dobu splatnosti státních dluhopisů stanoví zvláštní zákon.

Pokud zvláštní zákon tyto náležitosti nestanoví, určí je Ministerstvo financí v emisních podmínkách.

Paragraf 18, odst. 4 zní: Česká národní banka je povinna předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu své stanovisko k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu.

Paragraf 19 odst. 1 nově zní: Ministerstvo financí vydává v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem podle § 18 odst. 2 jednotlivé druhy státních dluhopisů, určuje jejich emisní podmínky a vyhlašuje je ve Sbírce zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, zadlužujeme český stát a myslím, že by bylo dobré, abychom tomu věnovali patřičnou pozornost. Takže bych vás prosil, kdybyste se mohli zklidnit a umožnit tak vystoupení panu kolegu Sobotkovi.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já děkuji, pane předsedající.

Paragraf 19 odst. 2 nově zní: Státní dluhopisy se na území České republiky dávají do prodeje prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy se mimo území České republiky dávají do prodeje prostřednictvím jiné právnické osoby, se kterou Ministerstvo financí uzavře smlouvu o zajištění jejich prodeje.

Paragraf 19 odst. 3 nově zní: Činnost spojenou se správou a splácením státního dluhu z titulu státních dluhopisů zabezpečuje Ministerstvo financí nebo jím pověřené subjekty.

Doplňuji § 25a), který zní:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP