(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Váš návrh by mohl být takový, že by to byl třetí bod po státním rozpočtu po dvou dříve schválených zákonech.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vzal bych to v kontextu, který jste řekla, že by to byl třetí bod po projednávání státního rozpočtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je to procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy, a to v hlasování pořadové číslo 43, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh pana poslance Skopala? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 106 a 13 bylo proti.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

20.
Vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výrobě a převodu
protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní ministr obrany Vladimír Vetchý, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, z pověření vlády předkládám vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výrobě a převodu protipěchotních min a jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 186, k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve druhém čtení.

Tento návrh zákona jsem již odůvodnil v rámci jeho prvního čtení. Vládní návrh zákona byl na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 2. června 1999 přikázán k dalšímu projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost. V průběhu projednávání vládního návrhu tohoto zákona ve výboru pro obranu a bezpečnost dne 16. června t. r. nebyly v rámci rozpravy uplatněny žádné připomínky.

Vzhledem k výše uvedenému vás žádám o podporu návrhu zákona v dalším projednávání. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru obrany České republiky panu Vladimíru Vetchému.

Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 186/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Tomáše Kladívka, aby přistoupil k řečništi, ujal se slova a seznámil nás s průběhem projednávání a s výsledky výboru.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na svém zasedání dne 16. června 1999 projednal vládní návrh zákona o zákazu použití, skladování, výrobě a převodu protipěchotních min a jejich zničení a změnu zákona 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 186. Usnesení č. 67 jste všichni obdrželi na stůl.

Zopakuji, že výbor souhlasí s návrhem zákona, tak jak byl předložen, a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ho postoupila do třetího čtení a tam schválila.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost poslanci Tomáši Kladívkovi. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Obecnou rozpravu uzavírám. V tuto chvíli nemůžeme hlasovat ani o vrácení, ani o zamítnutí, neboť tyto návrhy nepadly.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, podrobnou rozpravu uzavírám. Ani zde nemůžeme hlasovat o zamítnutí či vrácení, protože tento návrh nepadl.

Děkuji zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost poslanci Tomáši Kladívkovi, děkuji ministru obrany České republiky Vladimíru Vetchému za projednání této věci a končím druhé čtení bodu 20.

 

Přistupujeme k bodu

 

21.
Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
/sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr obrany České republiky pan Vladimír Vetchý. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, z pověření vlády předkládám vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, sněmovní tisk 205, k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a to ve druhém čtení.

Návrh tohoto zákona jsem již obsáhleji odůvodnil v jeho prvním čtení. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 21. května t. r. č. 282 byl uvedený návrh přikázán k projednání ve výboru pro obranu a bezpečnost. Toto projednání se uskutečnilo dne 16. června 1999. V rámci rozpravy byly k návrhu zákona uplatněny připomínky a pozměňovací návrhy, které nemění obsah návrhu zákona, ale určité pasáže jeho textu blíže precizují a se kterými se plně ztotožňuji.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, závěrem si vás dovoluji jménem vlády požádat, abyste vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky při jeho projednávání ve druhém čtení podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji pane ministře i za to, že začátek svého vystoupení začínáte slovy "závěrem svého vystoupení" - tedy za stručnost. V tuto chvíli bude hovořit zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost Petr Koháček, který nás seznámí s usnesením tohoto výboru, jehož text jsme obdrželi jako sněmovní tisk 205/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Koháček: Výbor pro obranu a bezpečnost svým usnesením 68 z 16. června 1999 přijal usnesení, ve kterém doporučuje několik drobných změn, které jsou součástí tohoto usnesení. Jako zpravodaj tyto změny plně doporučuji, slyšeli jste, že je doporučuje i pan ministr. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu uzavírám. Nemůžeme o ničem hlasovat.

Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu uzavírám. Není v tuto chvíli o čem hlasovat.

Děkuji zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost Petru Koháčkovi, děkuji ministrovi obrany České republiky Vladimíru Vetchému. Jeho dva body proběhly zhruba během pěti minut. Končím projednávání bodu 21.

V tuto chvíli vidím procedurální připomínku pana poslance Brožíka, předsedy hospodářského výboru.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že by měl přijít na řadu bod 22, což je vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o přeřazení tohoto bodu. Protože tento zákon projednávaly čtyři výbory a hlavní zpravodaj je mimo republiku s delegací v Berlíně, požádal o tuto možnost. Prosím o přesunutí bodu 22 za bod č. 43. Přede mnou zde bylo schváleno posunutí dalších tří návrhů zákonů za zákon o rozpočtu České republiky. Myslím, že zde došlo k omylu, protože bod 42 a 43 by měly být společně a pak návrh kolegyně Volfové i pana kolegy Skopala by měly být zařazeny až za bod 43. Za jejich tři předřazené zákony bych chtěl zařadit bod č. 22. Abychom nenarušili kontinuitu, požádal bych, aby místo bodu 22 byl okamžitě zařazen bod 29 - "Vládní návrh zákona č. 455 o živnostenském podnikání", který bude předkládat pan ministr Grégr. Takže místo bodu 22 nyní bod 29 a bod 22 jako čtvrtý po bodě 43.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Návrh pana poslance Brožíka byl zřejmý - v tuto chvíli neprojednávat bod 22, zařadit ho za body, které kolega Brožík specifikoval, a v tuto chvíli projednávat bod 29.

Na žádost z pléna vás odhlašuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP