(15.00 hodin)

(pokračuje Švrček)

Tam si myslím, že by bylo dobré vzít ohled na to, že tato zařízení, která dnes jezdí po obcích, jsou mnohdy vítána a někdy v odpoledních hodinách a o víkendech jsou také jediným možným přísunem některých mražených potravin apod.

Třetím okruhem problémů, kterými se bude zabývat můj další pozměňovací návrh, je podnikání v oblasti prodeje a distribuce a skladování paliv a maziv, zvláště pak zkapalněných plynných paliv, tzv. LPG. Tato oblast je podle mne velmi lechtivá na bezpečnost provozu, zvláště pak ve vztahu ke spotřebiteli, a domnívám se, na rozdíl od předkladatelů, že charakter tohoto podnikání si vyžaduje právě takovou přísnost i při vstupu do oborů, jakou dává zákon ve skupině koncesovaných živností. Já sám jsem byl svědkem velmi nepříjemných a velmi smutných následků toho, že se zkapalněnými plynnými palivy nakládají firmy, které na to nemají řádnou odbornost, nejsou na to dostatečně vybaveny ať už odborně, nebo fakticky, a následky, věřte mi, byly velmi a velmi smutné.

Já se domnívám, že je to potřebné ponechat v koncesovaných živnostech a lépe to tam precizovat právě proto, že energetický zákon, který se připravuje, uvažuje už o tom, že tuto problematiku, tedy problematiku LPG, z energetického zákona vypustí a bude to řešit právě živnostenský zákon.

Posledním okruhem - zdravotníci mě netrestejte - bude podnikání v oboru zubní technik, resp. výroba a opravy zubních náhrad. Odůvodnění je asi takové, že zubní technici v podstatě zhotovují také výrobek. Je to výrobek, za který jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. plně odpovědni, a v podstatě na tento obor nemůže být uplatňováno zařazení do zdravotnických zákonů, protože nesplňuje podmínky jako poskytovatel zdravotní péče. Zubní technici nemají přímý vztah s pacientem. Oni svůj výrobek vlastně prodávají zubnímu lékaři, na jehož požadavek, resp. předpis, resp. objednávku, to zhotovují. Zubní laboratoře navíc, na které mají zubní technici vydané registrace, jsou jimi investovány, jimi zřízeny, ovšem registrace jsou vydávány pouze na zdravotnické zařízení, a nikoli na fyzickou nebo právnickou osobu, to znamená, že on má omezenou možnost s touto investicí dále nakládat nebo ji prodat jako firmu apod. V případě nezařazení do živnostenského zákona by v budoucnu došlo asi k ohrožení nebo možná i znemožnění podnikání určité odborné skupině občanů, tedy zubních techniků. To je asi odůvodnění toho, jaké čtyři okruhy pozměňovacích návrhů vznesu, a já vám děkuji za vaši nebetyčnou trpělivost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil pan poslanec Švrček. V tuto chvíli dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan kolega Pavel Němec. Prosím ho, aby přistoupil k řečništi, po něm bude v obecné rozpravě vystupovat pan poslanec Milan Urban. Hovoří kolega Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych si vám dovolil přednést jeden procedurální návrh. Předem chci zdůraznit, že…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já vás musím přerušit, protože projevy některých kolegů v jednacím sále jsou skutečně dosti hlasité, takže počkáme chvilku. Prosím.

 

Poslanec Pavel Němec: Předem chci zdůraznit, že v žádném případě nejde o jakékoli protahování projednávání tohoto zákona. Nicméně v § 25 živnostenského zákona ve znění předloženého vládního návrhu, rovněž tak v § 70, 73 a) se objevuje zmocnění pro vládu k vydání vládního nařízení, v podstatě katalogu volných živností. Myslím si, že jde o záměr správný z hlediska terminologické jednoty ohlašovaných živností, nicméně pokládám za vhodné a ze svého pohledu i za nutné, abychom byli seznámeni s návrhem tohoto vládního nařízení v době, kdy projednáváme návrh novely živnostenského zákona. Jsem si vědom toho, že vláda počítá s jakousi odloženou účinností tohoto vládního nařízení oproti návrhu novely zákona. Nicméně si myslím, že přesto by bylo vhodné, aby vláda tento návrh vládního nařízení sněmovně předložila.

Proto se obracím na Poslaneckou sněmovnu s návrhem na přerušení projednávání tohoto bodu před skončením obecné rozpravy, a to do doby, než vláda předloží návrh vládního nařízení, kterým upřesní katalog volných živností. Současně bych si dovolil v případě, že tento návrh projde, požádat vládu, aby tento návrh vládního nařízení v době co nejkratší předložila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Teď je problém. Pan kolega Němec navrhl, abychom o tomto návrhu hlasovali. Kdy přesně?

 

Poslanec Pavel Němec: Před ukončením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Návrh je zřejmý.

V tuto chvíli v obecné rozpravě bude hovořit pan poslanec Milan Urban, po něm vystoupí pan kolega Martin Starec.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, novela zákona o živnostenském podnikání bohužel téměř neřeší problém, který je velmi úzce svázán s daňovými nedoplatky. Obchodní zákoník tento problém neřeší vůbec. Mám na mysli to, že je možno v České republice mít závazky vůči státu, závazky daňové, závazky vyplývající ze sociálního zabezpečení, závazky vůči celním orgánům, případně další, a není z tohoto problému vyvozována žádná zodpovědnost.

Často v této sněmovně slyšíme z úst politiků různých stran rady, připomínky, kritiky o tom, jak znevýhodnit dlužníky. Já si myslím, že jeden z mála prostorů, který existuje, je prostor řekněme novely zákona o živnostenském podnikání, případně novela obchodního zákoníku. Nechci, přestože je tímto zákonem otevřen obchodní zákoník, příliš vstupovat a zasahovat nějakými zásadními novelami do obchodního zákoníku. Přesto jsme se rozhodli s panem poslancem Bohuslavem Sobotkou předložit v podrobné rozpravě pozměňovací návrh k živnostenskému zákonu, který v podstatě říká toto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP