(9.10 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, velice stručně připomenu, že zákon č. 20/1987, o památkové péči, svěřuje Ministerstvu kultury kompetenci vydávat licence restaurátorům. On tento zákon ale dál neupravuje přesně podmínky, za jakých mohou, ale na druhé straně musí být vydány tyto licence.

Snahou předkladatelů je do této novely, do tohoto zákona, vtělit přesné podmínky, za kterých Ministerstvo kultury bude oprávněno, ale na druhé straně ti, kteří ty podmínky splní, mohou požadovat vydání příslušné licence na restaurování kulturních památek.

K věcnému problému bych ještě připomenul, že v rámci projednání ve výborech se objevila v diskusi řada připomínek - já věřím, že budou vzneseny v rámci podrobné rozpravy jako pozměňovací návrhy.

Největší problém, který jsem zaznamenal, byl s přechodným ustanovením, kde se řeší licence vydané Ministerstvem kultury před 1. červnem 1992. Chci jenom upozornit, že tyto licence byly vydávány nepřesně a v rozporu s tehdy dosud platným památkovým zákonem a že byly vydávány ve formě takové, že příslušný držitel licence nebyl oprávněn restaurovat sám, ale pod dohledem někoho jiného, kdo měl licenci na samostatnou restaurátorskou činnost. Je snaha, aby tito lidé získali licenci plnou, tedy licenci pro svoji fyzickou osobu na plné restaurování, a nebyl nalezen jiný způsob jak dosáhnout tohoto cíle.

Zároveň je mi líto, že až včera ve čtvrt na osm nám bylo večer zde rozdáno stanovisko Asociace českých a moravských muzeí a galerií, které se zabývalo touto novelou. Jenom upozorňuji, že první čtení tohoto zákona proběhlo v červenci letošního roku a že jsme v polovině října a je mi líto, že toto stanovisko bylo rozdáváno až včera večer. Nicméně mi dovolte, abych reagoval na některé podněty, které jsou v tomto stanovisku obsaženy.

Především chci říci, že je zde trochu smíchán postup podle zákona č. 20 o státní památkové péči a podle zákona č. 54 o muzeích a galeriích. Předkladatelé tohoto stanoviska se domáhají dalšího rozšíření vymezení pojmu "restaurování kulturních památek" a namítají, že tato novela neobsahuje vymezení termínu "konzervování a preparování". Musím říci, že nebylo snahou předkladatele zabývat se novelou zákona o muzeích a galeriích, ale novelou zákona o státní památkové péči a o restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění.

Věřím, že i ti, kteří se dívají na tuto novelu trochu skrz prsty, připustí, že rozdíl mezi konzervováním hadů a preparováním veverek a restaurováním kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění, je značný.

Dále je mi líto, že toto stanovisko se zabývá věcí, kterou jsme uzavřeli včera, protože namítá proti definování vázané živnosti, kterou jsme projednávali včera v souvislosti s živnostenským zákonem. Myslím si, že tato změna bude nutná, nebo bude-li snaha ji přijmout, začleněna do živnostenského zákona, jehož druhé čtení včera skončilo.

Jsem přesvědčen, že je třeba, aby stát tam, kde má určité kompetence, měl zcela jasně definovaná pravidla, za kterých má postupovat. Znovu připomínám, že to je hlavní smysl navrhované novely památkového zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Předložený návrh jsme přikázali k projednání výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 194/2. Prosím paní poslankyni Dostálovou, aby se jako zpravodajka výboru ujala slova.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám přednesla usnesení výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 20. schůze dne 22. září 1999 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění, tisk 194.

Výbor po odůvodnění poslance Talíře ke zpravodajské zprávě poslankyně Dostálové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20 o státní památkové péči v platném znění a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění s pozměňovacími návrhy.

Dovolila bych si zde říci, že pro určité urychlení projednávání tohoto usnesení a vůbec tohoto bodu bych pozměňovací návrhy, které na výboru padly, přednesla v podrobné rozpravě. Nicméně bych také chtěla říci, že vůbec diskuse a projednávání tohoto návrhu zákona této novely byly kontroverzní, hlasování bylo 5 : 7 a já osobně mám vážné výhrady k tomuto návrhu zákona. Já jsem již v prvním čtení navrhovala zamítnout a budu toto zamítnutí opakovat ještě znovu v obecné rozpravě, v podrobné rozpravě ve druhém čtení tohoto návrhu zákona. Chtěla bych se také tímto přihlásit do obecné rozpravy, abych vám mohla přednést své výhrady a námitky k tomuto návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP