(10.00 hodin)

(pokračuje Talíř)

Jak je to možné? Začal jsem pátrat, proč nebyla udělena licence. Zjistil jsem, že nejsou žádná přesná exaktní kritéria nebo přesně definovaná, která by stanovila podmínky.

Tato novela si klade za cíl, když někdo tyto podmínky splní, tak se může této licence dokonce domáhat. Podle tohoto zákona mu bude muset být vydána. Jakási slova o tom, že dochází k zúžení prostoru pro počet restaurátorů v České republice, jsou naprostým nepochopením této novely a je mi to líto. Zároveň se vůbec nebráním tomu, abychom se znovu třeba vrátili k této problematice v druhém čtení, ale jenom konstatuji, že připomínky, které zde rozdala Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, se týkají novely živnostenského zákona, a nikoliv této novely, kterou předkládáme. Chci se přihlásit v podrobné rozpravě a navrhnout vyřazení této části z předkládané novely, protože jsem ji včera odcitoval jako pozměňovací návrh u živnostenského zákona. Jenom bych citoval ze stanoviska první bod, kdy naopak jsou velice potěšeni, že tato novela památkového zákona vede právě k onomu zpřesnění, o kterém zde hovořím.

Je mi líto, že dochází k určitému nepochopení, a znovu říkám, že připomínky zde vznesené jsou povětšině k živnostenskému zákonu, a nikoliv k této novele.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych reagovala na to, co zde zaznělo v obecné rozpravě, a také to, abych hned v úvodu řekla, že tento návrh zákona, tuto novelu považuji především za zpřesnění, zpřísnění a za regulaci na poli restaurátorském.

Ráda bych v této obecné rozpravě poukázala ještě na jeden fakt, fakt, který tu existuje, který tady funguje, a to ten, že tím, že je určitý omezený počet lidí vládnoucí touto licencí, tak zde nastává fakt, že pod těmito licencovanými pracují právě ti lidé, o kterých jsem se zde již dříve zmínila, ať už to jsou sochaři, malíři atd., v podstatě svým způsobem jako nevolníci, protože na tuto licenci dosáhnout nemohou. Tento návrh zákona mantinely, které zde byly stanoveny, aby mohli dosáhnout na licenci, jim v tom naopak zabraňují. Takže stav, který zde dnes funguje, v podstatě bude pokračovat dál a ještě ve větší míře a já se s tím opravdu nemohu smířit.

Teď bych ráda reagovala na to, co zde zaznělo z úst kolegy Martínka. Musím zásadně odmítnout tvrzení kolegy Martínka, že nepřijetím návrhu této novely dojde k poškození památek. Opravdu se domnívám, že to bude zcela opačně, protože zub času vykoná své, finanční prostředky a státní rozpočet jsou omezeny a peníze pro tuto elitní úzkou skupinu restaurátorů, odborníků nebudou.

Pan poslanec Kučera - pominu jeho poznámku o profesích a nebudu se jí zabývat, až budeme třeba řešit problematiku divadel - zde řekl, že je lepší za dražší peníze restaurovat než ničit. Uvedla jsem zde několik příkladů malířů, sochařů a myslím si, že je opravdu tolik jmen a lidí, kterých si vážíme, kteří na poli restaurátorském velice kvalitně působili, že si myslím, že toto tvrzení není pravdivé.

Navrhovala jsem zde, že budu zamítat tento návrh zákona, nicméně padl zde také návrh z úst pana kolegy Plevy na vrácení k přepracování. Nebráním se tomu, protože diskuse byla opravdu dlouhá, byla svým způsobem na výboru i bouřlivá, ale stále jsem přesvědčena o tom, že bychom měli pomoci především památkám, a proto jsem přístupná, velice ochotná a vstřícná tomu, abychom se bavili o pozměňovacích návrzích a upravili tento návrh zákona, který byl jistě míněn velice dobrými pohnutkami, tak, aby sloužil právě našim památkám.

V této souvislosti mi dovolte říci ještě jeden fakt, a to směrem k rozpočtu. Dozvěděla jsem se, že program záchrany architektonického dědictví, tato kapitola byla krácena na jednu třetinu. Jsem z toho velice rozpačitá až zděšená, velice s tím nesouhlasím a budu se snažit, aby k tomuto krácení nedošlo. Myslím, že i to je důkaz toho, že mně na našem kulturním dědictví velice záleží a že mám opravdu o něj velkou starost.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Gongem oznámím, že budeme hlasovat. Končím obecnou rozpravu, a pokud jsem dobře poslouchal, padl zde návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání od pana poslance Plevy a návrh na zamítnutí návrhu zákona od paní poslankyně Dostálové. Doufám, že jsem si to dobře zapsal.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 173 poslanců 68 pro, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu tohoto zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 175 poslanců 60 hlasovalo pro, 101 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji proto podrobnou rozpravu, do které se hlásí poslankyně Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem ve svém prvním vystoupení přečetla usnesení výboru, které znělo...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o klid ve sněmovně.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: …které znělo doporučit Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh. Pro určité zestručnění jsem nepřečetla právě pozměňovací návrhy, které byly schváleny na výboru, a proto bych je zde ráda přednesla teď.

Ještě jednou. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění, tisk 194, s těmito pozměňovacími návrhy.

1. Bod 1 § 14 odst. 8 zní: "Obnova kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, dále jen restaurování, mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14 A), přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu."

2. Bod 2 § 14 A) odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 a) zní: "Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu." Pod čarou § 257 odst. 2 písm. c) trestního zákona.

3. Bod 2: v § 14 odst. 4 písm. a) se za slova "vyšší odborné nebo úplné střední vzdělání v oboru restaurování" vkládají slova "nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let praxe".

4. Článek 2 přechodné ustanovení v části první se nahrazuje tímto zněním: "Povolení podle § 14 odst. 8 udělená Ministerstvem kultury před 1. červnem 1992 pozbývají platnosti uplynutím jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona."

Tolik pozměňovací návrhy, které padly a byly schváleny výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Dovolte mi, abych i já zde připojila své pozměňovací návrhy, které se týkají části první, čl. 1., bod druhý.

V § 14 A) odst. 4 písm. a).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP