(10.10 hodin)

(pokračuje Dostálová)

Za slova "v oboru restaurování" ve druhém řádku vložit slova "nebo v příbuzném oboru umělecko-výtvarného směru s praxí 3 roky" a za slova "v oboru restaurování" ve čtvrtém řádku vložit slova "nebo v příbuzném oboru umělecko-výtvarného směru s praxí 5 let".

Dalším mým pozměňovacím návrhem by bylo vypuštění článku 2.

Chtěla bych vypustit bod 3, ale tady už padl návrh, že bod 3 ve znění, které je obsaženo v tomto návrhu zákona, bude navrhován v novele živnostenského zákona.

Pak bych chtěla ještě navrhnout účinnost tohoto návrhu zákona od 1. 1. 2004. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V rámci podrobné rozpravy chci přednést pozměňovací návrh, a to v tisku 194 vypustit část 2, změna zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Krátké odůvodnění: Včera jsem při projednávání druhého čtení tohoto zákona tyto pozměňovací návrhy přednesl v rámci živnostenského zákona, takže není třeba, aby byly obsaženy v této novele.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Nepadly zde žádné návrhy, proto končím celé druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji předkladatelům i zpravodajce.

 

Přistupujeme k bodu

 

31.
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech,
úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
(zákon o prevenci závažných havárií)
/sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní ministr životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, přistupujeme ke druhému čtení vládního návrhu zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a  o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a  o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, jako je zákon o prevenci závažných havárií. Já bych chtěl zdůraznit, že po velmi obsáhlých debatách v příslušném výboru jsme se shodli na tom, že cílem tohoto návrhu je zvýšit úroveň preventivní ochrany zdraví občanů, životního prostředí a majetku před vznikem a následky závažných havárií.

Předložený návrh ve svém textu plně harmonizuje s příslušnou směrnicí Evropského společenství o řízení rizika závažných průmyslových havárií. Tato směrnice řeší systémový přístup k prevenci závažných havárií ve státech Evropského společenství a vešla v platnost 3. února tohoto roku. Implementace směrnice neznamená pouze její přesný překlad, ale hlavně zapracování jejích požadavků do uceleného systému, který je použitelný v podmínkách České republiky jak z hlediska současné technické i ekonomické úrovně, tak z hlediska existujícího právního rámce. Takto vytvořený právní předpis má předpoklady vytvořit fungující systém prevence závažných havárií.

Řešení problematiky prevence závažných havárií a kontrolní činnost státní správy předpokládá integrované působení několika resortů. Jednotlivé působnosti resortu byly řešeny v řadě jednání. Chtěl bych zdůraznit, že provádění kontroly podle tohoto zákona představuje integrovanou inspekční činnost, kde orgán České inspekce životního prostředí vede kontrolu a využívá při tom odborné znalosti dalších správních úřadů. Za velmi důležité považuji, že tento zvolený systém je úspornější než vyváření nových inspekčních orgánů. Využívá totiž již vybudovaný organizační systém kontroly a existující speciální znalosti. Předpokládáme, že tento způsob může být využit jako model i pro další právní úpravy, vyžadující integrovaný přístup k řešení věcně právní a procesní problematiky. Přestože je volen tento úsporný přístup, kdy se využívá již stávající České inspekce životního prostředí, bude nutné vynaložit náklady ze státního rozpočtu na platy nových pracovníků na okresních úřadech i na inspekčních orgánech. Řádově jde o 20 mil. Kč.

Mnohem větší ekonomický dopad tohoto zákona se však projeví v podnikatelské sféře. Týká se zhruba 100 podniků, kde se předpokládají náklady ve výši zhruba 2 mld. Kč. Vynaložené výdaje se však projeví příznivě nejen v dosažení vyšší úrovně prevence závažných havárií, ale i při hodnocení České republiky z hlediska plnění závazků vyplývajících z procesu vstupu do Evropské unie.

Přijetí navrhovaného zákona také umožní přistoupení České republiky ke Konvenci o přeshraničních následcích průmyslových havárií Evropské hospodářské komise OSN a zároveň splnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z přijetí do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).

Odstraní i záminku omezení obchodu v důsledku obvinění některých našich průmyslových výrobců z ekodumpingu.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že tento návrh zákona byl dvakrát projednáván ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Předkladatel spolu se zpravodajem připravili podklad, který obsahoval celkem 64 připomínek. Na základě jednání garančního výboru dne 29. září bylo výborem navrženo celkem 22 pozměňovacích návrhů, se kterými resort životního prostředí souhlasí.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Předložený návrh jsme přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 212/1. Prosím pana poslance Toma Zajíčka, který je zpravodajem výboru, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám za úkol ve druhém čtení projednávání tohoto sněmovního tisku 212 vám přiblížit průběh projednávání. Mnoho podstatného již zde jako zástupce předkladatele uvedl pan ministr Kužvart. Chci jen upřesnit, že zmíněný tisk, který byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, byl projednáván jednak na 19. schůzi dne 15. září. Tato schůze projednávání tohoto sněmovního tisku přerušila a přikázala ho k projednání podvýboru. Závěrečné usnesení vzniklo na 21. schůzi dne 29. září, kde bylo přijato usnesení, které máte všichni k dispozici jako sněmovní tisk 212/1.

S ohledem na to, že pozměňovací návrhy byly vytvářeny z připomínek opravdu do poslední chvíle - a jak tady bylo zmíněno - snažili jsme se do projednávacího procesu vnést všechny připomínky zainteresovaných, došlo při konečném hlasování ve výboru, jehož výsledkem byl návrh a doporučení sněmovně na přijetí pozměňovacích návrhů, ještě k několika spíše legislativně technickým nedopatřením, která si dovolím k tomuto návrhu výboru, který je určen Poslanecké sněmovně, ještě připojit v podrobné debatě. Zatím děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Prosím aparát sněmovny - nevím, proč se v názvu bodu 31 objevila slova "chemické látky". Název je trochu jiný. Název je Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Takto je to zavádějící. Prosil bych, aby to bylo opraveno, je to zákon o prevenci závažných havárií. Jinak všichni rozumíme, o co jde.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP