(10.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se formálně písemně nikdo nepřihlásil. Pak tedy obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Paulík.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Pane předsedo, dámy a pánové, předkládám tři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu, a to:

§ 2 h): za slova "umístěním nebezpečné látky" vložit slova "projektované množství".

§ 3 odst. 7: za slova "zvyšuje riziko závažné havárie do skupiny A" doplnit slova "nebo skupiny B".

§ 5 odst. 2 e) celý vypustit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Paulíkovi a táži se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu zpravodajovi.

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je bod 32. Je to návrh poslanců Cyrila Svobody, Václava Krásy a Pavla Němce na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, druhé čtení.

Hlásí se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych prosil předsedu Poslanecké sněmovny a kolegyně a kolegy poslankyně a poslance, abychom odložili projednávání tohoto 32. bodu, a to nejvhodněji snad na středu posledního jednacího týdne této schůze Poslanecké sněmovny. Není to pouze z toho důvodu, že pan poslanec Svoboda je nepřítomen zahraniční služební cestou, ale zvláště proto, že, jak je vám známo, včera nalezl Ústavní soud svým nálezem jisté protiústavní aspekty tohoto zákona a jevilo by se vhodné vyčkat publikace nálezu Ústavního soudu. Pokud z tohoto nálezu vyplývá potřeba novelovat zákon o sdružování v politických stranách, tak tak učinit ještě v rámci druhého čtení, tj. v rámci projednávání tohoto tisku. Velmi bych doporučoval, abychom toto odložení realizovali.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Výbornému za tento návrh. Pokud nemá nikdo žádnou námitku, tak mi dovolte, abych o tomto návrhu dal neprodleně hlasovat.

Tedy ještě jednou - odložit. Na kdy? Na středu posledního týdne. To myslíte příštího, nebo opravdu posledního? To se těžko dá teď určit.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, já bych rád myslel příštího, ale obávám se, že ani jeden z nás není tak vynikajícím prognostikem, aby mohl prohlásit, že příští týden bude opravdu ten poslední.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili druhé čtení chcete na poslední středu? Dobře.

Zaznamenal jsem tento návrh a dám o něm neprodleně hlasovat. Dávám tedy hlasovat o návrhu odložit projednávání bodu č. 32 na poslední středu této schůze Poslanecké sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 178 poslanců 150 hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k bodu

 

33.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupkyni navrhovatelů poslankyni Zuzku Rujbrovou.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, současná úprava zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje mj. vymezení podmínek pro poskytování peněžitých dávek sociální péče. Jednou z forem těchto dávek je příspěvek pro rodinného příslušníka nebo blízkou osobu, která celodenně pečuje o osobu převážně nebo úplně bezmocnou, osobu starší 80 let, která je současně bezmocná nebo vyžaduje péči jiné osoby, nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě vyžadující mimořádnou péči. Podmínky přiznání příspěvku jsou dále zpřísněny limitem jeho příjmu. Na druhé straně tento zákon zmírňuje podmínku celodenní péče u dětí do 18 let věku tak, aby mohly navštěvovat předškolní nebo školní výuku nebo navštěvovat jiné obdobné zařízení.

Předkladatelé svým návrhem obsaženým v tisku 226 sledují jedinou změnu: zmírnění podmínky celodenní péče i u osob starších 18 let tak, aby bez ztráty nároku na příspěvek v rozsahu 6 hodin denně mohly i osoby starších 18 let navštěvovat podobné zařízení. Prospělo by to jak zdravotnímu stavu postiženého, který je nyní dosažením věku 18 let vytržen z kolektivu a uzavřen mezi zdmi vlastní domácnosti, tak i rodinám, které péči zajišťují a které jsou nyní svázány podmínkou péče natolik, že nejen nemají možnost odpočinku, ale ani prostor pro vyřizování svých neodkladných záležitostí, jako je návštěva lékaře, úřadů apod.

Zneužití ve formě získávání dalších příjmů v době, kdy bude zdravotně postižený pobývat třeba ve stacionáři, nehrozí. Jednak je stanoven zákonný limit příjmu těchto osob, jednak při předpokládaném doprovodu postiženého do zařízení a zpět - a nemusí to být zrovna v sousedství - se časový prostor pro pečovatele zúží na nezbytné minimum. Připomínám, že dávka sociální péče, která je pečovateli poskytována, činí 3 600 Kč měsíčně. Za tyto peníze se příbuzní vzdávají své pracovní kariéry, aby mohli dělat rehabilitačního pracovníka, pečovatele, kuchaře, údržbáře a společníka, bez volných sobot a nedělí, dovolené a nezřídka i osobního života.

Chtěla bych poděkovat výboru pro sociální politiku a zdravotnictví za podporu tohoto návrhu a vás poprosit, abyste při svém rozhodování přihlédli k očekávání rodin se zdravotně postiženým členem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 226/2 a já prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením č. 69 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jak jej přijal na své 22. schůzi dne 22. září 1999. Je to usnesení k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové, Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP