(10.30 hodin)

(pokračuje Boháčková)

Jedná se o sněmovní tisk 226. Usnesení výboru vám bylo rozesláno jako sněmovní tisk 226/2.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví po odůvodnění poslankyní Zuzkou Rujbrovou, po zpravodajské zprávě poslankyně Jarmily Boháčkové a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Zuzky Rujbrové a Vladimíra Paulíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a to s jedním pozměňovacím návrhem.

Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout změnu k článku dvě. V článku dvě se číslovka "2000" nahrazuje číslovkou "2001".

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní zpravodajko.

Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo z kolegyň nebo kolegů má zájem v ní vystoupit. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě písemné přihlášky. Prvním je pan kolega Paulík, druhým pan kolega Krása. Prvnímu jmenovanému uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Paulík: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám jeden pozměňovací návrh, a to se týká nabývání účinnosti této novely, a to od 1. dubna 2000.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má kolega Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolím si k předloženému návrhu zákona přednést dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh - navrhované znění zákona označit jako bod jedna a zařadit nový bod dvě tohoto znění:

2. V § 82 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) Jde-li o osobu starší 18 let převážně nebo úplně bezmocnou, která se soustavně připravuje na budoucí povolání - odvolávka pod čarou 58a) - a to po dobu výuky." Odkaz pod čarou bude § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění".

Navrhuji doplnění ustanovení § 82 o nové písmeno f), které by řešilo splnění podmínek celodenní péče pro účely příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu v případech, kdy osoba starší 18 let se soustavně připravuje na budoucí povolání. Co se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, je právě v odkazu pod čarou na zákon č. 155/1995 Sb.

Druhý pozměňovací návrh si dovolím přednést a týká se § 102 odst. 1 zákona 100, o sociálním zabezpečení. Navrhuji v § 102 odst. 1 za slova "v hotovosti" udělat místo tečky čárku a doplnit tato slova: "na základě žádosti oprávněného se dávka nebo její část může poukázat na účet oprávněného."

Ostatní text zůstane bez změny. Jedná se o to, aby dávky státní sociální péče mohly být poskytovány i bezhotovostním stykem na účet příjemce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem našeho jednání je

 

34.
Návrh poslanců Libora Ambrozka, Libora Krátkého, Františka Ondruše a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
/sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Ambrozka. (Přibíhá do sněmovny.)

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, omlouvám se, že jsem asi půl minuty zdržel, než jsem doběhl ze Státních aktů.

Dovolím si říci pár slov úvodem druhého čtení poslaneckého návrhu novely zákona o odpadech.

Za prvé. Cílem té novely bylo reagovat na situaci, která vznikla přijetím zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. v oblasti nakládání a především v oblasti financování systému svozu komunálního odpadu. Nikoliv tedy úprava celého zákona. Ale o tom už byla řeč ve čtení prvním. Vzhledem k tomu, že nový zákon zavedl institut smluvní ceny, na základě níž je obec povinna uzavřít smlouvu s jednotlivými osobami, došlo v praxi k řadě komplikací a k propadu příjmů obce.

Druhým důvodem té novely i propadu příjmů byla možnost, kterou zákon zavrhl a která byla původně dobře míněná, aby se občané nemuseli zapojit do systému stanoveného obecní vyhláškou. Po diskusi a velkém jednání se Svazem měst a obcí jsme se proto rozhodli podat tuto novelu.

Ministerstvo životního prostředí chystá sice zákon nový, ale vzhledem k tomu, že bude platit za dva až tři roky, domníváme se, že je to problém, který nesnese odkladu.

Za druhé. Na návrh se snesla kritika z mnoha stran. Ministerstvo životního prostředí zdůvodňuje zamítavý postoj klasickou vládní fintou, tzn. problém tu samozřejmě je, ale je potřeba ho řešit lépe a komplexněji, rozuměj později. Ze strany majitelů domů, kteří se zas stanou podle novely plátci poplatků, se snesla kritika rovněž. Chtěl bych říci, že při diskusi ve výboru při projednání podrobném jsme přistoupili k úpravě, že majitelé domů jsou pouze plátci, s tím, že poplatníky zůstávají jednotlivé fyzické osoby. Chtěl bych říci, že při tomhle jde o návrat před rok 1998, nikoliv tedy o nějaké nové břímě, kdy tato platba byla součástí jiných plateb spojených s užíváním bytu jako teplo a teplá užitková voda.

Další námitky přišly ze strany bytových družstev, že vzniknou problémy s majiteli bytů v osobním vlastnictví. To jsme se pokusili při projednávání ve výboru řešit přidáním ustanovení, že tyto osoby jsou zároveň poplatníky i plátci. Zajímavá kritika se snesla ze strany České asociace odpadového hospodářství, která - nevím proč - argumentuje omezením podnikání, když souhlas obce k podnikání už je uveden ve stávajícím zákoně, jen se přesouvá k úředníkům, k samosprávě.

Návrhu je vytýkáno také zavedení paušálních poplatků, které údajně budou demotivovat občany a odvedou je od třídění odpadů. Nevím, odkud vychází tato představa, protože už dnes se ve většině obcí uplatňuje poplatek na osobu, stejně jako mají obce možnost zavést poplatek dvousložkový, jako je to v některých městech. Možnost úniku ze systému, ke kterému masivně dochází, poškozuje nejen větší města, ale i obce, zvláště rekreačního charakteru. Tady zřejmě kritikům nevadí, že platí ti poctiví za nepoctivé. Mám pro to zvláštní a pro mě těžko pochopitelná je logika, kdy jsme v jedné větě kritizováni za paušální poplatky a ve větě druhé kritici podporují jako nejlepší variantu obecní daň, která jakoukoliv diferenciaci naprosto vylučuje. Navíc jsem přesvědčen, že právě pokles příjmů v této oblasti ohrožuje ekologické způsoby nakládání s komunálním odpadem. To znamená, že když obci docházejí peníze, tak je nejsnazší zavřít třídicí a recyklační linky a nasypat všechno na skládku.

Závěrem této části bych chtěl připomenout - a na to většina kritiků té novely zapomíná - že v zákoně jako původce komunálního odpadu je stanovena obec. Obec se stává po odložení odpadu jeho vlastníkem. (Hlasitý hovor ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego, velmi se omlouvám, že vás musím přerušovat, ale chtěl bych poprosit všechny kolegy a kolegyně, kteří hlučí, aby ukončili tento druh své činnosti. A poprosil bych i pana poslance, kdyby mohl trochu zpomalit dikci slov, kterými zaplavuje tento sál, neboť mám obavu, že stenografové nejsou schopni je v takovéto rychlosti zachytit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP