(10.40 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Měl jsem dojem, že to nikdo neposlouchá, ale když kolegyně Horníková tady naznačuje, že o tento projev má zájem, budu se snažit zpomalit.

Je potřeba připomenout, že obec se stává vlastníkem odpadu a obec odpovídá za jeho likvidaci a nese také veškeré náklady s touto likvidací spojené. Proto musí mít obec podle mého názoru možnost volby a musí mít také pravomoci, které jí dovolí se s tímto úkolem vyrovnat.

Čisté životní prostředí si občané přejí a po obci i státu je vyžadují. Musí si ovšem uvědomit, že to bude i něco stát, že i oni by své chování měli tomuto cíli přizpůsobit. Směrem k posílení pravomocí obcí šel ostatně i zákon č. 125 z roku 1997, který dal obcím nástroj vyhlášky, ovšem zůstal v tom pouze na půli cesty.

Za třetí. Vážná otázka, která se v této souvislosti objevuje, je argumentace zákonem o obecních daních. Mnozí se ptají, zda má novela ještě smysl, když na našich stolech leží vládní návrh zákona o obecních daních. Názor může být různý, a chtěl bych zde uvést dva argumenty ve prospěch poslaneckého návrhu, argument praktický a argument spíše filozofického charakteru.

Tím argumentem praktickým je rychlost řešení a zároveň nejistota přijetí zákona o obecních daních. Tento zákon jde do prvního čtení a podle mého soudu je jeho osud nejistý, protože vláda opět nepředkládá celkovou koncepci daňové reformy, opět nemá Poslanecká sněmovna jistotu, že předložené novely nezvýší daňové zatížení obyvatelstva, a je otázka, zda nebudou vládě vráceny k přepracování. Navíc délka projednávání zákona v Poslanecké sněmovně je nám všem známá. A tato novela, která je dnes ve druhém čtení a můžeme ji na tomto plénu schválit, by i při obstrukcích Senátu mohla na jaře příštího roku už platit.

Tím druhým argumentem je argument spíše filozofický a vím, že je to námět na delší debatu, ale jenom stručně.

Ministerstvo životního prostředí si zadalo u různých firem zpracování návrhu zákona o odpadech, věcného záměru. Firma, která zpracovávala část ekonomickou, předkládala názor ve dvou variantách - ve variantě poplatků a ve variantě daní. Zákon o obecních daních, který obsahuje daň z odpadů, stanovuje jasnou povinnost pro obce a stanovuje i určité rozpětí. A myslím, že tady je problém, protože právě toto striktní stanovení může úplně vést k demotivaci občanů. Zatímco prostor poplatků, který se snaží novela zavést, dává obcím možnost stanovit vyhláškou třeba jeho dvě složky, dává obci možnost se rozhodnout, že to bude třeba za občany platit, jako je tomu v některých městech, a podle mého soudu dává obci jako původci odpadu a odpovědnému orgánu za jeho zneškodnění skutečně prostor pro vlastní uvážení a pro aplikaci vlastních podmínek. I z tohoto důvodu se domnívám, že kdyby ležely vedle sebe tyto dvě možnosti, tak možnost poplatků jeví určitou výhodnost.

Po diskusi s představiteli Svazu měst a obcí a se zástupci komise pro životní prostředí Svazu měst a obcí i oni, vzhledem k argumentu časovému především, stále jednoznačně podporují tuto novelu.

A úplně závěrem. Tato novela doznala při projednávání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí několik změn, se kterými vás jistě brilantně seznámí zpravodaj.

Chtěl bych říci, že jsme se snažili vyřešit problémy, jak už jsem uvedl ve svém projevu, námitky bytových družstev a některých dalších a snažili jsme se zvláště v § 10, který se týká záležitosti nejchoulostivější, tedy poplatků, zavést jednoznačnou dikci, aby nebyla možnost různého výkladu a aby kritika, která nám vytýkala, že chceme zatížit majitele domů a že chceme přenést platbu z nepoctivých na poctivé, tak byla vyvrácena.

Děkuji za pozornost a dovoluji si vás požádat ve druhém čtení o vlídnost k této novele. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Liboru Ambrozkovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jiří Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Předkládací zpráva pana kolegy Ambrozka byla velmi obšírná, a proto já se pokusím shrnout jen to, co on ve své zprávě neuvedl. To, co tady přednesl, bych rád sám osobně podpořil.

Náš výbor se zabýval velmi zodpovědně touto problematikou a byl si plně vědom toho, že vláda připravuje zákon, který bude v plném kontextu s Evropskou unií a s jejími směrnicemi, alespoň v to všichni věříme. A právě proto, že tady mezi tímto novým zákonem a skutečností vzniká poměrně dost značná časová prodleva a byli jsme si vědomi problémů, které tento zákon v současném znění působí, tak jsme se rozhodli po projednání 15. září t. r. po obecné diskusi projednávání přerušit a výbor pověřil podvýbor pro hospodaření se surovinami a odpady, aby vyhodnotil všechny podněty, které by mohly vést ke komplikacím v aplikaci tohoto zákona do doby schválení zákona nového.

Chtěl bych říci, že podvýbor se zabýval v podstatě čtyřmi okruhy otázek. První otázka byla ta, o které tady hovořil pan předkladatel a jejíž řešení bylo v úmyslu těch, kteří podepsali novelu ve zkráceném znění, tzn. novelu § 9 a 10, který hovoří o hospodaření s komunálním odpadem v obci a jeho zpoplatnění.

Další okruh otázek ovšem se týká úniku ze systému hospodaření s odpady, a to především tam, kde se nakládá s nebezpečnými odpady, neboť v současné době, tak jak zní zákon, lze velmi snadno překvalifikovat odpady přes osobu třetí a ukládat je nepatřičným způsobem. To byla problematika další.

Další problematikou bylo projednání záležitostí s využíváním odpadů jako takových, a to s využíváním energetického potenciálu odpadů.

A dalším okruhem byla speciální otázka, a to vyplývající z paragrafu, který hovoří o tom, že od 1. 1. 2001 bude zakázán dovoz PVC a výroba výrobků. Tento paragraf by se velmi dotkl našich výrobců a znevýhodňoval by dovozy.

Čili to byly čtyři okruhy otázek, které nás nakonec po projednání vedly k tomu, že podvýbor předložil svůj návrh výboru a výbor ho projednal a vzniklo usnesení, které máte obsaženo v tisku 229/2.

V podrobné rozpravě bych pak navrhl sněmovně, aby tento tisk se stal základem projednávání této novely, aby byl brán jako základní tisk, ke kterému bude možno přijímat pozměňující návrhy.

Osobně se přimlouvám za to, aby nebyly rozšiřovány okruhy jednotlivých otázek, které by měly vnést do této novely další problematiku, a jsem za to, abychom počkali na zákon nový. Je však nezbytné vyřešit tyto čtyři okruhy, které jsem zde uvedl, a proto se přimlouvám za to, aby byla předloha, kterou jsem předložil, tedy gesční výbor, schválena a přijata jako novela zákona.

Přihlásím se pak ještě do obecné rozpravy, kde některé věci objasním blíže a pokusím se v podrobné rozpravě ještě tento návrh doplnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan ministr životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci velice ocenit přístup předřečníků, kdy nechtějí rozšiřovat ty paragrafy, které novelou jsou navrženy k úpravě. Ale chtěl bych tady svým způsobem znovu zopakovat to, co bylo zde řečeno při prvním čtení, totiž otázku toho, zdali je vhodné zákon o odpadech č. 125/1997 Sb., který, jak se shodujeme v drtivé většině, je skutečně špatný, a zdali má smysl jeho takovéto upravování více méně per partes, ale především v časovém horizontu. Tento časový horizont totiž je svým způsobem nešťastný. Uvědomme si, že v červnu roku 2000 resort životního prostředí předkládá úplný nový zákon o odpadech v paragrafovaném znění, který i tuto otázku § 9 a 10, komunálního odpadu, bude řešit komplexně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP