(10.50 hodin)

(pokračuje Kužvart)

To, že je otázka zpoplatnění komunálního odpadu velmi ožehavá, si velice dobře uvědomujeme, a proto je předložen vládou návrh zákona o obecních daních. Zaznělo to již u předřečníků, že tento způsob řešení je také ve hře, a já bych chtěl zdůraznit, že tato poslanecká novela, kterou nyní diskutujeme, se snaží situaci v oblasti komunálního odpadu řešit nahrazením ceny za odpad tzv. poplatkem za odpad. Právní povaha tohoto poplatku je velmi neujasněná, není jasné, zda má jít o platbu charakteru místní daně, anebo poplatku za službu. Poplatek nelze zařadit mezi místní, správní ani soudní poplatky. Z důvodu této zvláštní právní konstrukce a nezkušenosti s tímto institutem lze v praxi očekávat řadu problémů.

Jak jsem již konstatoval, je již schválen vládní návrh zákona o obecních daních, zpracovaný Ministerstvem financí. Ten by měl v nejbližší době nahradit současný zákon o místních poplatcích. Návrh zákona o obecních daních v § 4 upravuje daň z odpadu. Navrhovaná daň, jejímž předmětem je komunální odpad, vymezený zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zvýší finanční příjem obce a tím jí umožní splnění a finanční zajištění povinnosti komunální odpad shromažďovat, třídit, využívat či zneškodňovat. Poplatníkem daně je fyzická osoba, která má v obci trvalý nebo dlouhodobý pobyt. Současně zákon navrhuje za poplatníka i fyzickou osobu vlastnící, popřípadě spoluvlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. V takovém případě bude daň placena ve dvou splátkách za stavbu pouze jednou a to jedním společným zástupcem.

Chtěl bych zdůraznit, že stejný způsob řešení tohoto problému komunálního odpadu je, tak jak to vláda navrhuje ve svém návrhu zákona o obecních daních, řešen i v některých zemích Evropské unie, např. ve Francii a Nizozemí.

Z toho, co jsem uvedl, plyne, že není důvod zavádět do českého právního řádu právně nevyjasněný institut poplatků za komunální odpad v situaci, kdy byl již vládou schválen návrh zákona o obecních daních, který obsahuje daň z odpadu.

Na závěr bych chtěl zrekapitulovat: Není toto otázka prestiže. Všichni víme, že zákon o odpadech je špatný. I tato předložená novela cosi řeší, ale neřeší to systémově a vzhledem k tomu, že se to dotýká tisíců obcí, obecních zastupitelstev, mám za to, že bude znejistěna právní jistota právě těch, kteří řešili vydávání obecních vyhlášek. Onen špatný zákon o odpadech nyní budou na základě projednávané novely muset znovu upravovat tyto obecní předpisy. Mám velkou obavu, že tím dojde v této oblasti k velikému zmatku.

Na závěr bych chtěl navrhnout, aby tato poslanecká novela byla projednávána souběžně s návrhem zákona o obecních daních, abychom tyto problematiky měli možnost vybrat z obou těchto návrhů, to, co je skutečně racionální, co zjednoduší řešení této problematiky komunálních odpadů a dá našim starostům a zastupitelům jistotu, že řešení problematiky tuhého komunálního odpadu je koncepční, racionální, jednoduché a spravedlivé. Proto mám za to, že by bylo velmi racionální odložit projednávání této novely na příští schůzi sněmovny a společně to projednat s vládním návrhem zákona o obecních daních.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Dále se hlásí pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jak už zaznělo ve zpravodajské zprávě i z úst navrhovatelů tohoto zákona, je skutečnou pravdou, že byl podrobně projednáván ve výboru a v podvýboru, ale je také pravdou, že byl doplněn a že by bylo vhodné ho projednávat podle usnesení 229/2. Také zde bylo upozorněno na to, že i v projednávání se zvažovala otázka, zdali konkrétní § - a to zdůrazňuji - jediný paragraf 10 by mohl být upraven podle event. přijatého zákona o obecních daních .

Zde si dovoluji, právě z toho titulu, že v našem programu schůze je návrh zákona o obecních daních v prvním čtení pod bodem 69, doporučit, aby tento bod po podrobné rozpravě byl přerušen a projednáván na této schůzi za bodem 69, a to především z toho důvodu, aby byla umožněna ještě rozprava podle výsledku i projednávání zákona o obecních daních, ev. i možná úprava tohoto tisku tak, jak avizovali i sami navrhovatelé, že pokud by tato cesta byla zvolena, že je možná.

Navrhuji po rozpravě, před ukončením rozpravy, přerušit jednání a přesunout ho za bod 69. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu tak, pane poslanče, že to navrhnete znovu v podrobné rozpravě. (Poslanec Bláha: Ano, navrhnu to i v podrobné rozpravě.)

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k tomu, co tu zaznělo již v prvním čtení. Nutí mě k tomu ta skutečnost, že podvýbor, který se touto věcí zabýval, se zabýval také energetickým využitím odpadů jako takových. Výbor pak, řekl bych, pod dojmem některých vstupů veřejnosti - nechci říct podlobby - tuto otázku vypustil z předloženého návrhu novely.

Já se k tomu musím vrátit, protože jsem trochu znepokojen tím, že v podstatě dnes využití odpadu, jeho energetického potenciálu, je dáno na roveň likvidace, a zde musím protestovat z několika důvodů.

Za prvé samozřejmě, že energetické využití je fyzikálně totožné s jeho materiálovým využitím, protože je to jenom jiná forma hmoty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP