(11.10 hodin)

(pokračuje Drda)

Za třetí. Popílek, který je z vybírání, je sice toxický, protože obsahuje kovy, těžké kovy, ale je soldifikován, ukládán a hledá se jeho využití jako rudy, protože obsahuje daleko více těžkých kovů než rudy těžené.

Takže jenom tyto drobné poznámky. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě jednou pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych rád reagoval na dva předřečníky. Za prvé to, že je ve hře tato novela, která je samozřejmě potřebná, je věc pozitivní. To, že je ve hře vládní návrh zákona o obecních daních, je do jisté míry také pozitivní. To nebrání projednávání zákona, pouze návrh, který bude přednesen v podrobné rozpravě, mění rytmus projednávání během této sněmovny. Ale chtěl bych tu sdělit ještě jedno upozornění. Velice mě mrzí, že se tu rozehrává hra dalších, jiných paragrafů, byť na téma využití spalování teplem. Vycházeli jsme při projednávání na výboru z toho, že to, co by mělo být výsledkem této novely, aby se nevypustil džin z lahve, by mělo být o obsahu, který je v tisku 229/2, nikoliv jiné další návrhy, vznikající z individuální dílny zde na místě. Řeknu proč.

Upravit v tuto chvíli otázku spalování s využitím tepla novelou do zákona fakticky znamená, že vynecháme všechny ostatní souvislosti. Teď nejde o to, se dohadovat, jak ukládat takovýto odpad ze spaloven nebo co to přinese energeticky, ale jde např. také o to, že existují katalogy odpadů, tzv. zelený katalog nebo zelený seznam vlastně nemá žádné omezení, mám tím na mysli např. licenční, a nezabráníte tím žádným přeskupením takovéhoto odpadu do spaloven přes hranice, protože tam ta licence není ze zákona potřeba. Upozorňuji na jiné atributy, které by mohly znamenat další jiné nepříjemnosti. Proto se domnívám, že spalování s využitím tepla je nutné, je potřebné ho řešit, ale nechme to skutečně na zákon jako takový, podle všech směrnic Evropské unie, včetně pohybu jakéhokoli odpadu přes hranice.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Doufám, že se dále do obecné rozpravy nikdo nehlásí, proto obecnou rozpravu končím a zahajuji nyní rozpravu podrobnou. Pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já už jsem v obecné rozpravě říkal, že tady přednesu návrh, aby se sněmovní tisk 229/2 stal základem k projednávání tohoto bodu v dalším čtení. Poprosil bych pana předsedu, aby o této procedurální záležitosti dal hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Omlouvám se, pane poslanče, já jsem byl zrovna osloven panem ministrem Baštou.

 

Poslanec Jiří Drda: Pane předsedo, chápu. Dával jsem návrh, aby tisk 229/2 byl dán jako základ projednávání, a žádal jsem, abyste o této věci dal hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To rád udělám. Předpokládám, že většina těch, kteří o tom chtějí hlasovat, zde je, takže zahájím hlasování.

 

Kdo je pro tento návrh, aby byl tisk 229/2 jako základ, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 176 hlasovalo 99 pro, nikdo nebyl proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Drda: Děkuji. Když dovolíte, já bych rovnou v této podrobné debatě dal návrh, kterým bych sněmovní tisk 229/2 upravil v tomto duchu:

Sněmovní tisk 222, který navrhuje přijetí zákona, kterým se mění zákon 125/97 Sb., ve znění zákona 167/98 Sb., doplnit o nový bod 1 ve znění: V § 2 odst. 5 se za slova "k recyklaci odpadů" vkládají slova "k získání energie".

To je můj návrh, ostatní body tohoto tisku by se přečíslovaly. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Drdovi. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, v podrobné rozpravě dávám návrh: před skončením podrobné rozpravy přerušit projednávání tohoto bodu a přesunout ho za bod 69, čili za projednávání zákona o obecních daních v prvním čtení na této schůzi. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím předložit tři drobné úpravy, které vznikly po další diskusi se Svazem měst a obcí, spíše mluvnického charakteru. Jsou to pozměňovací návrhy k tisku 229/2, který jsme vzali za základ.

Navrhuji, aby v § 9 odst. 3 první věta zněla: Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla).

Aby bylo jasné, čeho se pozměňovací návrh týká - slovo "stanovit" se nahrazuje slovem "určit" a ve druhé větě se doplňuje slovo "zajistit", které v původním zákoně bylo a které je tam potřebné.

V § 10 odst. 6 navrhuji toto znění: Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad podle katalogu odpadů zařazený jako komunální a kteří se na základě písemné dohody s obcí zapojili do systému stanoveného obcí, platí cenu dohodnutou v této písemné dohodě.

Abych to vysvětlil, jde o úpravu slovního spojení, kdy se slova "napojili na systém" zamění za slova "zapojili do systému stanoveného obcí". Takže se to netýká věcné podstaty.

Poslední pozměňovací návrh - v číslování pod čarou v odkazu 17a navrhuji, aby bylo za první vyhlášku ještě doplněno znění "vyhláška Ministerstva financí 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů".

To je doplnění do odkazu 17a ještě jedné vyhlášky Ministerstva financí, která je čerstvějšího data. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne-li, budu muset dát znovu hlasovat o návrhu pana poslance Bláhy, abychom tento bod přerušili a zařadili ho za bod 69. (Reakce na příchod poslanců do sálu:) Vidím, že jsem zase zrychlil pohyby poslanců z kuloárů. Myslím, že jim to prospěje. (Smích.) Když dovolíte, dám hlasovat.

Kdo je pro tento procedurální návrh přerušit rozpravu k projednávání tohoto bodu a přeřadit ho až za bod 69? Někteří mě žádáte o odhlášení, proto jsem vás všechny odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP