(11.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh na přerušení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 149 poslanců 81 hlasovalo pro, 63 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím končí projednávání tohoto bodu. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.

 

Prosím, abyste se uklidnili, abychom se mohli věnovat bodu

 

35.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Plevy, Jiřího Václavka, Pavla Němce a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
/sněmovní tisk 231/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Jana Grůzu.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám jménem navrhovatele…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, na chvíli vás přeruším. Poprosím vás, abyste mluvil zřetelně, a poprosím všechny ostatní, aby se věnovali poslouchání vašeho vystoupení.

 

Poslanec Jan Grůza: Tedy ještě jednou dovolte, abych jménem navrhovatelů zdůvodnil drobnou novelu zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb..

Meritum tohoto zákona spočívá v jednoduché úpravě, kterou se prodlužuje termín pro podání žádosti na odškodnění z 31. prosince 1992 na 31. 12. 2000.

Jak se v praxi ukázalo, původní lhůta byla pro předložení žádostí velmi nedostatečná, ať již z důvodů sociálních, či věkové skladby petentů, nebo nedopracování prováděcích předpisů, či pozdního dopracování prováděcích předpisů. Jedná se o spoluobčany ve vyšším věku, u nichž se v řadě případů promítly důsledky pobytů ve vojenských táborech nucených prací, v pomocných technických praporech.

Vojenský úřad pro právní zastupování evidoval nebo eviduje v současnosti 162 žádostí, které byly uplatněny po 31. 12. 1992. Výše toho odškodnění, které bylo vyplaceno 412 osobám do 31. 12. 1992, byla 12 121 Kč na jednoho žadatele. Za předpokladu maximálního počtu odškodňovaných osob, což je 162 osob, to představuje náklady na státní rozpočet ve výši 2 milionů korun.

Dámy a pánové, já předpokládám, že tato drobná novela se setká s vaší podporou a že tím důstojným způsobem završíme snahu o nápravu nespravedlností, kterých se minulý režim dopustil na našich spoluobčanech. Proto vás prosím o propuštění tohoto návrhu zákona do třetího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Grůzovi. My jsme přikázali tento návrh v prvním čtení k projednání ústavně-právnímu výboru. Usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 231/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Michal Kuneš. Vidím ho přicházet.

 

Poslanec Michal Kuneš: Pane předsedo, dámy a pánové, ústavně-právní výbor ze své 24. schůze konané 22. září 1999 po vyslechnutí zpravodajské zprávy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Nic víc, nic méně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji panu zpravodajovi.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi nikdo písemně nepřihlásil. Nevidím tady ani silný hlas vlády, což mě velmi překvapuje. Prosím dva pány ministry, kteří jsou přítomni, jestli mají mandát, aby za zbytek vlády něco řekli. Zde máme totiž stanovisko vlády, kterým vláda po projednání na své schůzi s tímto návrhem vyslovila nesouhlas. Nevím, jestli o to vláda bojovat nechce - o ten nesouhlas. Beru to tak, že to neučinila. Místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jenom, pane předsedo, chci říci, že vláda dala písemné stanovisko. Podle jednacího řádu je to poslanecký návrh zákona, tudíž není nutné, aby v rozpravě vláda toto svoje stanovisko obhajovala. Tím nekomentuji přítomnost či nepřítomnost. Není tu ale povinnost vlády, pokud dala písemné stanovisko.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, já jsem nijak nenaznačoval ve svém vystoupení, že je vláda povinna toto udělat. Mě jenom zaujalo to, že vláda necítí potřebu něco takového dělat. To je velikánský rozdíl. Pan poslanec, prosím…

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, dámy a pánové, stanovisko vlády je ovlivněno výhradně a pouze právními aspekty tohoto návrhu, protože nepochybně z hlediska právního je tento návrh paskvilem. Vracet promlčecí dobu, která uplynula, je samozřejmě zvláštní.

Na druhé straně - budiž k nebi žalováno, není to ani první, ani poslední paskvil, který opustí tuto sněmovnu. Zatímco jiné paskvily otravují život našich občanů dlouhé měsíce a léta, tento návrh zákona nemá jiný smysl než nahradit křivdy a utrpení, kterými někteří lidé prošli.

Já stanovisko vlády plně chápu, ale jako člověk, který v technických praporech strávil v ostravských dolech dva roky, nevidím vůbec žádný důvod pro to, abychom pro tento zákon nezdvihli ruku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, já sice argumenty vlády čtu trošku jinak než tak, že je to paskvil, ale legislativní, ale to je jedno.

Rozumím správně, že se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy? Je tomu tak. Rozpravu končím. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy a není tak reagováno na žádnou z mých připomínek, které jsem uvedl v prvním čtení, a nechce být tato norma opravena, mně nezbývá nic jiného, než abych navrhl zamítnutí ve druhém čtení po druhé rozpravě k této normě. Pokud to nebude přijato, pak jako podmiňující návrh k vrácení výborům k dopracování.

Předkladatel tady uvedl, že jde o 162 osob. Ty se dají opravdu řešit jiným způsobem než touto normou. V podstatě znovu zavedeme platnost normy, jejíž platnost končila v roce 1992. My na konci roku 1999 tuto normu obnovíme pro rok 2000. Prosil bych vás, abychom se nad tímto vážně zamysleli.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Filipovi. Pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že souhlasím s tím, co zde říkal kolega Křeček - že z právního hlediska je předložený návrh zákona paskvil.

Já se na to dívám z věcného hlediska. V této novele je navrženo datum 31. prosince 2000. Vzhledem k tomu, že si myslím, že státní správa bude pracovat i nadále tak, jak pracuje, je toto krátká lhůta. Předkládám tedy pozměňovací návrh - rok 2000 nahradit číslovkou 2050. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o vrácení nebo o zamítnutí? Vy jste dal návrh na zamítnutí. Dobře. Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP